RUKA 12

1Ao ngkekei naba, ngke a bootaki aomata aika rangi ni mwaiti n te aro are a rangi ni iribwaribwa, ao E taku Iesu nakoia moa ana reirei, Kaawakiningkami man aia iiti Bwaritaio are te mwaamwanaa-te-aba. 2Akea te bwai ae e rabunaki ae e na aki kaotaki, ao ae e karabaaki ae e na aki ataaki. 3Bwa ane kam taekinna n roon te bong ao e na ongoraaeakinaki n ootan te ngaina, ao ane kam wirikirikiia i nanon te ru ni matuu, ao e na taekinaki i aon taubukin auti. 4I tuangkami ngkami aika raou, bwa kam na aki maakuia te koraki akana kamatea te rabwata, ao akea riki te bae a konaa ni karaoia i mwiina. 5Ma N na tuangkami ae kam na maakua: kam na maaka Teuare e konaa n tetewe nako Keenna, ngkana E a tia n kamaamate; eng, I tuangkami bwa kam na maakua. 6Tiaki a kabooaki niiman tibwaaro n te boo ae e rangi n uarereke? ao akea temanna ae E mwaninga taekana te Atua. 7Ao ae e moamoa riki, a ataaki mwaitin iran atuum i. Kam na aki maaku; kam boongana riki nakoia tibwaaro aika bati. 8Ao I taku nakoimi, bwa ane e kaotia i mataia aomata bwa raou ngaia, ao Natin te Aomata e na manga kaotia i mataia ana anera te Atua bwa raona ngaia; 9ma ane e kaakeaai i mataia aomata, ao e na kaakeaaki i mataia ana anera te Atua. 10Ane e atonga ae e buaakaka nakon Natin te Aomata, ao e na kabwaraaki ana bure; ma ane e taetaebuakaa te Taamnei are e Raoiroi, ao e na aki kabwaraaki ana bure. 11Ngkana a katikiingkami nako mataia akana bootaki ni mwaneabaia I-Iutaia ao nakoia taan tautaeka ma ueea, ao tai raraoma n are kam na taekin bwa a kangaa ami kaeka, ke a na tera are kam na atong; 12bwa E na reireiningkami te Taamnei are e Raoiroi n te aoa naba arei ami taeka akana riai bwa kam na atong. 13Ao e taku temanna i buakoia aomata aika bati nakon Iesu, Te Tia Reirei, Tuanga tariu bwa e na tibwai i marenau ma ngaia, ana bwai tamara ake a tiku i mwiini matena. 14Ao Ngaia E taku nakoina, Nao, antai ae e karaoai bwa te tia moti ke te tia tibwa i aomi? 15Ao E a manga taku riki nakoia, Tarataraingkami, ao kaawakiningkami man te mataai ni kanibwaibwai ni kabane; bwa maiun te aomata, e aki mena n ana bwai, e ngae ngkana a reke irouna ni mwaiti. 16Ao E taekina te rongorongo ni kabootau nakoia, ao E kaangai, E bati n uaa aban te aomata temanna ae e kaubwai; 17ao e kaangai i nanona, Tera ae N nang karaoia, bwa akea te tabo ae N na kaawakin iai au uaa? 18Ao e taku, N na karaoa aei: N na urui nnen au uaa, ao N na manga katei aika abwaabwaki riki; ao N na kaawakin iai au uaa ni uiita ni kabane ma au bwai nako. 19Ao N na kaangai nakoiu, Nao, a bati am bwai aika a kaawakinaki ibukin ririki aika na roko; aoriko amwarake, mooi, ao kimwaareirei. 20Ma E taku te Atua nakoina, Te nanobaba! N te tairiki aei, ao e na anaaki maium mai iroum; ao bwaai akana ko a tia ni katauraoi, antai ae e na bwaini? 21Ane aron te bae e na riki nakon te aomata ae e kaiko bwaai ibukina ngke e ataaki iroun te Atua bwa e aki kaubwai. 22E taku Iesu nakoia ana reirei, Ma ngaia ae I taku nakoimi, Tai iango n raraoma ibukini maiumi bwa tera ae kam na kanna; ao ibukin rabwatami bwa tera ae kam na kunnikaia iai. 23Bwa e kakaawaki riki te maiu nakon te amwarake, ao te rabwata nakon te kunnikai. 24Kam na iangoi aroia reeben: a aki unuuniki ao a aki bobooti uaa ngkana a tai; ake a naba teutana aia titoa ni bwai, ma E kakaamwarakeia te Atua. Ai mwaitira kakaawakimi nakoia mannikiba! 25Antai i buakomi, ibukin raraomana, ae e konaa ni kaananaua ana tai ni maiu nakon ae teuana riki te bong? 26Ngkana ngaia bwa kam aki konaa ni karaoa te bwai ae e uarereke ae ai aron anne, ao e aera bwa kam na iango n raraoma ibukini bwaai akekei? 27Kam na iangoi aroia kiebu bwa a kangaa n rikirake: a aki mwamwakuri ao a aki bibinoka; ao I taku nakoimi bwa e bon aki kunnikaiaki Toromon, n ai aron tekaina i buakon aikai, e ngae ngke e kaubwai. 28Ma ngkana e kunnikaiaki iroun te Atua te uteute ae e maiu ngkai ao e karenakoaki nakon nanoni nnen te ai ningaabong, ao ai mwaitira riki ana kani kunnikaingkami, ngkami aika karako ami onimaki? 29Ao ngkami, tai ukoukori kanami ao nimami, ao tai nanokokoraki. 30Bwa a ukoukori baikai ni kabane bootanaomata i aonnaba; ao Tamami, E ataia bwa kam kainnanoi. 