IOANE 21

1I mwiini baikai ao E a manga kaotia Iesu nakoia ana reirei i rarikin te nama are Tiberia; ao aei arona ni kaotia: 2a bootaki i rarikin te nama reirei aikai, Timon Betero, Toma are e aranaki bwa te Bwebwee, ao Natanaera are kaaini Kana are i Kariraia, ao natin Tebetaio ake uoman, ao uoman riki ana reirei. 3E taku Betero nakoia, N na nako n akawa. A taku nakoina, Ti na iriko. A nako n toka n te booti; ma bon akea konaia n te tairiki arei. 4Ma ngke e nang oti taai, ao E tei Iesu i mataniwiin te aba, ma a aki kinaa ana reirei bwa Iesu. 5E titirakiniia ngkanne Iesu ao E kaangai, Ataei, e reke aromi? A kaeka ni kaangai, Kai akea ae! 6Ao E taku nakoia, Kabwaka te karaun i angaatain te booti, ao kam na kona iai. A kabwakaa ngkanne te karaun iai, ao a aki konaa ni katikia bwa a rangi ni bwakanako iika n reke iai. 7Ao te reirei are E tangiria Iesu e taku ngkanne nakoni Betero, Bon te Uea. Ma ngaia are ngke e ongo Timon Betero bwa te Uea, ao e kabaea i aona ana kabaraaki, bwa e a tia ni buuti kunnikaina, ao e ewe nako n te nama. 8Ao a roko reirei ake raoia n te booti are e uarereke, ni katika te karaun are e on n te ika, bwa a aki rangi n raroa ma te aba bwa tao tebubua te miita raroaia. 9Ngke a aerake ngkanne i eta, ao a noora iai te ai ae aiana te marara ma te ika ae e tinimaki iai, ao te kariki. 10E taku Iesu nakoia, Uoti mai iika mani konami ake a tibwa reke. 11Ma ngaia are e toka i aon te booti Timon Betero ao e katika te karaun nako aon te aba; e on te karaun n iika aika a abwaabwaki. E ngae ngke e rangi ni bati te ika, ma e aki roko n te raeuaki te karaun. 12E taku Iesu nakoia, Mai amwarake. Akea irouia ana reirei ae e ninikoria bwa e na titirakinna ni kaangai, Antai Ngkoe? Bwa a kinaa bwa te Uea. 13E nako Iesu n anaa te kariki, ao E anganiia; ao ai arona naba nakon te ika. 14Aei ana katenua n tai ni kaoti Iesu nakoia ana reirei i mwiin te tai are E a manga maiu iai mai buakoia maate. 15Ngke a a tia n amwarake, ao E titirakina Timon Betero Iesu ni kaangai, Timon, ae natin Ioane, ko tangirai riki nakoia uaakai? E taku Timon nakoina, Te Uea, Ko ataai bwa I tangiriko. E taku Iesu nakoina, Kakaamwarakeia au tiibu aika ataei. 16E a manga taku naba Iesu nakoina, Timon, ae natin Ioane, ko tangirai? E taku Timon nakoina, Eng, te Uea; Ko a ataai bwa I tangiriko. E taku Iesu nakoina, Kakaawakinia au tiibu. 17E a manga taku riki Iesu nakoina, Timon, ae natin Ioane, ko tangirai? E rawaawata nanoni Betero ngke E katenua ana tai Iesu ni kaangai nakoina, Ko tangirai? Ao e taku nakoina, Te Uea, Ko atai bwaai ni kabane; Ko ataai bwa I tangiriko. E taku Iesu nakoina, Kakaamwarakeia au tiibu. 18Bon te koaua ni koaua ae I a tuangko, bwa ngke te teei ngkoe, ao ko tataneiai ni katauraoiko, ao ko nako ike ko kan nako iai; ma ngkana ko a unimwaane, ao ko na arori baim, ao ane e na katauraoiko temanna ao e na kairiko nako ike ko aki kan nako iai. 19E atonga aei Iesu bwa E na kaota aroni mateni Betero, are e na neboa te Atua iai. Ngke E a tia n atonga aei, ao E taku nakoni Betero, Ko na irai. 20E rairaki Betero, ao e noora te reirei are E tangiria Iesu bwa e iri; ngaia ngkoa are e raraa bwanibwanin Iesu ngke a amwarake n tain te Toa are te Riao, ao ngaia naba are e kaangai, Te Uea, antai ae e na kamwaneko? 21Ma ngaia are ngke e nooria Betero, ao e taku nakon Iesu, Te Uea, e kaanga aron teuaei? 22E kaeka Iesu ni kaangai, Ngkana I tangiria bwa e na teimatoa ni maiu ni karokoa manga okiu, ao e aera bwa ko na katabea nanom iai? Ko na irai. 23E a buta nako ngkanne te rongorongo i buakoia taari akekei ae e na aki mate te reirei arei; ma E aki taku Iesu nakoina bwa e na aki mate, ma E kaangai, Ngkana nanou bwa e na teimatoa ni maiu ni karokoa manga okiu, ao e aera bwa ko na katabea nanom iai? 24Te reirei arei boni ngaia te tia kakoaua ibukini baikai, ao boni ngaia naba ae e koroi taekaia; ao ti ataia bwa a koaua ana taeka. 25Ao iai riki bwaai aika a bati ake E karaoi Iesu, ao ngkana e na taonaki teuana i mwiin teuana ni koreaki taekana, ao I taku bwa e na kaonaki aonnaba ni bokiia, ao a na aki reke nneni moana.

will be added

X\