IOANE 8

1Ma E nako Iesu n te maunga are Oriweta. 2Ngke e a tibwa moaningabong, ao E a manga oki nakon te umwantabu. A bane nakoina aomata, ao Ngaia E tekateka ao E reireiia. 3Iai te aine temanna ae e kuneaki ngke e wene ni bure. A kairia taani koroboki ma Bwaritaio, ao a kaaki i nuukaia aomata, 4ao a taku nakoina, Te Tia Reirei, e kuneaki neiei n te tai are e karaoa iai te wene ni bure. 5E tuangiira Mote n te Tua, bwa a na karebanaaki akana a karaoa aron anne. Tera Ngkoe am taeka ibukin neienne? 6A atonga aei bwa a kani kamwanea, bwa e aonga n reke bukinana iai irouia. E bwaoua ni baraaki Iesu, ao E koroboki n tabonibaina i aontano. 7Ngke a aki toki n titirakinna, ao E tei rake, ao E taku nakoia, Ane e tuai meni bure i buakomi, ao e na karea moa neiei n te atiibu. 8Ao E a manga bwaoua ni baraaki riki ao E koroboki n tabonibaina i aontano. 9Ngke a ongo aomata ana taeka Iesu, ao a oti nako n tatabemaniia, ni moa mai irouia unimwaane ni karokoa ae a bane aia koraki. E tiku Iesu n ti Ngaia, ao e tiku naba te aine arei ni nnena are e tei iai. 10E tei rake Iesu ao E taku nakoina, Neiko, a nga aomata? Akea irouia ae e taku bwa ko bure? 11Ao e taku neierei, Te Uea, akea. E taku ngkanne Iesu nakoina, Ao Ngai I aki motika naba taekam; ko na nako, ao tai manga bure. 12E a manga taetae Iesu nakoia aomata, ao E taku, Ngai ae I anga te oota nakoia aomata i aonnaba. Ane e riki bwa au reirei, ao e na bon aki nakonako n te roo, ma e na reke irouna te oota are e na anganna te maiu. 13Ma ngaia are a taku Bwaritaio nakoina, Ko boni kaotiota arom i bon iroum; akea koauan am taeka. 14E kaekaia Iesu ao E taku, Ao ngkana I kaotiota arou i bon irou, ao bon iai naba koauan au taeka: bwa I ataa ike I nako maiai, ao I ataa ike N na nako iai; ma ngkami kam aki ataa ike I nako maiai, ao ike N na nako iai. 15Kam bwaina te nano n aomata n ami motiki-taeka; akea ae I motika taekana. 16Ma ngke arona bwa I motika taekan te aomata, ao e bon eti au moti, bwa tiaki ti Ngai ni katiaa au moti; bon raou te Tama are e kanakomaiai. 17E koreaki n ami tua ae e kaangai bwa ngkana e bo raoi aia kaotioti taani kakoaua aika uoman, ao e koaua aia kaotioti. 18Te tia kakoaua Ngai bon i bukiu, ao te tia kakoaua naba i bukiu bon te Tama are e kanakomaiai. 19A taku ngkanne nakoina, E ngaa Tamam? E kaekaia Iesu ao E taku, Kam aki ataai ao kam aki ataa naba Tamau. 20E atongi taeka aikai Iesu n te umwantabu n te ru are a mena iai bwaoki ake a nneaki iai bwaai n tangira. Akea irouia aomata ae e tauua ni kaburea, bwa E tuai ni bo ana aoa. 21E a manga taku naba Iesu nakoia, N nangi nako, ao ane kam na ukoukorai, ma kam na mate i buakon ami bure. Ike N na nako iai, ao kam aki konaa n roko iai. 22Ma ngaia are a taku I-Iutaia, E na bakabureia ngkae E kaangai, Kam aki konaa n roko ike N na nako iai? 23E taku Iesu nakoia, Kaain aon te aba ngkami, ma Ngai kaain eta. Ana bwai te aba aei ngkami, ma tiaki ana bwai te aba aei Ngai. 24Ao anne bukin are I kaangai iai nakoimi bwa kam na mate i buakon ami bure; bwa kam na boni mate i buakon ami bure ngkana kam aki kakoauaai bwa boni Ngaia Ngai. 25A titirakinna ngkanne ni kaangai, Antai Ngkoe? E kaekaia Iesu ao E taku, Boni ngaia are I a tia n taekinna nakoimi ma ngke I moa n taetae. 26A bati baika I konaa n taekin bwa taekami, ao baika I konaa ni kaoti bwa aromi aika a bubuaka. E taekina te koaua Teuare e kanakomaiai, ao are I taekinna nakoia aomata i aonnaba bon ti are I a tia n ongo mai irouna. 27A aki ataia bwa E taekina te Tama nakoia. 28Ma ngaia are E taku Iesu nakoia, Ngkana kam a tia n tabekaa rake Natin te Aomata ni katinea i aon te kaibangaki, ao kam a ataia iai bwa boni Ngaia Ngai, ao akea te bwai ae I karaoia n oin nanou; ma I atongi baikai n ai aron reireiau iroun te Tama. 29E meemena irou Teuare e kanakomaiai; E aki kiitanai ni katukai n ti Ngai, ibukina bwa I aki toki ni kaakaraoa te baere E kukurei iai. 30A mwaiti aomata aika a ongo ana taeka Iesu aikai, ao a kakoauaa. 