RUKA 14

1N te taabati teuana, ngke E rin Iesu bwa E na amwarake n ana auti te Bwaritaio temanna ae e kakannato, ao a tarataraia te koraki ake a mena ikekei. 2Ao nooria, e mena te aomata temanna i matana ae e aorakina te buubura. 3Ao E taetae Iesu nakoia rooia ma Bwaritaio, ni kaangai, E riai n taekan te Tua bwa e na karaoaki te mwakuri ni kamaiu n te taabati, ke e aki? 4Ma akea ae e karongoaa. Ma ngaia are E taua teuarei Iesu, ni kamaiua, ao E kanakoa. 5Ao E titirakiniia, ni kaangai, Antai iroumi ae iai natina ke ana kao ae e bwaka i nanon te mwanibwa n te taabati ae e na aki anaia maiai ngkekei naba? 6Ao akea ae e konaa n anga ana kaeka nakoina. 7Ngke E noori aroia aomata ake a kaoaki nakon te amwarake bwa a rinei taabo n tekateka aika kakannato, ao E atonga te taeka ni kabootau nakoia, ni kaangai, 8Ngkana ko kaoaki iroun temanna nakon te baka n amwarake, ao tai tekateka n te tabo ae moan te kakannato, bwa e kaawa n iai ae e kakannato riki nakoim ae e kaoaki iroun teuarei, 9ao teuare e kakao, ane e na roko ma teuarei ao e na kaangai nakoim, Anga am tabo nakon teuaei, ao ngkanne ane ko na nako ma te maamaa n tekateka n te tabo ae akea kakannatona. 10Ma ngkana ko kaoaki, ao naako tekateka n te tabo ae akea kakannatona, bwa ngkana e roko teuare e kaoko ao ane e na kaangai nakoim, Raou, naako tekateka n te tabo are e rine riki; ao ngkanne, ane ko na kamoamoaaki i mataia aomata ni kabaneia ake a tekateka n rarikiriki n amwarake ma ngkoe. 11Bwa ane e kakannatoa i bon irouna, ao e na kamangoraki; ao ane e kamangoria i bon irouna, ao e na kakannatoaki. 12Ao E taku nakon teuare e kakao, Ngkana ko karaoa te amwarake ni kamwaitia ibukin te tawanou ao te tairiki, ao tai kaoiia raaraom ke tarim ma am bu, ke raom aika kaubwai aika a maeka ni kaan ma ngkoe, bwa a kaawa ni manga kaoko naba, ao e kabooaki nakoim mwiin are ko karaoia. 13Ma ngkana ko karaoa te amwarake, ao ko na kaoiia akana aki kaubwai ma akana a aki toamau bwain rabwataia, ma akana aki konaa te nakonako raoi, ma akana a mataki, 14ao ko na kakabwaiaaki iai; bwa a aki konaa ni manga kabooa mwiin are ko karaoia nakoia. Ane e na kabooaki nakoim mwiin are ko karaoia n te tai are a manga maiu iai aomata ake a raoiroi ake a tia ni mate. 15Ngke e ongo taeka aikai temanna i buakoia aomata ake a rarikiriki n amwarake ma Iesu, ao e taku nakoina, E a kabwaia te aomata are e na amwarake n uean te Atua. 16Ma E taku Iesu nakoina, E karaoa te amwarake ae abwaabwaki te aomata temanna, ao e kaoiia aomata aika bati; 17ao e kanakoa ana toro, ngke e nangi waaki te amwarake, bwa e na kaangai nakoia aomata ake a tia ni kaoaki, Mai; bwa a bane n tauraoi bwaai ngkai. 18Ma a bane n anga aia taeka ni karautaeka n te nano ae ti te arona. E taku nakoina te moa n aomata are e kawaraki, I a tia ni kabooa te aba, ao I riai n nako n nooria; I butiiko bwa N na tiku. 19Ao e kaangai are temanna, I a tia ni kabooi tengauni kao-mwaane ao ae i aoni kawaiu ngkai n nako ni kataiia bwa ua ra. I butiiko bwa N na tiku. 20Ao e kaangai temanna, I a tibwa karekea buu, ma ngaia ae I aki konaa n nako wati. 21Ngke e oki te toro arei, ao e taekini baikekei nakon ana mataniwi. Ao e un iai teuare ana auti te auti, ao e taku nakon ana toro, Kawaetatako naako ni kawain te kaawa ao kawai i rarikin auti, ao kairiia mai akana aki kaubwai ma akana aki toamau bwain rabwataia ma akana aki konaa n nakonako raoi, ma mataki. 22Ao e taku te toro, Te mataniwi, e a tia ni karaoaki are ko tuatua, ao e boni mwaawaawa naba te tabo. 23Ao e taku te mataniwi nakon te toro, Ko na nako ni kawai aika raababa ma kawain te marenaua, ao imanonoiia aomata bwa a na nako mai, bwa e aonga ni kaonaki au auti. 24Bwa I taku nakoimi, bwa akea i buakoia aomata ake a moani kaoaki ae e na katoonga au amwarake. 25A ira Iesu aomata aika rangi ni mwaiti; ao E rairaki n taku nakoia, 26Ngkana iai ae e kan riki bwa au reirei ma e aki ribaa tamana ma tinana ma buuna ma natina ma tarina ma mwaanen, ma n aki ribaa naba maiuna, ao e aki konaa n riki bwa au reirei. 27Ane e aki uouota ana kaibangaki, n ri mwiiu, ao e aki konaa n riki bwa au reirei. 28Bwa antai iroumi ae e kani katea te auti ae e buubura, ao e na aki tekateka moani wareka mwaitini boona, bwa tao e na tau ke e na aki ibukini katiaana? 29Bwa ngkana e a tia ni karaoa aana, ao e aki konaa ni katiaa te auti, ao e na ngareakinaki irouia aomata ake a nooria, 30ao a na kaangai, E a tibwa moani kateitei te aomata aei, ao e aki konaa ni katiaa. 31Ao ai antai te uea, ae tebwina tengaa mwaitin ana aomata, ae e na aki tekateka moa n iango i mwaain ae e nako ni buakana te uea temanna, bwa tao e na konaa aona, ngkana e roko teuarei ma raona aika uabwi tengaa ni buakaniia? 32Ao ngkana e na aki kona, ao e na kanakoia taan taetae ibukina bwa a na buubuti te raoi nakon teuarei ngkae e mena i kiiraroa. 33Ma ngaia are ngkana iai i buakomi ae e aki kiitan anaQbwai ni kabane, ao e aki konaa n riki bwa au reirei. 34E raoiroi te taoro; ma ngkana e a mauna taorona, ao e na kangaa ni manga kaokaki arona n taoro? 35E aki tau ni kaboonganaaki ibukini kanan te tano, ke n renganaki ma kanan te aroka aika bwariko ni maange. Ane iai taningana n ongo ao ke e ongo.


Copyright
Learn More

will be added

X\