RUKA 11

1N te tai teuana, ao E tataro Iesu n te tabo teuana; ao ngke E toki ana tataro, ao e taku ana reirei temanna nakoina, Te Uea, reireiniira te tataro n ai aron Ioane, ngke e reireiniia ana reirei. 2E taku Iesu nakoia, Ngkana kam tataro, ao kam na kaangai, Tamara: E na tabuaki aram e na roko Ueam 3Anganira karara ae ti kainnanoia n te bongi teuana ma teuana. 4Ao kabwarai ara bure, bwa ti kabwarai naba aia bure akana bure nakoira; ao tai kairiira nakon te kariiriiaki. 5Ao E a manga taku naba nakoia, Antai iroumi, ae iai raona, ae ko na kawaria n te nuukanibong, ao ko na kaangai nakoina, Raou, N na tangoi tennai am kariki; 6bwa iai raou ae e roko irou n ana tai ni mwananga, ao akea te bae I konaa n anganna bwa kanana; 7ao ngaia, e kaeka mai nanon te auti ni kaangai, Tai nako mai n aki karaua matuu; e a in ngkai te mataroa, ao ae I a matuu ma natiu. I aki konaa n tei rake n anganiko te bae ko tangiria. 8I taku nako imi bwa tao e na aki tei rake n anganna ibukina ngke raaraona; ma ibukini kabatiaan ana buubuti, ao e na tei rake n anganna te baere e kainnanoia. 9Ao I taku nako imi, Bubuti, ao ane kam na anganaki; ukeuke, ao ane kam na kareereke; karebwerebwe, ao ane e na kaukaki nako imi. 10Bwa ane e buubuti ao e na anganaki, ao ane e ukeuke ao e na kareereke, ao e na kaukaki te mataroa nakon ane e karebwerebwe. 11Antai te karo i buakomi, ngkana e butiaki te ika iroun natina ao e anganna te naeta bwa oneani mwiin te ika? 12Ke ngkana e buubuti te bunimoa, ao e anganna te tikaobian? 13Ngkai kam ataa te angania natimi, ngkami aika a kam buaakaka, baika a raraoi, ao tiaki e mwaiti riki iroun Tamami are i karawa te kan anga te Taamnei are e Raoiroi nakoia akana butiia! 14E kanakoa te taimonio ae e aki konaa n taetae Iesu; ao ngke e nako ao e taetae teuare e bae newena; ao a miimii aomata. 15Ma a taku temwaangina i buakoia, E kanakoia taimonio iroun Beretebubwa, are aia uea taimonio; 16ao temwaangina, a butiia Iesu te kanikina mai karawa, bwa a kan noora mwaakana. 17Ma E atai aia iango Iesu, ma ngaia are E taku nakoia, Te tautaeka ae e bwenaua nakoni mwakoro aika kakaokoro, ngkana a eekiia nako i bon irouia, ao e na aki tei maan te tautaeka anne. 18Ao ngkana e a manga bon eekia nako Tatan i bon irouna, ao e na kangaa n tei ueana? I taekina aei ibukin ae kam taku bwa I kanakoia taimonio irouni Beretebubwa. 19Ao ngkana I kanakoia taimonio irouni Beretebubwa, ao natimi a kanakoia iroun antai? Ma ngaia are ibukin aei, ao a na riki natimi bwa taani motiki-taekami. 20Ma ngkana ni mwaakan te Atua ae I kanakoia iai taimonio, ao nanona ngkanne bwa e a roko uean te Atua i aomi. 21Ngkana e kaawakina mwengana te aomata ae e aintoa, ae e tauraoi ma ana bwai n un, ao a rau ana bwai; 22ma ngkana e niniaki iroun ae e aintoa riki nakoina ao e konaaki irouna, ao teuanne e na anai ana bwai n un teuare e konaaki, ake e onimakin, ao e na tibwatibwai nakoia raona. 23Ane e aki mena irou, ao e rawa nakoiu; ao ane e aki uaia ni bobooti ma Ngaia, ao e kamaae nako. 24Ngkana e a tia n oti nako te anti are e buaakaka mai iroun te aomata, ao e nako n ri nuukan taabo ake a rereua n ukoukora ana tabo ni motirawa iai; ao ngke akea ae e kunea, ao e taku, N na manga okira te auti are I a tia nako ngkoa maiai. 25Ngke e roko iai, ao e kunea bwa e a tia ni kaitiakaki ao a baaireaki raoi bwain nanona. 26Ao ngkanne, e nako ni kairiia itiman riki anti aika buaakaka riki nako ina, ao a rin ni maeka ikekei; ao e a buaakaka riki aron te aomata arei nakon are rimoa. 27Ngke E tia n atongi taeka akekei Iesu, ao e kanenea bwanaana te aine temanna i buakon te koraki arei, ao e taku nakoina, E a kabwaia te biroto are e bungiko ao mamma ake Ko mammai. 28Ao Ngaia E kaangai, Te koaua, ma a kabwaia riki akana ongo ana taeka te Atua ao a kaawakinna. 