31E taku ngkanne Iesu nakoia I-Iutaia ake a kakoauaa, Ngkana kam teimatoa n ongeaaba nakon au taeka, ao bon au reirei ni koaua ngkami iai; 32ao kam na ataa te koaua, ao e na kainaomataingkami te koaua. 33A taku nakoina, Kanoan Aberaam ngaira, ao akea ae ti a tia n toronaki irouna. Tera ngkanne nanon am taeka, ngke Ko kaangai: Kam na kainaomataaki? 34E kaekaia Iesu ao E taku, Bon te koaua ni koaua ae I a tuangkami bwa ane e karaoa ae e buaakaka ao e toronaki iroun te buaakaka. 35E aki tiku ni maan te toro bwa kaain te utu, ma e tiku te nati bwa kaaina n aki toki. 36Ma ngaia aei, ngkana E kainaomataingkami te Nati, ao kam na bon inaomata. 37I ataa ae kanoan Aberaam ngkami. Ma e boni ngae n anne, ao kam ukoukora kamateau ibukina bwa kam rawa ni butimwaaea au taeka n reirei. 38I taekini baika I noori ma Tamau, ma ngkami kam karaoi baike e tuangkami tamami. 39A kaekaa ao a taku, Ara bakatibu Aberaam. E taku ngkanne Iesu, Ngke arona bwa kanoan Aberaam ngkami, ao kam karaoa are e karaoia Aberaam. 40Ma ae kam ukoukora naba kamateau, Ngai ae te aomata ae I tuangkami te koaua are I ongo mai iroun te Atua; e aki karaoa aei Aberaam. 41Kam karaoa are e karaoia tamami. A taku nakoina, Tiaki natintamwa ngaira; ti temanna Tamara, bwa te Atua. 42E taku Iesu nakoia, Ngke arona bwa te Atua Tamami, ao kam na tangirai, bwa I nako mai iroun te Atua. I aki nako mai n oin nanou, ma E kanakomaiai. 43E aera ngkai kam aki ataa nanon te bae I taekinna? Aio bukina, bwa kam rawa ni kan ongo au taeka n reirei. 44Natin tamami are te riaaboro ngkami, ao nanomi ti te kani karaoa are e tangiria tamami. Te tia kamaamate ngaia ma rimoa, ao e aki bwaabwaina te koaua, bwa akea te koaua i nanona. Ngkana e kewe, ao e boni kaota anuana: bwa te tia kewe ngaia, ao boton te kewe. 45Ma, ibukina ngkai I taekina te koaua, ao kam aki kakoauaai. 46Antai iroumi ae e konaa ni motika taekau bwa I bure? Ngkana I atonga te koaua, ao kam aera ngkai kaam aki kakoauaai? 47Anemai iroun te Atua, ao e ongo ana taeka te Atua; ma tiaki mai iroun te Atua ngkami, ma ngaia ae kam aki kan ongo. 48A kaeka I-Iutaia ao a taku nakon Iesu, Tiaki bwa e eti ara taeka ngke ti taku bwa te I-Tamaria Ngkoe, ao iai iroum te taimonio? 49E kaekaia Iesu ao E taku, Akea te taimonio irou; ma I karinea Tamau, ao ngkami kam aki karineai. 50I aki ukoukora neboakiu. Ma iai ane e ukoukoria, ao E motiki-taeka. 51Bon te koaua ni koaua ae I a tuangkami, bwa ane e ongeaaba nakon au taeka n reirei, ao e na bon aki mate. 52A taku I-Iutaia nakoina, Ti a ataia raoi ngkai bwa iai iroum te taimonio! E mate Aberaam, ao a mate naba buraabeti; ao Ngkoe ko kaangai, Ane e ongeaaba nakon au taeka, ao e na bon aki mate. 53Ko kakannato riki nakon Aberaam are ara bakatibu, are e mate? Ao a mate naba buraabeti! Ko taku bwa antai Ngkoe? 54E kaekaia Iesu ao E taku, Ngkana I neboai, ao akea boonganan neboau. Ae neboai bon Tamau, are kam taku bwa Atuami. 55Kam aki ataia; I ataia Ngai. Ngkana I taku bwa I aki ataia, ao N na riki bwa te tia kewe Ngai n ai aromi; ma I ataia ao I ongeaaba nakon ana taeka. 56E kimwaareirei ami bakatibu are Aberaam ni kan noora te bong are N na roko iai; ao e a kaman nooria, ao e kakatonga iai. 57A taku ngkanne nakoina I-Iutaia, A tuai ni koro nimangaun am ririki ni maiu, ao Ko a tia n noora Aberaam? 58E taku Iesu nakoia, Bon te koaua ni koaua ae I a tuangkami, bwa bon iai Ngai ma ngkoa i mwaain Aberaam. 59Ma ngaia are a anai atiibu bwa a na karebanaia, ma E karabaa Iesu, ao E kiitana te umwantabu.


Copyright
Learn More

will be added

X\