IOANE 19

1Ma ngaia are e tua ngkanne Birato bwa e na tauaki Iesu ni kataereaki. 2A karaoa te bau ni kaai aika a kateketeke tautia, ao a katokaa i aon atuna; ao a karina i aona te kunnikai ae uraroo, 3ao a okiokiria n oreia, ao a kaangai nakoina, Ko na mauri, aia Uea I-Iutaia! 4Ao e a manga oti nako Birato, ao e taku nakoia aomata, Noria, N na kaotinakoa Iesu nakoimi, ao kam na ataia iai bwa akea ana bure ae I kunea. 5Ma ngaia are E oti nako Iesu ma ana bau are e kateketeke i aon atuna, ao E kunnikaia n te kunnikai are e uraroo. Ao e taku Birato nakoia, Noria, ao aio Teuaei! 6Ngke a nooria ngkanne ibonga ake mataniwi ma bureitiman, ao a takaarua ni kaangai, Kamatea n te kaibangaki, kamatea n te kaibangaki. E taku Birato nakoia, Anaia ngkami, ao kamatea n te kaibangaki, bwa akea ana bure ae I kunea. 7A kaeka I-Iutaia ao a taku, Iai ara tua ae e kaotaki iai bwa E riai kamateana, ibukina ngke E atongnga bwa Natin te Atua Ngaia. 8Ngke e ongo arei Birato, ao e a maaku riki. 9E a manga oki n rin i nanon te Beretoriam, ao e titirakina Iesu ni kaangai, Maia Ngkoe? Ma E aki kaeka Iesu. 10Ma ngaia are e taku Birato nakoina, Ko aki taetae nakoiu? Ko aki ataia bwa iai irou te konaa ni kainaomatako ao te konaa ni kamateko n te kaibangaki? 11E kaeka Iesu ao E taku, Bon akea te bwai ae ko konaa ni karaoia nakoiu, ngke arona bwa ko aki anganaki te konaa ni karaoia mai karawa; ma ngaia are e a rawaawata riki ana bure te aomata are e anga Ngai nakoim nakon am bure. 12Ngke e ongo aei Birato, ao e ukoukora te anga are e na kainaomataa iai Iesu. Ma a takaarua nakoina aomata, ao a kaangai, Ngkana ko kainaomataa Iesu, ao tiaki raoni ngkoe uean te tautaeka n Rom. Ane e taku bwa te uea ngaia ao bon te tia eekaanako uean te tautaeka n Rom. 13Ma ngaia are ngke e ongo taeka akanne Birato, ao e kaira Iesu ni kaotinakoa, ao e tekateka i aon ana kai n tekateka te tia moti n te tabo are a wene ni baaireaki iai atiibu aika kaanga atirababa. Aran te tabo arei n te taetae n Ebera boni Kabata. 14Te bong arei bon te bongi ni katauraoi i mwaain te Toa are te Riao; tao e a tawanou. Ao e taku Birato nakoia I-Iutaia, Noria, ao aio ami Uea! 15Ao ngaiia a takaarua ngkanne nakoina ao a kaangai, Kamatea, kamatea, kamatea n te kaibangaki! E taku Birato nakoia, N na kamatea ami Uea n te kaibangaki? A kaeka ibonga ake mataniwi ao a kaangai, Akea ara uea bwa ti uean te tautaeka n Rom. 16Ma ngaia are e a anganiia ngkanne Birato bwa E na kamateaki n te kaibangaki. E a kairaki nako ngkanne Iesu irouia tautia. 17Ao E oti nako man te kaawa Iesu, n uota ana kaibangaki i bon irouna, nakon te tabo are e aranaki bwa te tabo n Tabwanou, are e aranaki n te taetae n Ebera bwa Korokota. 18A taura Iesu n te kaibangaki n te tabo arei, ao uoman raona aika a tauraki naba ni kaibangaki i rarikina, bwa temanna i rarikina teuana, ao temanna n are teuana, ao Ngaia i nuuka. 19Iai taeka ake e tua Birato bwa a na koreaki, ao a kanimwaki i aon te kaibangaki; ao a kaangai taeka akanne: IESU AE TE I-NATARETA AE AIA UEA I-IUTAIA. 20Ao a wareka te koroboki arei I-Iutaia aika a bati, bwa e kaani ma te kaawa te tabo are E kamateaki iai Iesu n te kaibangaki; ao a koreaki taeka akekei n te taetae n Ebera, n te taetae n Ratine ao n te taetae n Erene. 