IUTA 1

1Mai iroun Iuta, ae ana toro Iesu Kristo, ae tarin Iakobo, nakoia akana a weteaki, akana a tangiraki iroun te Atua ae te Tama, akana a kaawakinaki ibukin Iesu Kristo: 2a na kabatiaaki nakoimi te nanoanga, ma te raoi, ma te tangira. 3Ngkami aika kam tangiraki, ngke e korakora nanou ni kani koroboki nakoimi n taekina te maiu ae bon ara bwai ma ngkami, ao I taku bwa e bon riai bwa N na koroboki nakoimi ni butingkami bwa kam na kakorakoraingkami ibukin te onimaki are a anganaki ake a itiaki n te tai ae ti teuana ao akea riki. 4Bwa a karabaiia n rin n te ekaretia aomata tabemwaang aika a kaburea taekinan ana aakoi te Atua bwa a aonga n reke aonaia iai n aroia n tamware, ao a kaakeaa te Toka are ti temanna are ara Uea, are Iesu Kristo. A kaman taekinaki te koraki aei ngkoangkoa bwa a na motikaki taekaia ni kabuaakakaaki ibukin aroia aei. 5Bwa e boni ngae ngke kam atai taekani baikai ni kabane, n te tai ae ti teuana, ma I kani kauringngkami, bwa te Uea E kamaiuiia te bootanaomata ae Iteraera man te aba are Aikubita, ao rimwi E kamateia ake a aki onimaki. 6Ao anera ake a aki rauaki ni nneia ni mwaaka are a katauaki iai ma a kiitan oini mwengaia, a kaawakinaki irouna ni kabaeaki n taurekereke aika akea tokiia n te tabo ae e rootongitong i mwaain te motiki-taeka n te bong are e kakannato; 7n ai aroia kaain Totom ma Komora ma kaawa ake i rarikiia, ngke a kiitan aroia ake a katauaki iai n ai aroia anera akekei, ao a karaoi aaro ni kammaira aika a bobuaka ma te iango; ao a riki bwa te bwai n reirei nakoia aomata ni kabaneia, ngkai a reke kaiia n te ai ae e mwaaka are akea tokina. 8Ao n aroia naba aio, te koraki aei a noori baika kaanga taiani mii ake a riki iai ni bure nakon oin rabwataia, ma n ribaa aron te Atua n uea i aoia, ma n taetaebuakaia ake a neboaki, 9Ao Mikaera are te mataniwi temanna irouia anera, ngke e un ma te riaaboro ni kauntaeka ibukin rabwatani Mote, ao e maaku n atonga kabuaakakaana n taetaebuakaia; ma e kaangai, E na boaiko te Uea. 10Ao te koraki aei a taetaebuakai baika a aki atai aroia; ao baika a atai n aia namakin aika ai aron aia namakin maan aika a aki wanawana, a kamateaki iai. 11A na reke kaiia! Bwa a karaoa te baere e karaoia Kain, ao a kataua karaoan te kaairua are e karaoia Bwaraam ibukini kani karekeani boon aia mwakuri. A rawa ni kan tautaekanaki n ai aroni Kora, ao a mate. 12Te koraki arei a riki bwa kaanga baareka n ami bootaki n amwarake n i tangitangiri, ngkai a bootaki n amwarake ma te aki auba, ao a ti tabeakiniia i bon irouia; kaanga naang aika akea te karau i nanoia, aika a uouotaki nako n te ang; kaanga kaai aika a aki uaa n taini kaai n uaa; aika kaai aika kaanga uoua aia tai ni mate ao a taekaki mani wakaaiia; 13kaanga naoni marawa aika a kakamaaku ma aroia aika a kamamaa aika a nooraki bwa kaanga buroburon naao; kaanga itoi aika a tiotio nako, aika e kaawakinaki i bukiia nneia n aki toki n te roo ae e rootongitong. 14Ao Enoka, are te kaitiroro mai mwiin Atam, e taetae naba ni buraabeti i bukiia te koraki aei ni kaangai: Noria, E nako mai te Uea ma ana koraki ake a itiaki aika reebu mwaitia, 15bwa E na motiki-taekaia aomata ni kabaneia, ni kabuaakakaia ni kabaneia akana a aki reitaki ni maiuia ma te Atua, ibukin aia mwakuri ni kabane aika akea karinean te Atua iai, ake a tia ni karaoi n aki reitaki ma ana kaantaninga te Atua, ao ibukin taeka ni kammaraki nano aika a bukinna iai taani bure aika a aki reitaki ma te Atua ni maiuia. 16Bon taani bwangantaeka te koraki aei, ao taani ngurengure ma taan iri oin nanoia ni kaibwabwaru; taan taetae ni kainikatonga, ao a kamoamoaia aomata ni karangiia bwa a aonga n reke irouia baika a tangiri. 17Ngkami aika kam tangiraki, kam na uring taeka ake a atongaki rimoa irouia ana taan tuatua ara Uea are Iesu Kristo; 18bwa a kaangai nakoimi: N te tai ae te kabanea n tai, ao a na roko taani kakaniko, aika aomata aika a iri oin nanoia ni kaibwabwaru aika akea irouia karinean te Atua. 19Aomata aikai boni ngaiia aika a kariki taian raure; aomata aika a iri oin nanoia ni baika a tangiri, ao akea te Taamnei irouia. 20Ma ngkami aika kam tangiraki, kam na waaki ni kateitei aromi i aon ami onimaki ae moan te tabu; ao kam na tataro n aroni kairami iroun te Taamnei are e Raoiroi; 21ao kam na aki mwaawa man ana tangira te Atua, ngkai kam kaantaninga ana nanoanga ara Uea are Iesu Kristo ibukin te maiu are e aki toki. 22Ao kam na nanoangaiia tabemwaang aika a nanokokoraki; 23kam na kamaiuiia temwaangina ni buritiia man te ai; ao kam na nanoangaiia temwaangina ma te maaku, ma kam na ribai aia kunnikai aika a kabaarekaki n aia kaibwabwaru aika a kamwaraa. 24Ao ana bwai Teuare e konaa ni kaawakiningkami bwa kam na aki bwaka, are e konaa naba ni kaakiingkami i matana ni mimitongina bwa aomata aika a itiaki ma ni kimwaareirei, 25ana bwai te Atua ae ti temanna, are ara Tia Kamaiu, iroun Iesu Kristo are ara Uea, te neboaki, ma te karineaki, ma te tau-taeka, ma te mwaaka, ngke a tuai ni karikaki bwaai, ao ngkai, ao n aki toki. Amene.

will be added

X\