IOANE 20

1Ngke e a kaani ngaina, ngke e roo, n te bong ae moani bongin te wiiki, ao e roko n te nne ni mate Nei Maria are te I-Mwaketara, ao e noora te atiibu bwa e a tia ni kanakoaki mai matan te nne ni mate. 2Ma ngaia are e biri nako nakon Timon Betero ma te reirei are temanna, are E tangiria Iesu, ao e taku nakoia, A uota nako te Uea man te nne ni mate, ao ti aki ataa te tabo are a kaaki iai. 3E oti nako ngkanne Betero ma te reirei are temanna, ao a nako n te nne ni mate. 4A uaia ni biribiri, ma e biri mwaaka riki te reirei are temanna nakoni Betero, ao e roko moa n te nne ni mate. 5E aki rin i nanon te nne ni mate, ma e baraaki n taraa nanona, ao e noori kunnikai ake a mainaina bwa a wene. 6Ao e roko ngkanne Timon Betero i rarikin te reirei are temanna, ao e rin i nanon te nne ni mate; ao e noori kunnikai ake a mainaina bwa a wene, 7ao te kaawere are kabaean ubuna bwa e aki wene ma kunnikai akekei, ma e rukumaki n te tabo teuana n ti ngaia. 8E rin naba ngkanne te reirei are temanna, are e moan roko n te nne ni mate, ao e nooria, ao e kakoauaa. 9Bwa a tuai men ataa nanon te Baibara are e kaangai, bwa e riai bwa E na manga maiu mai buakoia maate. 10A oki ngkanne reirei akekei nakon te tabo are a maeka iai. 11Ao e tei Nei Maria n tang i tinaniku i rarikin te nne ni mate, ao ngke e tang, ao e baraaki n taraa nanon te nne ni mate; 12ao e nooriia uoman te anera aika kunnikaiia ni kunnikai aika a mainaina, ao a tekateka n te tabo are e a tia ni wene iai rabwatan Iesu, temanna ni nnen atuna, ao temanna ni nneni waena. 13A titirakinna ao a taku, Neiko, ko aera ngkai ko tang? E kaekaia ao e taku, I bukina bwa a uota nako au Uea, ao I aki ataa te tabo ae a kaaki iai. 14Ngke e atonga aei, ao e rairaki, ao e noora Iesu bwa E tei, ma e aki ataia bwa Iesu. 15E taku Iesu nakoina, Neiko, ko aera ngkai ko tang? Antai ae ko ukoukoria? E taku neierei i nanona bwa te tia kaawakina te nne n aroka teuarei, ma ngaia are e taku nakoina, Teuaei, ngkana ko uotia nako, ao ko na tuangai bwa ko kaaki ia, bwa N na nako n anaia. 16E taku Iesu nakoina, Nei Maria. E rairaki Nei Maria ao e taku nakoina n te taetae n Ebera, Raboni (ae nanona, te Tia Reirei). 17E taku Iesu nakoina, Tai riingai, bwa I tuai n rierake nakon Tamau; ma ko na nakoia tariu ao ko na atong au taeka aikai nakoia, I rierake nakon Tamau, are Tamami naba, ao Atuau, are Atuami naba. 18E nako Nei Maria are te I-Mwaketara nakoia ana reirei Iesu, ao e tuangiia bwa e a tia n noora te Uea; ao e taekin ana taeka te Uea ake E taekin nakoina. 19Ngke e a tairiki n te bong naba arei, are e moani bongin te wiiki, ngke a kainiia ana reirei Iesu n te tabo are a mena iai, bwa a maakuia I-Iutaia, ao E roko Iesu n tei i buakoia, ao E taku nakoia, E na mena te rau iroumi. 20Ngke E a tia n atonga aei, ao E kaoti baina ma rarikina nakoia. Ma ngaia are a kukurei ana reirei ngke a noora te Uea. 21E a manga taku ngkanne Iesu nakoia, E na mena te rau iroumi. I kanakoingkami n ai aron Tamau ngke E kanakomaiai. 22Ngke E a tia n atonga aei, ao E ikeike nako aoia, ao E taku nakoia, Kam na butimwaaea te Taamnei are e Raoiroi i nanomi. 23Akana kam kabwarai aia bure, ao a kabwaraaki mai irouia; ao akana kam aki kabwarai aia bure, ao a aki kabwaraaki mai irouia. 24Ao Toma, ae temanna i buakoia uaake tengauni ma uoman, are e aranaki bwa te Bwebwee, e aki mena i buakoia ana reirei Iesu ngke E roko Iesu irouia. 25Ma ngaia are a taku nakoina reirei akekei, Ti a tia n noora te Uea. Ma e taku Toma nakoia, Ngkana I aki noori mwiin neera i baina, ao I aki karina tabonibaiu i nanoni mwiin neera, ao ngkana I aki karina baiu i nanon rarikina, ao I bon aki konaa ni kakoauaingkami. 26Ao i mwiini wanibong ao a a manga mena i nanon te auti ana reirei, ao Toma raoia. A bono mataroa, ma E roko Iesu n tei i buakoia, ao E taku, E na mena te rau iroumi. 27Ao i mwiina E taku nakon Toma, Kaaki tabonibaim ikai, ao tarai baiu; ao arora mai baim ao karinna i nanon rarikiu; kaaki arom n aki onimaki, ao bwaina te onimaki. 28E kaeka Toma ao e taku nakoina, Au Uea ao Atuau. 29E taku Iesu nakoina, Ko onimaki ibukina ngkai ko noorai? A a kabwaia akana a onimaki ngkana a tuai n noorai. 30A bati riki mwakuri aika a kamiimii aika E karaoi Iesu i mataia ana reirei, aika a mwakuri aika a aki koreaki n te boki aei; 31ma a koreaki aikai bwa kam aonga ni kakoauaa bwa Iesu bon te Kristo, are Natin te Atua; ao ngkai kam onimakinna, ao e na reke iroumi te maiu n arana.

will be added

X\