IOANE 5

1I mwiin te bwai are E karaoia Iesu, ao E nako Ierutarem ibukin aia bootaki teuana ae e kakaawaki I-Iutaia. 2Iai i Ierutarem, i rarikin aia mataroa tiibu, te nei ae e aranaki n te taetae n Ebera bwa Beteteta ae iai taabo aika nimaua iai aika a rabunaki aoia ibukin te katantan. 3A wene n taabo aikai aoraki aika a bati; iai naba i buakoia aika a mataki ma aika a mwauku, ao aika a mate bwain rabwataia. 5Iai temanna i buakoia aoraki akekei ae ai tenibwi ma wanua ana ririki n aoraki. 6E nooria Iesu ni wene ikekei, ao E ataia bwa e a tia ni weneakina aorakina n te tai ae e rangi ni maan; ma ngaia are E taku nakoina, Ko kani kamaiuaki? 7E kaeka teuarei ao e taku, Teuaei, Akea ikai te aomata ae e na karuoai i nanon te nei ngkana e kakoburakeaki te ran; bwa ngkana N nangi roko iai, ao e ruo temanna n ri moau. 8E taku Iesu nakoina, Tei rake, tabeka nnem ni wene, ao nakonako. 9E kamaiuaki naba ngkekei te aomata arei; e tabeka nnena ni wene, ao e nakonako. Bon te taabati te bong arei. 10Ma ngaia are a taku I-Iutaia nakon teuare e kamaiuaki, Te taabati aei, ao e aki riai bwa ko na tabeka nnem ni wene. 11Ao e kaekaia ni kaangai, E tuangai Teuare e kamaiuai ni kaangai, Tabeka nnem ni wene ao nakonako. 12Ao a titirakinna ni kaangai, Antai te aomata ane e kaangai nakoim, Tabeka nnem ni wene, ao nakonako? 13Ma teuare e kamaiuaki e aki ataia bwa antai Teuare E kamaiua, bwa a bati aomata n te tabo arei, ao E a kamani buutaki nako Iesu mai buakoia. 14E aki rangi ni maan i mwiin arei, ao Iesu E noora teuarei n te umwantabu, ao E taku nakoina, Noria, ko a tia ni kamaiuaki, ma ngaia are ko na aki manga bure, bwa e kaawa n riki nakoim te bwai ae e buaakaka riki. 15E nako teuarei, ao e tuangiia I-Iutaia bwa ngaia Iesu are E kamaiua. 16Ma ngaia are a bwainikiriina Iesu I-Iutaia ibukina ngke E karaoa te mwakuri ni kamaiu n te taabati. 17E kaekaia Iesu ao E taku, E mwamwakuri nako naba Tamau, ao Ngai I riai naba ni mwakuri. 18Ana taeka Iesu aikai, e a kakorakoraa riki kani kamateana irouia I-Iutaia: bwa E aki ti urua tuan te taabati, ma E atonga te Atua bwa Tamana, ao n te aro aei E a karaoia iai bwa ti te bo Ngaia ma te Atua. 19E kaekaia Iesu ngkanne ao E taku nakoia, Bon te koaua ni koaua ae I a tuangkami, bwa akea te bwai ae E konaa ni karaoia te Nati i bon irouna, ma ti are E nooria bwa E karaoia te Tama; bwa bwaai ake E karaoi te Tama, ao E karaoi naba te Nati. 20Bwa E tangira te Nati te Tama, ao E kaoti ana mwakuri ni kabane nakoina, ao ane E na kaoti riki nakoina mwakuri aika a abwaabwaki riki bwa kam aonga ni miimii. 21Bwa aron te Tama ngkae E a manga kamaiuiia aika a mate, ao E angania te maiu, ao ai aron naba te Nati, E anga te maiu nakon ane E bon taku. 22Bwa akea ae e motika taekana te Tama, ma E angan te Nati te motiki-taeka ni kabane; 23bwa a aonga ni bane aomata nako ni karinea te Nati, n ai aroia ngkai a karinea te Tama. Ane aki karinea te Nati, ao e aki karinea naba te Tama are e kanakomaia. 