31Ma kam na ukoukora ueana, ao e na raonaki ni baikai nakoimi. 32Tai maaku, ngkami aika karako mwaitimi bwa E kukurei Tamai n anganingkami ueana. 33Kam na kaboo nako ami bwai, ao anga mwaneia bwa bwai n tituaraoi nakoia akana akea aia bwai; kareke ami bwauti-ni-mwane aika a na aki riki ni mwane, ma baika a kakaawaki aika a na aki konaa ni bane i karawa, ike e aki rooroko iai te tia ira, ao e aki uruuru bwaai iai te koa. 34Bwa ike a mena iai ami bwai, ao a mena naba iai nanomi. 35Kam na bwaina te tauraoi, ao a na ura ami taura, 36ao kam na katootoongia aomata ake a kaantaninga rokon aia mataniwi ngkana e oki man te baka bwa a na kauka te mataroa nakoina n te tai naba are e roko iai ni karebwerebwe. 37A kabwaia tooro akana e nooria te mataniwi bwa a tabe n tantani ngkana e roko; e koaua ae I a tuangkami bwa e na kabaea nuukana ao e na katekatekaia bwa a na amwarake, ao e na roko n touati i bukiia. 38Ngkana e roko n te nuuka ni bong ke n te kaarangaina, ao e nooriia bwa a tantani, ao a kabwaia tooro akanne. 39Ma kam na ataa aei, bwa ngke arona bwa te aomata are ana auti te auti e a kaman ataa te aoa are e na roko iai te tia ira, ao e na kamarurungnga n tantani bwa e na aki karekea ana tai te tia iraa n urua oon te auti bwa e na rin. 40Ao ngkami naba, kam na bwaina te tauraoi; bwa ane e na roko Natin te Aomata n te aoa are kam aki kaantaningaia bwa E na roko iai. 41E taku Betero, Te Uea, Ko taekina te rongorongo ni kabootau aei i bukira, ke i bukiia aomata ni kabaneia? 42Ao E taku te Uea, antai te touati ae e kakaonimaki ae e wanawana, are e na mwiokoaki iroun ana mataniwi bwa e na tararuaia ana toro, n angania kanaia ake a tia ni baaireaki n taiia? 43E a kabwaia te toro ae e nooria ana mataniwi ngkana e roko bwa e tabe iai. 44E koaua ae I a tuangkami bwa ane e na karikia bwa mataniwiin ana bwai ni kabane. 45Ma ngkana e kaangai te toro arei i nanona, E baenikai n roko au mataniwi; ao e moana oreaia tooro mwaane ma tooro aine, ao e amwarake ma ni mooi, ao e kakoroa ni manging; 46ao teuare ana mataniwi te toro arei, e na roko n te bong ae e aki kaantaningaia iai, ao n te aoa ae e aki ataia, ao e na korouaia ni kamwakorokoroa, ao e na kaakia i rarikiia ake a aki kakaonimaki. 47Ao te toro ae e ataa nanon ana mataniwi, ma akea ana kekeiaki nakoni karaoana, e na oreaki ni karawataaki. 48Ma ane e aki ataia, ao e karaoa ae e na oreaki iai, e na oreaki ni karaurau. Ane e anganaki baika a bati, ao e kaantaningaaki rekeni baika a bati mai irouna; ao ane e mwiokoaki ni baika a bati irouia aomata, ao a na kabatiai riki baika a na kaauakin mai irouna. 49I roko bwa N kabuoka te aonnaba, ao tera ngke arona bwa e a kaman tia n ura aina! 50Iai te bwaabetiito ae N nang bwabetitaki iai; ai te rawaawata tera ae e taonai ni karokoa e tia! 51Kam taku bwa I roko ni uota te raoi. I bon aki ma I uota te iraraaure. 52Bwa ni moa mangkai, ao ane e na bwenaua te utu teuana ae niiman kaaina, bwa teniman ni kaaitaraia uoman, ao uoman ni kaaitaraia teniman; 53te karo, e na eekaanako natina te mwaane, ao te nati te mwaane e na eekaanako tamana; te tina, e na eekaanako natina te aine, ao te nati te aine, e na eekaanako tinana; te aine, e na eekaanako buun natina te mwaane, ao buun te nati te mwaane e na eekaanako tinani buuna. 54Ao E taetae naba nakoia aomata ni kaangai, Ngkana kam noora te nang bwa e oti ni waerake mai maeao, ao kam a kaangai naba, E a kaani bwaka te karau ae e korakora; ao e boni koaua. 55Ao ngkana kam ataia bwa e kare te ang mai maiaki, ao kam kaangai, E na rangi ni kabuebue; ao e boni koaua. 56Ngkami aika taani mwaamwanaa te aba, iai am konaa n atai nanoni kanikina i aon te aba ma karawa, ma e aera ngkai kam aki konaa n ataa nanon te tai aei? 57Ao e aera bwa kam aki baairea ae kam taku i bon iroumi bwa e eti? 58Ngkana ko nako ma te aomata are e bukiniko nakon te tia moti, ao ko na kataa ae ko konaa ni karekea te raoi i marenam ma ngaia i aon te kawai, bwa e kaawa ni katikiko nakon te tia moti, ao te tia moti e na anga ngkoe nakon te bureitiman, ao te bureitiman e na kaakiko i nanon te karabuuti. 59I taku nakoimi bwa ko na bon aki konaa n oti nako ni karokoa ko a tia ni kabwakaa ni kabanea mwaitin am taarau.


Copyright
Learn More

will be added

X\