IOANE 7

1I mwiin arei ao E mwamwananga Iesu i aoni Kariraia; E aki konaa ni mwamwananga i aon Iutaia ibukina ngke a kani kamatea I-Iutaia. 2E a kaan roko tain aia bootaki I-Iutaia teuana are te Toa are te Umwanrianna. 3A kaangai ngkanne tarin Iesu nakoina, Kiitana ikai ao nako i Iutaia, bwa a aonga n noori mwakuri aika Ko karaoi am reirei. 4Bwa akea te aomata ae e karabaa ana mwakuri ni karaoia ngkana iai i nanona te kan ataaki irouia aomata. Ngkai Ko karaoi baikanne, ao kaotiko nakoia aomata nako. 5Akea onimakinana naba irouia ana reirei. 6E taku Iesu nakoia, E tuai ni bo au tai; ma ngkami, e a tau naba iroumi te tai n aki akaka. 7Akea bukin ae kam na ribaaki iai irouia aomata nako; ma iai bukin ribaakiu irouia, bwa I aki toki n tuangiia bwa a bubuaka aia mwakuri. 8Kam na nako ni kaea te bootaki. I aki nako Ngai ni kaea, bwa e tuai ni bo au tai. 9E atongi baikai nakoia, ao E tiku naba i Kariraia. 10Ngke a a tia n nako tarina nakon te Toa are te Umwanrianna, ao Ngaia E nako naba, ma E karabaa n nako n te aro ae akea ae ataia. 11A ukoukoria I-Iutaia n te Toa, ao a taku, E ngaa Teuarei? 12E bati te maningoongoo irouia aomata ibukina. A taku temwaangina, Te aomata Ngaia ae e raoiroi; ao temwaangina a taku, Tiaki; bon te tia burebureia aomata. 13Ma akea ae e kanenea bwanaana n taekinna irouia aomata, bwa a maakuia I-Iutaia. 14Ngke tao e a bo nuukan tain te Toa, ao E nako n te umwantabu Iesu, ao E reirei iai. 15A miimii irouna I-Iutaia, ao a taku, E kangaa n reke rabakaun te aomata aei, ao E aki rereireiaki? 16Ma ngaia are E taku Iesu nakoia, Tiaki au bwai au reirei, ma ana bwai Teuare e kanakomaiai. 17Ane e kukurei ni karaoa nanon te Atua, ao e na ataia iai bwa te bwai ae I anga bwa au reirei e nako mai iroun te Atua, ke e nako boni man au iango. 18Bwa te aomata ane e taetae n oin nanona, ao e kataia ni karekea kamoamoaana bon ibukina. Ma te aomata ae e tangira kamoamoaakin Teuare e kanakomaia, ao E kaotia bwa e taekina te koaua, ao tiaki te kaairua. 19Tiaki e anganingkami te Tua Mote, ao akea temanna i buakomi ae toua mwiina? Kam aera ngkai kam ukoukora kamateau? 20A kaeka aomata ao a taku, Iai iroum te taimonio; antai ae e ukoukora kamateam? 21E kaekaia Iesu ao E taku nakoia, I karaoa te mwakuri teuana ae e kamiimii, ao kam bane ni miimii iai. 22E anganingkami Mote te tua ibukin te korobero (ma n te koaua tiaki mai irouni Mote bwa mai irouia bakatibu), ao kam koroberoa te aomata n te taabati. 23Ngkana e koroberoaki te aomata n te taabati, n te aro ae e aki uruaki iai te tua are e anga Mote, ao tera bukin ae kam na un iai irou ngkai I kamaiua te aomata n te taabati? 24Kam na aki kairaki n ami motiki-taeka n taraan te bwai, ma kam na kairaki n ami motiki-taeka n te eti. 25A taku I-Ierutarem tabemwaang, Tiaki aei Teuare e a ukoukora kamateana? 26Noria, E taetae i mataia aomata, ao a aki taetae nakoina aia mataniwi I-Iutaia. Tao a bon ataia ae te Kristo Teuaei? 27Ma ngaira ti ataa te tabo are E nako maiai Teuaei; ma ngkana E roko te Kristo, ao akea ae e ataa te tabo are E nako maiai. 