IOANE 4

1Ngke E ataia Iesu bwa a a tia n ongo Bwaritaio ae E karekeia ana reirei ni kamwaitiia riki nakoni mwaitiia ana reirei Ioane, ao E bwaabetiitoiia n aron naba are e karaoia Ioane nakoia ana reirei 2(ma tiaki Iesu ae e bwabwaabetiito bwa bon ana reirei), 3ao E kiitana Iutaia, ao E a manga nako Kariraia. 4E riai bwa E na ri nuukan Tamaria. 5Ao E roko ni kaawana teuana ae arana Tukara, ae e kaani ma te aba are e anga Iakobwa nakon natina are Iotebwa. 6E mena ikekei ana mwanibwa Iakobwa; E a kua Iesu n nakonako, ma ngaia are E tekateka i etan te mwanibwa arei. Tao e a tawanou. 7E roko te aine temanna, ae te I-Tamaria, bwa e na roaa te ran. E taku Iesu nakoina, Kaamai bwa N na mooi. 8Akea ana reirei Iesu n te tai aei bwa a nako n te kaawa ni kaboo kanaia. 9E kaekaa Iesu neierei ao e taku, Ko kangaa ni butiai nimam, ngkai te I-Iutaia Ngkoe, ao ngai ainen Tamaria? Bwa a aki kan reitaki naba teutana I-Iutaia ma I-Tamaria. 10E kaeka Iesu ao E taku nakoina, Ngke tao ko ataa ana bwai n tangira te Atua, ao Teuae kaangai ngkai nakoim, Kaamai bwa N na mooi, ao ko na kamani butiia, ao Ngaia E a anganiko naba iai te ran ni kamaiu. 11E taku neierei nakoina, Teuaei, akea am bwai n iti ran, ao e nano te mwanibwa; ko karekea maia ngkanne te ran ni kamaiu? 12Ko kakannato riki nakon ara bakatibu are Iakobwa, are e anganiira te mwanibwa aei, ao e momooi maiai, ngaia ma natina ma ana man? 13E kaeka Iesu ao E taku nakoina, Ane e moooi n te ran aei ao e na mangataka, 14ma ane e mooi n te ran ae N na anganna, ao e na bon aki manga taka. Bwa te ran ae N na anganna, e na riki bwa te mwanibwa n ran i nanona are e na koburake ao e na anganna te maiu are e aki toki. 15E taku te aine nako Ina, Teuaei, Anganai te ran anne, bwa I aonga n aki manga taka ao n aki manga roko ikai n iti ran. 16E taku Iesu nakoina, Naako wetea bum, ao manga oki. 17E kaeka te aine arei ao e taku, Akea buu. E taku Iesu nakoina, E eti ane ko taku bwa akea bum; 18bwa niiman ngkoa bum, ao te mwaane ane ko taanga ma ngaia ngkai bon tiaki bum: te koaua ane ko atongnga. 19E taku te aine nakoina, Teuaei, I ataiko bwa te buraabeti Ngkoe. 20A tataromauri I-Tamaria ake ara bakatibu i aon te maunga aei; ao ngkami aika I-Iutaia kam taku bwa Ierutarem boni ngaia te tabo are a na tataromauri iai aomata. 21E taku Iesu nakoina, Neiko, ko na kakoauaai bwa ane e na roko te tai are a na aki taromauriia iai te Tama aomata i aon te maunga aei, ke i Ierutarem. 22Ngkami I-Tamaria kam taromauriia ae kam aki ataia; ma ngaira I-Iutaia ti taromauriia ae ti ataia: bwa e roko te kamaiuaki ri nanon te bootanaomata ae I-Iutaia. 23Ma e a tabe n roko te aoa, ao ngaia e a kaman roko, are a na angan te Tama taan taromauri ni koaua taromauriiana ni mwaakan te Taamnei, ao taromauriiana n aron are E tangiria: bwa aikai aekan aomata aika E tangiriia te Tama. 24Te Atua bon te Taamnei: ao akana a taromauriia e riai bwa a na taromauriia ni mwaakan te Taamnei, ao n aron are E tangiria. 25E taku te aine nakoina, I ataa ae E nangi roko te Mesia (are te Kristo); ao ngkana E roko, ao ane e na tuangiira bwaai ni kabane. 26E taku Iesu nakoina, Boni Ngaia Ngai, ae I taetae nakoim. 27A roko naba ngkanne ana reirei, ao a miimii ngke E taetae ma te aine, ma akea irouia ae e kaangai, Tera ae Ko tangiria? ke, E aera ngkai Ko taetae ma ngaia? 