29Ngke a baneakina Iesu aomata aika mwaiti, ao E taku, Te roro aei bon te roro ae e buaakaka; a ukoukora te kanikina, ma akea ae a na anganaki, bwa ti te kanikina are e kaotia Iona. 30Bwa aron te baere e karaoia Iona ngke e riki bwa te kanikina nakoia I-Ninewe, ao ai aron naba are E karaoia Natin te Aomata, e na riki bwa te kanikina nakoia te roro aei. 31Ane e na kaoti ueani maiaki te aine n te bongi ni motiki-taeka ma kaain te roro aei, ao ane e na kabuaakakaia; bwa e nako mai neierei man te tabo ae te kabanea n raroa bwa e na ongoraa n rabakaun Toromon, ao nooria, iai ikai ae e kakannato riki nakon Toromon. 32Ane a na kaoti I-Ninewe n te bongi ni motiki-taeka ma kaain te roro aei, ao ane a na kabuaakakaia; bwa a rairi nanoia n ana kabwarabwara Iona, ao nooria, iai ikai ae e kakannato riki nakon Iona. 33Akea ane e kauraa te taura ni kaaki n te tabo ae e raba i nanon te auti ke i aan te bwaketi, ma e kaaki i aoni nnena, bwa a aonga n noora te oota aomata ake a rin. 34Matam, kaanga ai aron te taura ibukin rabwatam; ngkana e raoiroi matam, ao e buta rabwatam ni kabanea n te oota; ma ngkana e aki raoiroi, ao e buta rabwatam ni kabanea n te roo. 35Ma ngaia ae ko na taraia raoi ngkanne bwa te oota ane i nanom tiaki te roo. 36Ngkana arona ngkanne bwa e buta rabwatam ni kabane n te oota n akea maiai ae e roo, ao e na tabwanin raoi ootana, n ai aron uran te taura ae e anganiko ootana. 37Ngke E tia n atongi baikekei Iesu, ao E kaoaki iroun te Bwaritaio temanna bwa E na amwarake ma Ngaia; ma ngaia are E rin n ana auti ao E tekateka n rarikiriki bwa E na amwarake. 38E miimii te Bwaritaio ngke E aki teboki moa baina Iesu i mwaain te amwarake. 39Ao E taku te Uea nakoina, Ngkami aika Bwaritaio, kam kaitiaka tinanikun te mwangko ma te raurau, ma a on nanomi n tangiran te kan tautaeka ma te kani kaubwai, ao te buaakaka. 40Ngkami aika baaba! Teuare e karaoa tinanikun te bwai, tiaki Ngaia naba are E karaoa nanona? 41Ma kam anga bwai ake i nanon ami mwangko ma ami raurau bwa bwaai n akoi; ao nooria, a bane n itiaki bwai ni kabane i bukimi. 42Ma a na reke kaimi Bwaritaio! Bwa kam anganaga teuana te katebwina ni mwakoro man aroka aika te minte, te rue, ao aroka aika boiarara baaia, ao kam aki karaoa nanon te eti ma ana tangira te Atua; baikai aika kam riai ni karaoi, n aki kaaki taekaia akekei. 43A na reke kaimi Bwaritaio! Bwa kam tangiri kaintoka aika moan raraoi i nanoni mwaneabaia I-Iutaia, ao kam tangiri katei ni karinerine n taabo ni mwaakete bwa a na karaoaki nakoimi. 44A na reke kaimi! Bwa kaanga ai aroni nneia maate ngkami ake a aki nooraki; a nakonako i aoia aomata bwa a aki ataia. 45E kaeka te rooia temanna ao e kaangai, Te Tia Reirei, Ngkai Ko taekin am taeka akanne ao Ko kabuaakakaira naba iai. 46Ao E taku Iesu, A na reke kaimi naba ngkami rooia! Bwa kam kaaki i aoia aomata uota aika kamaamate, ao ngkami, a aki bo naba teutana taboni baimi ma ngaai. 47A na reke kaimi! Bwa kam karaoi mwakuri ni katamaaroa nakon ruanimateia buraabeti, are te koraki ake a tiringaki irouia ami bakatibu. 48Ma ngaia ae taani kakoaua ngkami nakon aia mwakuri ami bakatibu, ao kam kariai baike a karaoi: bwa a kamateia, ao kam karaoi ruanimateia. 49Ma ngaia are e taku te taeka are e koreaki n te boki are Rabakaun te Atua, N na kanakoia buraabeti ma taan tuatua nakoia, ao ane a na kamateia temwaangina, ao a na bwainikiriniia temwaangina; 50bwa e tangiraki man te roro aei booni mwiin raraaia buraabeti ni kabaneia, ake a kawawaaeaki ma ngke e moani karikaki aonnaba: 51man te tai are e bwaka iai raraan Abera nakoni bwakan raraan Takaria, are e mate i marenan te baonikarea ma te umwantabu. Eng, I tuangkami, bwa ane e na tangiraki boona mai irouia kaain te roro aei. 52A na reke kaimi rooia! Bwa kam a tia n uota nako kiingini mataroan te atatai; kam aki rin ngkami ao kam tukiia te koraki ake a kan rin. 53Ngke E oti nako Iesu man te tabo arei, ao taani koroboki ma Bwaritaio, a kaunuuniia nakoina, ao a kabatiai aia taeka n eekia nako bwa E aonga n taekini baika a bati. 54A kani kamwanea ngkana iai buren ana taeka.

will be added

X\