28Ma ngaia are ngke E reirei Iesu n te umwantabu, ao E kanenea bwanaana ao E taku, Kam ataai, ao kam ataa naba te tabo are I nako maiai? Ma I aki nakomai n oin nanou. Iai iroun Teuare e kanakomaiai, are kam aki ataia, te onimakinaki raoi. 29Ma I ataia Ngai, bwa I nako mai mai irouna, ao Ngaia ae e kanakomaiai. 30A ukoukora te anga ae a na tauua iai, ma akea temanna ae e roko baina i aona, ibukina bwa e tuai ni bo ana tai are E na tauuaki iai. 31Ma a mwaiti i buakoia aomata aika a kakoauaa Iesu. A taku, Ngkana E roko te Kristo, ao E na karaoi mwakuri aika a kamiimii ni kabatiai riki nakon ake E karaoi Teuaei? 32A ongo taekan Iesu aikai Bwaritaio n aia wirikiriki aomata, ma ngaia are i mwiin reken aia iango ma ibonga ake mataniwi, ao a kanakoia bureitimanin te umwantabu bwa a na tauua Iesu ni kaburea. 33E taku Iesu, N na kamaanai ni mena iroumi teutana riki, ao i mwiina N na kiitaningkami n nako n Teuare e kanakomaiai. 34Ane kam na ukoukorai, ma N na aki reke iroumi, bwa kam aki konaa n roko n te tabo are N na mena iai. 35A taku I-Iutaia ngkanne i bon irouia, E ngaa te tabo ae E na nako iai ngkai E na aki reke iroura? E na nako n aia kaawa I-Erene ike a maeka iai kaain ara bootanaomata, bwa E na reireiia I-Erene? 36Tera nanon ana taeka are e kaangai, ane kam na ukoukorai, ma N na aki reke iroumi, bwa kam aki konaa n roko n te tabo are N na mena iai. 37N te kabanea ni bong ae e kakannato n tain te Toa are te Umwanrianna, ao E tei rake Iesu, ao E kanenea bwanaana ni kaangai, Ane e kani mooi, ao ke e nakoiu bwa e na mooi. 38Ane e onimakinai, ao a na raanga nako karaanga n ran ni kamaiu mai nanona, n ai aron taekana n te Baibara. 39E taekina aei Iesu bwa taekan te Taamnei, are a na anganaki akana a onimakinna: bwa e tuai anganaki te aba te Taamnei, ibukina bwa E tuai ni bo ana tai Iesu n neboaki. 40Iai tabeman i buakoia aomata ake a bati aika a ongo ana taeka Iesu aikai, ma ngaia are a taku, Teuaei bon te buraabeti. 41Ao temwaangina a taku, Boni Ngaia te Kristo! Ma a taku ake temwaangina, Bwa E na kaoti te Kristo mai Kariraia? 42Tiaki e taku te Baibara bwa E na riki te Kristo man ana kariki Tawita, ao E na kaoti mai Betereem, are ana kaawa Tawita? 43Ma ngaia are a aki booraoi aia iango aomata n taekan Iesu. 44Iai temwaangina i buakoia aomata ake a bati aika a kan tauua Iesu, ma akea irouia ae e roko baina i aona. 45A oki bureitimanin te umwantabu nakoia ibonga ake mataniwi ma Bwaritaio; ao ngaiia a taku nakoia bureitimanin te umwantabu, Kam aera ngkai kam aki kairia mai? 46A kaekaia bureitiman ao a taku, Akea ma ngkoa ae aron Teuaei ngkana E taetae. 47A taku ngkanne Bwaritaio nakoia, Ao ngkami, kam mwaamwanaaki naba irouna? 48Iai aika a kakoauaa Iesu i buakoia aia mataniwi I-Iutaia ma Bwaritaio? 49Ma aomata aika a mwaiti aikai, aika a aki ataa te tua, ane a na reke kaiia! 50Ao Nikotemo ae te Bwaritaio naba, are e kawara Iesu rimoa, e taku nakoia aomata, 51Tiaki bwa e kaangai taekan ara Tua: bwa e aki konaa ni motikaki taekan te aomata ni karokoa ae e a tia moa n ongoraa te aba mai irouna ao n ataaki bwa tera ae e karaoia? 52A kaeka ao a taku nakoina, Te I-Kariraia naba ngkoe? Ko na ukeuke n te Baibara, ao ko na nooria iai bwa akea taekan te buraabeti ae e na kaoti mai Kariraia. 53A bane aomata n okiri aia auti.

will be added

X\