RUKA 13

1N te tai naba arei, ao a roko aomata tabeman n tuanga Iesu taekaia I-Kariraia ake e rengan raraaia Birato ma raraani maan ake karea. 2Ao E kaekaia ni kaangai, Kam taku bwa a buaakaka riki I-Kariraia akekei nakoia I-Kariraia ni kabaneia ibukin ae a kammarakaki n te aro aei? 3I taku nakoimi, A aki; ma ngkana kam aki rairi nanomi, ao kam na bane ni mate n ai aroiia. 4Ao tera aroia aomata ake tengauni ma waniman, ake a bwakaraki n te auti ae te taua i Tiroam, ao a mate iai; kam taku bwa a buaakaka riki nakoia aomata ni kabaneia ake a maeka i Ierutarem? 5I tuangkami, A aki; ma ngkana kam aki rairi nanomi, ao kam na bane ni mate n ai aroiia. 6Ao E taekina te karaki ni kabootau aei: Iaia te aomata temanna ae iai ana biiku ae e unikaki i nanoni nnen ana kureebe; ao e roko bwa e na ukoukori uaana iai, ma akea ae e kunei. 7Ao e taku nakon te tia ribana, Noria, ai tenua te ririki n nako ae I rooroko iai n ukoukori uaa n te biiku aei, ao akea ae I kunea. Ko na koreia ni kabwakaa; bukin tera bwa e na kabanebuakaa te amwarake man te tano? 8Ao e kaeka ni kaangai, Te uea, Ko na katikua riki teuana te ririki, bwa N na keniken ri rarikina ao N na ribanaia. 9Ao ngkana e karki uaa n ana tai n uaa, ao e na rangi n raoiroi; ma ngkana e aki, ao ko a konaa ni koreia ni kabwakaa. 10E reirei Iesu ni mwaneabaia I-Iutaia teuana n te taabati. 11Ao nooria, e mena iai te aine ae iai irouna te anti ae kaaorakaki irouna i nanon ririki aika tebwi ma wanua; e bwaoua nuukana ao e aki konaa ni kaeta raoi rabwatana. 12Ngke E noora neierei Iesu, ao E weteia ao E taku nakoina, Neiko, ko a kamaiuaki man aorakim. 13Ao E kaaki baina i aona, ao e a eti ngkekei naba nuukana, ao e karaoiroa te Atua. 14Ao e un te tia taua taekani mwaneabaia I-Iutaia iroun Iesu ngke E kamaiu n te taabati, ao e taku nakoia aomata, Iai boong aika onoua ake a riai ni karaoaki mwakuri iai; rooko ni boong akanne bwa kam na kamaiuaki iai, ma tiaki n te bong ae te taabati. 15Ma E kaeka te Uea ni kaangai, Ngkami aika taani mwaamwanaa-te-aba! Tiaki kam bane ni kabwarai rooia ami kao ma ami aati mani nneia n amwarake n te taabati ao kam kairiia nako ni kamooiia? 16Ao te aine aei, ae natin Aberaam, ae e kabaeaki i nanon tebwi ma wanua te ririki iroun Tatan, tiaki bwa e riai bwa e na kabwaraaki mani kabaeana aei n te bong ae te taabati? 17Ngke E atongi baikai, ao a bane ni maamaa te koraki ake a ribaia, ao a bane ni kimwaareirei aomata ni bwaai ni kabane ake a moa n raraoi ake a karaoaki irouna. 18Ao E taku ngkanne Iesu, Ai aron tera uean te Atua? ao tera ae N na kabootaua iai ma ngaia? 19Ai aron uaan te mwaakeke, are e anaia te aomata n unikia ni nnen arokana; ao e rikirake, ao e riki bwa te kai ae e abwaabwaki, ao a karaoi nneia ni maeka mannikiba i aoni mwaangana. 20Ao E a manga taku riki, Tera ae N na kabootaua iai uean te Atua ma ngaia? 21Ai aron te iiti are e anaia te aine ao e renganna ma te buraawa ae tao nimabwi te bwauna rawaawatana, ao e kabanea ni karikirakea te buraawa. 22Ao E waaki nako Iesu i aoni kawaina ri nuukani kaawa ma taabo ake a maekanaki, n reireia aomata. Ni karaoan arei irouna, ao E bon tabe n toutoua kawaina nako Ierutarem. 23Ao e taku temanna nakoina, Te Uea, Ti tabeman akana nang kamaiuaki? Ao Ngaia E kaangai nakoia, 24Kakorakoraingkami bwa kam na rin n te mataroa are e wariki; bwa I taku nakoimi bwa a bati aika ukoukora te kan rin iai, ma a aki konaa. 25N te tai naba are e tei rake iai teuare ana auti te auti ni kaina te mataroa, ao ane kam na tei i tinaniku ao kam na karebwerebwea te mataroa, ao kam na kaangai, Te Uea, kaukia nakoira. Ao ngaia e na kaekaingkami ni kaangai, I aki ataa reitakiu ma ngkami. 26Ao ngkami, ane kam na kaangai, Ti amwarake ao ti mooi ma ngkoe, ao ko reirei i nanoni kawain ara kaawa. 27Ao agaia e na kaangai, I tuangkami bwa I aki ataa reitakiu ma ngkami; naako mai irou, ngkami ni kabaneingkami aika taani karaoa ae e buaakaka. 28Ane kam na tang ao kam na tenai riami ikekei ni kaota ae kam un, ngkana kam noora Aberaam, Itaaka, Iakobwa ma buraabeti ni kabaneia n uean te Atua, ao ngkami kam teweaki nako tinaniku. 29Ao ane a na roko aomata mai mainiku ao mai maeao, mai meaang ao mai maiaki, ao a na karekei nneia n tekateka n tain te baka n amwarake n uean te Atua. 30Ao nooria, bon iai aika rimwi ngkai aika na riki n rimoa, ao aika rimoa ngkai aika na riki n rimwi. 31A roko Bwaritaio tabemwaang n te tai naba arei, ao a taku nakon Iesu, Ko na nako maikai, ao tai tikutiku, bwa e tangiriko Erote bwa ko na kamateaki. 32Ao Ngaia E kaangai nakoia, Kam na nako n tuanga te arobeke arei ni kaangai, Noria, I kanakoia taimonio, ao I karaoi mwakuri ni kakamaiu n te bong, aei ao ningabong, ao n te kateni bong, N na katiaa iai au mwakuri. 33Ma I riai ni waakina nako kawaiu n te bong aei ao ningabong, ao n te bong are i mwiina; bwa e aki konaaki ni kamateaki te buraabeti ngkana e aki mena i Ierutarem. 34Ngkami, aika kaain Ierutarem, aika kam aki toki ni kamateia buraabeti ao kam karebanaiia ake a kanakoaki nakoimi! Ai mwaiti ra au kani bobootingkami, n ai aron te moa-aine, ngkana e bootiia natina i aani baina, ma kam rawa! 35Noria, e nang katukaki ami kaawa i bon irouna n aki tabeakinaki iroun te Atua; ao I tuangkami bwa kam na aki manga karaoiroa Teuae nako mai n aran te Uea!


Copyright
Learn More

will be added

X\