21A taku ngkanne ibonga ake mataniwi nakoni Birato, Tai korea ae e kaangai, Aia Uea I-Iutaia, ma korea ae e kaangai, E taku Teuaei, Aia Uea I-Iutaia Ngai. 22E kaekaia Birato ao e taku, are I a tia ni koroia, ao ai ngaia naba. 23Ma ngaia are ngke a a tia tautia n taura Iesu n te kaibangaki, ao a anai kunnikaina ni karaoi aua te tibwa maiai: teuana tibwan temanna te tautia. A karaoa ae aron naba aei nakon ana kabaraaki; ao ana kabaraaki arei, e aki karaoaki mani mwakorokoro ni kunnikai aika a ituaki, ma bon ti teuana ni kunnikai ae e rarangaaki mai eta nako nano. 24A i taetae ngkanne irouia ao a taku, Ti na aki urua n tibwaia, ma ti na kaiwaia n nooria bwa antai ae e na bwainna iroura. E riki aei bwa e na kakoroaki bukin are e taekinaki n te Baibara are e kaangai: A tibwai kunnikaiu i buakoia, ao a kaiwa niiniirau. Ao aei ngkanne te baere a karaoia tautia. 25Ao a tei i rarikin ana kaibangaki Iesu tinana ma tarin tinana are Nei Maria are buni Keroba, ao Nei Maria are te I-Mwaketara. 26Ma ngaia are ngke E noora tinana Iesu, ao E noora naba te reirei are E tangiria bwa e tei i rarikina, ao E taku nakon tinana, Neiko, nooria, ao anne natim. 27Ao E a manga taku ngkanne nakon te reirei arei, Noria, ao anne tinam. Ao man te aoa arei, ao e a wareka naba neierei te reirei arei bwa temanna naba ngaia i buakoia kaain ana utu. 28I mwiin aei, ngke E ataia Iesu bwa a a tia bwaai ni kabane, ao bwa e aonga ni kakoroaki bukin te taeka are e koreaki n te Baibara, ao E taku, I taka. 29Iai te boora ikekei ae e on n te wain ae e kamangingi; ma ngaia are a kateboa te tibwanti ni katibua iai, ao a katekea i tabon te kai ae te utobwa, ao a angani wina. 30Ao ngke E tia ngkanne Iesu ni katoonga te wain arei, ao E taku, E a tia; ao E karara atuna, ao E anga taamneina. 31Bon te bongi ni katauraoi te bong arei, ma ngaia are a butiia Birato ibonga ake mataniwi bwa a na oteaki waeia uaake a tauraki n te kaibangaki, ao a na karuoaki rabwataia bwa a na aki tiku n tine n te kaibangaki ni karokoa bongin te taabati, bwa te bong ae e kakannato te taabati arei. 32Ma ngaia are a roko tautia ao a otoi waeia ni moa mai iroun te kamwarua are temanna ao i mwiina are temanna ake a tauraki ma Iesu; 33ma ngke a roko iroun Iesu ao a nooria bwa E a kamani mate, ao a aki otoi waena, 34ma e ewara rarikina temanna irouia tautia n te kainiwai, ao e waa nako naba ngkekei te raraa ma te ran. 35Teuare e nooria boni ngaia ae taekinna, ao a koaua ana taeka, ao e ataia bwa e taekina te koaua, bwa kam aonga naba n onimaki. 36Bwa a riki baikai bwa e aonga ni kakoroaki mwiin taekan te Baibara are e kaangai, E na aki oteaki riina teaina. 37Ao e kaangai naba te taeka teuana n te Baibara, Ane a na taraa Teuare a ewaria. 38I mwiini baikai, ao e butiia Birato Iotebwa are te I-Arimataia bwa e na uota nako rabwatan Iesu; ana reirei Iesu ngaia, ma e karabaa bwa e maakuia I-Iutaia. E kariaia ana buubuti Birato, ma ngaia are e nako n anaa rabwatan Iesu ao e uotia nako. 39E roko naba Nikotemo, are e kawara ngkoa Iesu n te tairiki teuana; e roko ma uotana te mura ae e renganaki ma te aroe ae tao tebubua te bwauna rawaawatana. 40A anaa rabwatan Iesu uaaka uoman aikai, ao a niiria n te kunnikai ae e mainaina ae e nneaki i nanona baika a boiarara, n ai aron aia katei I-Iutaia ni katauraoan aia mate i mwaain taunana. 41Ao bon iai te nne n aroka n te tabo are E tauraki iai Iesu n te kaibangaki; ao i nanon te nne n aroka, bon iai te nne ni mate ae e boou, ae e tuai ni kaweneaki te mate iai. 42Ma ngaia are a kawenea iai rabwatan Iesu ibukina ngke bongin te katauraoi irouia I-Iutaia te bong arei, ao ibukina naba bwa e kaan te nne ni mate arei.

will be added

X\