28E katuka ngkanne nnen ana ran te aine arei, ao e nako n te kaawa, ao e taku nakoia aomata ikekei, 29Nako mai noora te aomata are e tuangai bwaai ni kabane ake I a tia ni karaoi. Tao ngaia te Kristo? 30A oti nako aomata man te kaawa, ao a nako n Iesu. 31A butiia ngkanne Iesu ana reirei ni kaangai, Te Tia Reirei, Ko na amwarake. 32Ma E taku nakoia, Bon iai te amwarake irou ae N na kanna ae kam aki ataia. 33Ma ngaia are a i titiraki irouia ana reirei ni kaangai, Iai ae e a tia n uota kanana nakoina? 34E taku Iesu nakoia, Kanau bon te ongeaaba nakon nanon Teuare e kanakomaiai, ao te katiaa ana mwakuri. 35Tiaki kam taku, Aua riki te namwakaina, ao a roko tain uaa n tai ao ni bobootaki? Noria, I tuangkami, Tabeki matami, ao tarai taabo aika a unikaki, bwa a tai uaa ao a tau nakon te bobootaki. 36Ane e bobooti uaa nakoni nneia ngkana a tai ao e kabooaki, ao e booti uaa ibukin te maiu are e aki toki; bwa a aonga n uaia ni kimwaareirei te tia unuuniki ma te tia bobooti uaa. 37Bwa e koaua n aei te taeka are e kaangai, E unuuniki temanna, ao temanna e bobooti uaa nakoni nneia ngkana a tai. 38I kanakoingkami bwa kam na bobooti uaa akana a tai nakoni nneia man taabo n unuuniki ake kam aki mwakurii; a mwakuri tabemwaang, ao ngkami kam kareke kabwaiami man uaani mwiin aia mwakuri. 39A bati I-Tamaria n te kaawa arei ake a onimakina Iesu ibukin ana taeka te aine ake a kaangai: E tuangai bwaai ni kabane ake I a tia ni karaoi. 40Ma ngaia arei, ngke a roko irouna I-Tamaria, ao a butiia bwa E na tiku irouia, ao Ngaia E tiku ikekei uabong. 41A bati riki ake a onimaki n ana taeka, 42ao a taku nakon te aine arei, Ai tiaki ibukin am taeka ae ti onimaki iai, bwa ae ti a bon ongo mai irouna, ao ti a ataia bwa ngaia bon aei te Tia Kamaiua te aba. 43I mwiin uabong ao E kiitana ikekei Iesu nako Kariraia. 44Bwa E a bon tia Ngaia n taekinna bwa akea karinean te buraabeti irouia kaain abana. 45Ma ngaia are ngke E roko i Kariraia, ao a mwaneia n akoia I-Kariraia, bwa a a tia n noori ana mwakuri ake E karaoi i Ierutarem n tain te Toa are te Riao, are a roko naba iai. 46E a manga oki Iesu nako Kana i Kariraia ike E karaoa ngkoa iai te ran bwa te wain. E mena ikekei te aomata temanna ae e mwakuri n te tautaeka ae e aoraki natina te mwaane i Kaberenaum. 47Ngke e ongo bwa E nako mai Iutaia Iesu nako Kariraia, ao e nakoina ni butiia bwa E na nako Kaberenaum ni kamaiua natina, bwa e a kaani mate. 48E taku Iesu nakoina, Ngkana kam aki noori kanikina ma mwakuri aika a kamiimii, ao kam rawa n onimaki. 49E taku te tia mwakuri n te tautaeka nakoina, Te Uea, Ko na nako mai ngkai e tuai ni mate natiu. 50E taku Iesu nakoina, Ko na nako; e na maiu natim. Ao teuarei e kakoauaa ana taeka Iesu ao e nako. 51I aoni kawaina n nako, ao a bo ma ngaia ana toro; a tuangnga ae e a marurung natina. 52E titirakiniia ngkanne bwa te aoa iraua are e moanna iai ni marurung. A taku nakoina, E toki kabuebuena ngkoananoa, n te aoa teuana n te tanimaeaontaai. 53E ataia iai te tama bwa bon te aoa naba are e kaangai iai Iesu, E na maiu natim. Ma ngaia are e onimaki, ao a onimaki naba kaain ana auti ni kabaneia. 54Aei te kauoua ni mwakuri ae e kamiimii are E karaoia Iesu ngke E roko i Kariraia n ana kauoua n tai ni mwanangana mai Iutaia.


Copyright
Learn More

will be added

X\