RUKA 10

1I mwiini baikekei, ao te Uea, E rineia riki itingaun, ao E kanakoia ni kakauomaniia, bwa na ri moana nakoni kaawa ma taabo ake E na kawari. 2Ao E taku nakoia, A mwaiti uaa aika a bo taiia n rikoaki, ma a karako taani mwakuri. Ma ngaia ae kam na butiia Teuare ana bwai baikai bwa E na kanakoia taani mwakuri bwa a na rikoi ana uaa. 3Kam na nako; nooria, I kanakoingkami, bwa kaanga aroia tiibu aika ataei i buakoia kameaanti. 4Kam na aki uota te bwauti-ni-mwane, nnen ami bwai, ao ami kauniwae; ao kam na aki kamauriia ni kabaneia ane kam kaaitibo ma ngaiia n ami tai ni mwananga. 5Ngkana kam rin n te auti teuana, ao kam na kaangai moa, E na mena te rau n te auti aei! 6Ngkana iai ae e tauraoi ni butimwaaea te rau ikanne, ao e na tiku i aona ami rau; ma ngkana akea, ao e na manga okiringkami ami rau. 7Kam na tiku n te auti naba anne, n nim ao ni kang baike a karekei i bukimi, bwa e riai n reke nakon te tia mwakuri boona; tai bibita nnem n tiku man te auti teuana ao i mwiina teuana. 8Ngkana kam roko n te kaawa teuana, ao ngkana a mwaneingkami n akoingkami kaaina, ao kam na kang baike a kaakiaki i matami; 9kam na kamaiuiia aoraki iai, ao kam na kaangai nakoia, E kaan nakoimi uean te Atua. 10Ma ngkana kam roko n te kaawa teuana ao ngkana a aki mwaneingkami n akoingkami, ao naako nanoni kawaina nako ao kaangai, 11Ti taei bubun aontanon ami kaawa aika a nim i waera bwa te bwai ni kakoaua nakoimi bwa kam aki mutiakiniira; ma e ngae n anne ao kam na ataa aei, bwa e a roko ni kaan uean te Atua. 12I tuangkami bwa e beebete riki te rekenikai are e na reke nakoia I-Totom nakon are e na reke irouia kaain te kaawa arei n te bongi ni motiki-taeka. 13E na reke kaim Koratin! E na reke kaim Betetaita! Bwa ngke arona bwa a a tia ni karaoaki mwakuri aika a kamiimii i Turo ao i Titon ake a karaoaki i nanomi, ao a kaman rairi nanoia, n tekateka i buakoni mannang ma kunnikaia aika bwaabwainaki n tain te rawaawata. 14Ma e na beebete riki te rekenikai are e na reke nakoia I-Turo ma I-Titon nakon are e na reke nakoimi n te bongi ni motiki-taeka. 15Ao ngkoe, Kaberenaum, ko taku bwa ko na karineaki nako karawa? Ko na aki, ko na karinanoaki nako Eriti. 16Ane e ongo iroumi, ao e ongo naba irou; ao ane e ribaingkami, ao e ribaai naba; ao ane e ribaai, ao e ribaa naba Teuare E kanakomaiai. 17A oki uaake itingaun ma te kimwaareirei, ao a taku, Te Uea, a aantaeka naba iroura taimonio n aram. 18Ao E taku nakoia, I noora Tatan bwa e bwaka mai karawa kaanga ai aron te iti. 19Noria, I a tia n anganingkami te mwaaka bwa kam na konaa n tou aoia naeta ma tikaobian, ao n tokanikai i aoni mwaakan nako te Kairiribai, ao akea te bwai ae kam na kabuanibwai iai. 20Ma e ngae n anne, ao kam na aki kakatonga n aei, ae a aantaeka iroumi anti; ma kam na kakatonga bwa a koreaki arami i karawa. 