24Bon te koaua ni koaua ae I a tuangkami, bwa ane e ongo au taeka ao e onimakina Teuare e kanakomaiai, ao e na reke irouna te maiu are e aki toki. E na aki motikaki taekana; e a tia ni kiitana te kawai are e na mate iai, ao e a toua te kawai are e na maiu iai. 25Bon te koaua ni koaua ae I a tuangkami bwa e a roko te tai, ma e a boni kaman roko, ae a na ongo iai bwanaan Natin te Atua maate; ao a na maiu akana a ongo. 26Bwa aron te Tama ngkai Ngaia oin te maiu, ao ai aron naba te Nati: bwa E a tia te Tama ni karaoia bwa oin te maiu, 27ao E a tia n anganna te mwaaka ni motiki-taeka ngkai Natin te Aomata Ngaia. 28Kam na aki miimii n aei: bwa ane e na roko te tai ae a na bane iai n ongo bwanaana aomata ake a tia ni mate, 29ao a na oti nako mani nneia ni mate: akana a tia ni karaoa ae e raoiroi nakon te maiu, ao akana a tia ni karaoa ae e buaakaka nakon te rekenikai. 30Akea te bwai ae I konaa ni karaoia n aron te mwaaka ae iai irou. I motiki-taeka n ai aron tuangau iroun Tamau, ao e eti au motiki-taeka ibukina bwa I aki ukoukora are oin nanou, ma I ukoukora nanon Tamau are e kanakomaiai. 31Ngkana I kaotioti i bon i bukiu, ao te bwai ae I taekinna e na aki butimwaaeaki bwa te bwai ni kakoaua. 32Ma iai Tamau ae e kaotioti naba i bukiu, ao I ataia bwa ana kaotioti e boni koaua. 33Kam kanakoia taani kareke-rongorongo nakon Ioane, ao ngaia e taekini baika a koaua i bukiu. 34Tiaki bwa aongkoa I kainnanoa aia kaotioti aomata i bukiu; ma I taekina ana kaotioti Ioane bwa kam aonga ni kamaiuaki. 35Ai aron te taura Ioane are e ura ao e oota nako urana, ao kam a tia ni kariaia bwa kam na kimwaareirei n ootana i nanon tabeua te bong. 36Ma iai te bwai ni kakoaua i bukiu ae moamoa riki nakon are e kaotiotia Ioane: boni baika I karaoi, aika a mwakuuri ake E anganai te Tama bwaN na karaoi; a riki bwa bwai ni kakoaua i bukiu, ao a kaotia bwa E kanakomaiai te Tama. 37Ao te Tama are e kanakomaiai boni Ngaia naba te Tia Kakoaua i bukiu. Kam tuai n ongo bwanaana ao n nooria bwa aekara tein rabwatana; 38ao kam rawa ni butimwaaea ana taeka, ibukina bwa kam aki onimakina Teuare E kanakomaia. 39Kam ukeuke n te Baibara bwa kam taku bwa e na reke maiai iroumi te maiu are e aki toki; ao boni ngaia are e kaotioti i bukiu; 40ma kam aki kan nako Iu bwa e kaawa n reke iroumi te maiu are e aki toki. 41I aki kakaaea te kamoamoaaki mai irouia aomata. 42Ma I ataingkami bwa akea tangiran te Atua i nanomi. 43I nako mai n aran Tamau, ao kam rawa ni kan reitaki ma Ngai; ma ngkana e roko temanna bon ibukina, ao kam kan reitaki ma ngaia. 44Kam na kangaa ni konaa n onimakinai ngkai kam butimwaaea te kamoamoaaki mai iroun temanna ma temanna, ao kam aki ukoukora te kamoamoaaki mai iroun Temanna are bon ti Ngaia te Atua? 45Tai taku n ami iango bwa N na kabuaakakaingkami nakon Tamau; boni Mote are e mena ami kaantaninga irouna ae e kabuaakakaingkami. 46Ngke arona bwa kam onimakina Mote, ao kam na bon onimakinai naba, bwa ngaia ae e korea taekau. 47Ma ngkana kam aki kakoauai baike e korei, ao kam na kangaa ni kakoauai au taeka?

will be added

X\