IOANE 2

1N te katenua ni bong, ao iai te iein i Kana i Kariraia; e mena iai tinan Iesu. 2E kaoaki naba Iesu ma ana reirei nakon te iein. 3Ngke e a bane te wain, ao e taku tinan Iesu nakoina, E a bane aia wain. 4E taku Iesu nakoina, Neiko, tai kataia n tuangai bwa tera ae N na karaoia. E tuai n roko au aoa. 5E taku ngkanne tinana nakoia taani mwakuri, Karaoa ane E tuangkami. 6Iai ikekei oneai nnen te ran aika a karaoaki man atiibu. A katauraoaki ibukini kaitiakaia I-Iutaia n aron are e kaeti ma katein aia Aro. Kanoan teaina tao i marenan te mwaiti ae uabwi nakon tenibwi te kaaran. 7E taku Iesu nakoia taani mwakuri, Kaoni nnen raan akanne; ao a kaonrakei. 8Ao E a manga taku riki, Itiia ao uotia nakoni mataniwiin te bootaki n amwarake; ao a uotia. 9E katoonga te ran are a tia n riki ngkai bwa te wain teuare mataniwiin te bootaki n amwarake. E aki ataia bwa e reke maia te wain aei. Ti taani mwakuri ake a itiia te ran aika a ataia. E wetea te tia iein mataniwiin te bootaki n amwarake, 10ao e taku nakoina, A bane n anganaki moa aomata te wain ae e rangi n raoiroi, ao ngke a bati n nimma, ao a manga anganaki te wain ae e aki bati n raoiroi. Ma ngkoe ko a tia ni kaawakina te wain are e rangi n raoiroi ni karokoa ngkai. 11Aei te moani mwakuri ae e kamiimii are E karaoia Iesu i Kana i Kariraia; E kaota iai arona bwa E mimitong, ao a onimakinna ana reirei. 12I mwiin aei, ao E nako Kaberenaum Iesu ma tinana, ma tarina ma ana reirei, ao a tiku iai tabe bong. 13E a kaan tain te Toa are te Riao, ao E nako Iesu nako Ierutarem. 14Ao E nooriia taani kaboo kao ma tiibu ma bitin i nanon te umwantabu, ao taan rai mwane bwa a waakin aia bitineti. 15E karaoa te bwai ni kataere ni mwaea aika a irariki, ao E kakioia ni kabaneia tiibu ma kao, man te umwantabu; E karangai aia taibora taan rai-mwane, ao E kauamaae aia mwane. 16E taku nakoia taani kaboo bitin, Uoti nako baikai maikai; kam na aki karaoa ana auti Tamau bwa te tabo ni kabobwai. 17Ao ana reirei a uringa are e koreaki n te Baibara, are e kaangai, E rangi ni korakora i nanou tangiran am umwantabu. 18A kaeka ngkanne I-Iutaia ao a taku, Tera te kanikina ae Ko na anganiira bwa e na kaota ae iai iroum te konaa ni karaoa te baei? 19E kaekaia Iesu ao E taku, Kam na urua te umwantabu aei, ao N na manga kateia n ti tenibong. 20A taku ngkanne I-Iutaia, Angauni ma ono ririki ana ririki te umwantabu aei ni kateaki, ao Ngkoe Ko nang kateia n ti tenibong? 21Ma te umwantabu are E nanonna Iesu bon rabwatana. 22Ma ngaia are ngke E a manga maiu man te mate Iesu, ao ana reirei a uringnga bwa E a kaman atoatonga aei; ao a kakoauaaki te Baibara ma ana taeka Iesu ake E a tia n atong. 23Ngke E mena Iesu i Ierutarem n tain te Toa are te Riao, ao a mwaiti aomata ake a onimakinna, ngke a noori mwakuri aika a kamiimii ake E karaoi. 24Ma akea onimakinaia iroun Iesu, ibukina bwa E atai aroia aomata nako, 25ao akea ae E kainnanoia bwa e na tuangnga aroia aomata, bwa E bon ataa are i nanon te aomata.

will be added

X\