21N te aoa naba arei, ngke E kairaki Iesu ni mwaakan te Taamnei are e Raoiroi, ao E kakatonga ao E kaangai, I karaoiroiko Tamau, ae Ueani karawa ma aonnaba, bwa Ko a tia ni karabai baikai mai irouia akana rabakau ma akana wanawana, ao Ko kaotii nakoia akana merimeri; eng, Tamau bwa aei aron nanom n akoi. 22I anganaki bwaaini kabane iroun Tamau; ao akea ae e ataa te Nati bwa ti te Tama; ao akea ae e ataa te Tama ma ti te Nati, ao ane E kani kaotia te Nati nakoina. 23E rairaki ngkanne nakoia ana reirei, ao E taku nakoia ni kaonotiia, A a kabwaia maata aika noori baika kam noori! 24Bwa I taku nakoimi, bwa a mwaiti buraabeti ma ueea aika kan noora ae kam nooria, ma a aki nooria, ao a kan ongo ae kam ongo, ma a aki ongo. 25Ao nooria, e tei rake te rooia temanna bwa e na kataia, ao e kaangai, Te Tia Reirei, tera ae N na karaoia bwa e aonga n reke irou te maiu are e aki toki? 26E taku Iesu nakoina, Tera are e koreaki n te Tua? E kangaa am wareware iai? 27Ao e kaeka ni kaangai, Ko na tangira te Uea ae te Atua n nanom ni kabanea, ao ni maium ni kabanea, ao ni korakoram ni kabanea, ao ni wanawanam ni kabanea; ao ko na tangira raom n ai aron tangiram i bon iroum. 28E taku Iesu nakoina, Ko a tia n anga te kaeka ae e eti; karaoa anne ao ko na maiu iai. 29Ma e kani karaoiroia teuarei, ao e taku nakon Iesu, Ao antai raou? 30Ao Iesu, E kaeka ni kaangai, E nako te aomata temanna mai Ierutarem nako Eriko, ao e bo ma taani kamwarua, ake a anai ana bwai mai irouna ao a oreia, ao a kiitanna ngke e a kaani mate. 31N te tai anne, ao e mwananga te ibonga temanna n toua te kawai naba arei; ngke e noora teuarei, ao e ri rarikina ni kararoaa. 32Ao ai aron naba temanna man te baronga are Rewi, bwa ngke e roko n te tabo arei ao ngke e nooria, ao e ri rarikina ni kararoaa. 33Ao e roko te I-Tamaria temanna n te tabo are e mena iai teuarei, ao ngke e nooria, ao e nanoangaia. 34E nakoina ao e kabwaroa te bwa ma te wain i aon ikoakina, ao e kabaebaei; e katokaa i aon are bon ana man ao e uotia nakon te auti n iruwa ao e tararuaia iai. 35N te bong are i mwiina, ao e anai uoua te tenari ao e angan teuare ana auti te auti ao e taku, Ko na tararuaa teuaei; ngkana iai riki ae ko na kabanea ibukina, ao N na kabooa mwiina nakoim ngkana I oki. 36Tera am iango, antai mai buakoia uaake teniman ae e kakoauaaki bwa raon teuare e bo ma taani kamwarua? 37Ao e kaeka te rooia ao e taku, Teuare e nanoangaia. Ao E taku Iesu nakoina, Ko na nako ao karaoa are e karaoia. 38Ngke E nakonako Iesu ma na reirei, ao E roko n te kaawa ike E a butimwaaeaki iai iroun te aine ae arana Mareta, nakon ana auti. 39Ao neierei, iai tarina ae arana Nei Maria, are e tekateka i rarikin waen Iesu ao e ongoongoraa n ana reirei. 40Ma Nei Mareta, e rangi n tabetabe ana iango n ana mwakuri; ao e nako n Iesu ao e taku, Te Uea, Ko aki tabe ngkai e kiitanai tariu bwa N na mwakuri n ti ngai? Ko na tuangnga bwa e na buokai. 41Ao E kaeka Iesu ni kaangai, Nei Mareta, Nei Mareta, ko iango n raraoma ao e aki rau nanom ibukini baika a bati; 42ma e kainnanoaki te bwai ae ti teuana. E a tia Nei Maria n rinea te tibwa are e raoiroi riki, are e na aki anaaki mai irouna.


Copyright
Learn More

will be added

X\