IOANE 9

1Ngke E tabe n nakonako Iesu, ao E noora te aomata ae e mataki ma ngke e moani bungiaki. 2A titirakinna ana reirei ao a taku, Te Tia Reirei, antai ae e bure ngkae e bungiaki ni mataki teuaei? Ngaia ke ana karo? 3E kaekaia Iesu ao E taku, E aki bungiaki ni mataki ibukin ana bure ke aia bure ana karo, ma e mataki bwa a aonga ni kaotaki ana mwakuri te Atua irouna. 4E riai bwa ti na karaoi ana mwakuri Teuare e kanakomaiai, ngkae e ngaina; e a kaani bong, ao akea ae e konaa ni mwakuri iai. 5Ngkai I mena i aonnaba, ao te oota Ngai ibukin aonnaba. 6Ngke E tia n atongi baikai Iesu, ao E baware i aontano; E kaboobooa te taano ma baawarena, ao E kabirimatan teuare e mataki iai, 7ao E taku nakoina, Ko na nako n teboki matam n te nei are Tiroam (nanon te taeka aei, Kanakoa). Ma ngaia are e nako n teboki matana, ao e oki n nooraaba. 8A taku ngkanne raona ma aomata ake a nooria rimoa ngke e bubuubuti, Tiaki teuaei are e tetekateka ni bubuubuti? 9A taku temwaangina, Boni ngaia; ao temwaangina a taku, Tiaki, ma ti te bo taraana ma ngaia. Ao teuarei e taku, Boni ngaia ngai. 10A titirakina teuarei ao a taku, Ko kangaa n nooraaba? 11E kaekaia ao e taku, E kamwaimwaa te tano ni kaboobooa te aomata are arana Iesu, ao E kabiri matau iai, ao E kaangai nakoiu, Ko na nako Tiroam, ao teboki matam iai. Ma ngaia are I nako n teboki iai, ao I a nooraaba. 12A manga titirakinna ao a kaangai, E ngaa Teuanne? Ao ngaia e taku, I aki ataia. 13A kaira teuare a a tia ni kaureaki matana nakoia Bwaritaio. 14Bon te taabati te bong are E kaboobooa iai baawarena Iesu ma te tano ao E kaure matan iai teuare e mataki. 15A manga titirakina teuare a kaureaki matana Bwaritaio, bwa a kangaa ni kaureaki matana. Ao ngaia e kaekaia ao e taku, E kabiri matau n te tano are E renganna ma baawarena; I nako n teboki matau, ao I nooraaba. 16Ma ngaia are a taku temwaangina irouia Bwaritaio, Te aomata are e karaoa aei bon tiaki mai iroun te Atua, bwa E aki kaawakina tuan te taabati. Ao temwaangina a taku, E na kangaa ni konaa ni karaoi mwakuri aika a kamiimii aika ai aron aei te aomata ae e buaakaka? Ao a aki booraoi n aia iango. 17Ma ngaia are a manga taku Bwaritaio nakon teuare e mataki ngkoa, Ko taku bwa E kaure matam; tera am taeka ibukina? Ao ngaia e taku, Bon te buraabeti. 18Ma a aki kakoauaa I-Iutaia ae e a tia ni mataki ngkoa teuarei ao ngkai e a nooraaba ni karokoa ae a weteiia ana karo, 19ma n titirakiniia ni kaangai, Natimi aei, are kam taku bwa e bungiaki ni mataki? E kangaa n nooraaba ngkai? 20A kaekaia ana karo ao a taku, Ti ataia bwa bon natira teuaei, ao ti ataia naba n ae e bungiaki ni mataki; 21ma ti aki ataia bwa e kangaa n nooraaba ngkai, ao ti aki ataia naba bwa antai ae e kaure matana. Titirakinna; e a bon ikawai, ao e konaa te taetae bon ibukina. 22A atonga aei ana karo bwa a maakuia I-Iutaia, ibukin are a tia ni kaboo nanoia n taku bwa te aomata ane e atonga Iesu bwa te Kristo, ao a na tuukia bwa e na aki manga roko ni mwaneabaia I-Iutaia. 23Ao anne bukin are a kaangai iai ana karo, E a bon ikawai; titirakinna. 24Ma ngaia are a manga wetea riki teuare e mataki ngkoa, ao a taku nakoina, Ko na berita i matan te Atua bwa ko na taekina te koaua! Ti ataia bwa te aomata are e kaure matam bon te tia bure. 25Ao ngaia e taku, Ngkana te tia bure, ao I aki ataia; ma te bwai ae I ataia ti aei: bwa I mataki ngkoa, ao ngkai I a nooraaba. 26A manga titirakinna ao a taku, Tera ae E karaoia nakoim? E kangaa ni kaure matam? 27Ao ngaia e kaekaia ao e taku, I a tia n tuangkami, ao kam aki kan ongo. E aera ngkai kam a manga tuangai bwa N na manga tuangkami riki? Kam kan riki naba bwa ana reirei? 28A taetae ni kaenaena ao a taku, Ana reirei ngkoe; ma ngaira ana reirei Mote. 29Ti ataia bwa E taetae te Atua nakoni Mote; ma Teuanne, ti aki ataia bwa E nako maia. 30E kaekaia teuarei ao e taku, Ao! E kamiimii aei! Kam aki ataa te tabo are E nako maiai, ma E kaure matau. 31Ti ataia bwa E aki ongo te Atua irouia aomata aika taani bure; ma ngkana e taromauriia te Atua te aomata, ma n ongeaaba nakoina, ao E ongo te Atua irouna. 32Akea ae e a tia n ongo ma ngke e moa n riki aonnaba bwa iai te aomata ae e konaa ni kaure matan te aomata ae e bungiaki ni mataki. 33Ngkana tiaki mai iroun te Atua Teuarei, ao akea te bwai ae E konaa ni karaoia. 34A kaeka ao a taku nakoina, Te aomata ni buubure ngkoe, ni moa man te tai are ko bungiaki iai, ao ko na reireiniira? Ao a taua ma te matoa ni kaotinakoa man aia mwaneaba I-Iutaia. 35E ongo taekan teuare e a tia ni kaureaki matana Iesu ngke e kaotinakoaki. Ngke e reke irouna, ao E titirakinna ni kaangai, Ko onimakina Natin te Aomata? 36E kaeka teuarei ao e taku, Te Uea, antai Ngaia, bwa N na onimakinna? 37E taku Iesu nakoina, Ko a tia n nooria, ao boni Ngaia ae e taetae ma ngkoe ngkai. 38Ao ngaia e taku, Te Uea, I onimaki; ao e katorobubua ni bobaraaki n taromauriia. 39Ao E taku Iesu, I roko n te aonnaba aei ni kaeti bwaai: bwa a na nooraaba akana a mataki, ao a na riki ni mataki akana a nooraaba. 40A ongo ana taeka Iesu Bwaritaio tabeman ake a kaani ma Ngaia, ao a titirakinna ni kaangai, Ao ngaira, ti mataki naba? 41E taku Iesu nakoia, Ngke arona bwa kam mataki, ao kam aki atongaki bwa kam bure ngkana kam karaoa ae e buaakaka; ma ngkai kam kaangai, Ti nooraaba, ao e bon tiku i aomi mwiin ami bure.


Copyright
Learn More

will be added

X\