IOANE 3

1Iai temanna te aomata ae raoia Bwaritaio, ae arana Nikotemo; ngaia naba aia mataniwi I-Iutaia. 2E nako n Iesu n te tairiki teuana, ao e taku nakoina, Te Tia Reirei, ti ataiko bwa te tia reirei ae Ko nako mai mai iroun te Atua: bwa e aki konaa te aomata ni karaoi mwakuri aika a kamiimii aika Ko karaoi, ngkana E aki mena irouna te Atua. 3E kaeka Iesu ao E taku, Bon te koaua ni koaua ae I a tuangko bwa ngkana e aki manga bungiaki te aomata, ao e aki konaa n noora uean te Atua. 4E taku Nikotemo nakoina, E na kangaa ni manga moani bungiaki te aomata ngkana e a kara? E konaa ni manga rin i nanoni biroton tinana bwa e na manga bungiaki? 5E taku Iesu, Bon te koaua ni koaua ae I a tuangko, bwa ngkana e aki bungiaki te aomata n te ran ma te Taamnei, ao e aki konaa n rin n uean te Atua. 6E riki te maiu n rabwata iroun te aomata mai irouia ana karo, ma maiuna n taamnei e riki mai iroun te Taamnei. 7Tai miimii n au taeka are e kaangai nakoim, Kam riai ni manga bungiaki. 8E kare te ang nakon te tabo are e kani kare nako iai; ko ongo karongoaana, ma ko aki ataa te tabo are e kare maiai, ao te tabo are e nako iai. Aei aroia naba aomata nako ake a bungiaki iroun te Taamnei. 9E kaeka Nikotemo ao e taku nakoina, E na kangaa n riki ae ai aron aei? 10E kaeka Iesu ao E taku nakoina, Te tia reirei ngkoe i buakoia Iteraera, ao ko aki atai naba baikai? 11Bon te koaua ni koaua ae I a tuangko: bwa ti taekina ae ti ataia, ao ti kaota ae ti nooria; ao kam aki kaaki i nanomi ara rongorongo. 12Ngkana I tuangkami bwain aon te aba, ao kam aki kakoauaai iai, ao kam na kangaa ni kakoauaai ngkana I tuangkami bwaini karawa? 13Akea te aomata ae e rierake nako karawa, ma bon ti Teuae ruo mai karawa, ae Natin te Aomata. 14Bwa aroni Mote ngke e katokaa te naeta are te buraati i tabon te kai are e kateia rake i nanon te rereua, ao ai aron naba are e na karaoaki nakon Natin te Aomata, 15bwa e aonga n reke iroun ane e onimakinna te maiu are e aki toki. 16Bwa E tangira aonnaba te Atua n te aro are E anga natina ae te rikitemanna iai, bwa e aonga n aki mate ane e onimakinna, ma e na reke irouna te maiu are e aki toki. 17Bwa E aki kanakoa Natina te Atua nako aon te aba bwa E na motika taekana, ma E kanakoa bwa e na kamaiuaki te aba irouna. 18Ane e onimakinna ao e aki motikaki taekana; ma ane e aki onimakinna, ao e motikaki taekana ibukina bwa e aki onimakina aran Natin te Atua ae te rikitemanna. 19Ao aio te bwai ae e motikaki taekan te aba iai: bwa e a roko te oota i i aon te aba, ao aomata a tangira riki te roo nakon te oota, ibukina ngkai a bubuaka aia mwakuri. 20Bwa ane e kaakaraoa ae e buaakaka ao e ribaa te oota, ao e aki nako n te oota, bwa a kaawa ni kaotaki ana mwakuri bwa a bubuaka. 21Ma ane e bwaina te koaua ao e nako n te oota, bwa a na kaotaki ana mwakuri bwa a karaoaki ma te ongeaaba nakon te Atua. 22I mwiini baikekei ao E nako Iesu ma ana reirei nakon te aba are Iutaia, ao E tiku iai ma ngaiia, ao E bwabwaabetiito. 23E bwabwaabetiito naba Ioane i Ainon are e kaani ma Tarim, bwa e bati te ran iai. A roko aomata ao a bwaabetitooaki irouna. 24E karaoa aei Ioane i mwaaini kainana i nanon te karabuuti. 25A kauntaeka ana reirei Ioane ma te I-Iutaia temanna ibukini katein aia Aro are e kaeti ma aron te kaitiaki. 26A roko iroun Ioane ao a kaangai nakoina, Te tia reirei, ko noora Teuare e mena ma ngkoe i mainikun Ioretan, are ko tataetae ibukina? Ae mena ngkai ikai ni bwabwaabetiito, ao a bane aomata n nakoina. 27E kaekaia Ioane ao e taku, Akea te bwai ae e konaa n riki nakon te aomata, ma ti ngkana E karaoia te Atua bwa e na riki. 28Bon taani kakoaua ngkami i bukiu n au taeka ake a kaangai, Tiaki te Kristo ngai, ma I kanakoaki n ri moana. 29Teuare e mena irouna te aine ae e a tibwa iein, ao bon te tia iein; ao raraon te tia iein are te mwaane, e teitei ao e rangi ni kimwaareirei ngke e ongo bwanaan te tia iein. Ao aei bukin ae I rangi ni kimwaareirei iai. 30E riai n rikirake kakannatona, ao kakannatou e na keerikaaki. 31Teuare e nako mai karawa E kakannato riki nakoia aomata ni kabaneia. Ane e nako mai aon te aba, ao boni kaain aon te aba, ao e taekini bwain aon te aba; ma Teuare e nako mai karawa e kakannato riki nakoia aomata ni kabaneia. 32E riki Ngaia bwa te tia kakoaua nakoni baike E a tia n noori ao n ongo, ma akea ae e butimwaaea ana rongorongo. 33Ane e butimwaaea ana rongorongo ao e kaotia ae e kakoauaa bwa E koaua te Atua. 34Bwa Teuare E kanakoa te Atua ao boni Ngaia ae E taekin ana taeka te Atua, ibukina bwa E anganaki te Taamnei iroun te Atua n aki tiatianaki. 35E tangira te Nati te Tama, ao E a tia ni kaaki bwaai ni kabane i aani mwaakana. 36Ane e onimakina te Nati ao e reke irouna te maiu are e aki toki; ao ane e aki ongotaeka nakon te Nati, ao e na aki reke irouna te maiu, ma e meemena unin te Atua i aona.


Copyright
Learn More

will be added

X\