IOANE 17

1Ngke E tia Iesu n atongi baikai, ao E tara rake nako karawa, ao E taku, Tamau, e a roko te aoa; kaota mimitongin te Nati, bwa E aonga ni kaota mimitongim te Nati. 2Bwa Ko a tia n anganna te mwaaka i aoia aomata ni kabaneia, bwa E na anga te maiu are e aki toki nakoia ni kabane ake Ko anganna. 3Ao aio aron reken te maiu are e aki toki: bon te ataiko bwa ti Ngkoe ae te Atua ni koaua, ao te ataa Iesu Kristo, ae Ko kanakomaia. 4I a tia n neboiko i aon te aba, ni katiaan te mwakuri are Ko anganai bwa N na karaoia; 5ao ngkai, Tamau, Ko na kamimitongai ike Ko mena iai, n te mimitong are mimitongiu ma Ngkoe, ngke e tuai ni karikaki aonnaba. 6I a tia ni kaota aram nakoia aomata aika Ko anganai mai buakon te aba; bon am bwai ngaiia, ao Ko anganai, ao a ongeaaba nakon am taeka. 7A ataia ngkai bwa bwaai ni kabane aika Ko a tia n anganai, boni mai iroum; 8bwa I a tia n tuangiia taeka ni kabane ake Ko tuangai, ao a kaaki i nanoia, ao a ataia bwa ngaia e koaua ae I nako mai mai iroum; ao a kakoauaa ae Ko kanakomaiai. 9I tataro i bukiia; I aki tataro ibukin te aba, ma I tataro i bukiia aika Ko anganai, bwa am bwai ngaiia. 10Am bwai au bwai ni bane, ao au bwai am bwai; ao I neboaki irouia. 11Ao ngkai, N nangi nakoim; N nang aki tiku ni maan i aon te aba, ma a na tiku ngaiia i aon te aba. Tamau ae Ko Raoiroi, kaawakiniia ni mwaakan aram, ae te ara are Ko anganai, bwa a aonga n riki n teuana, n ai arora. 12Ngke I mena i rarikiia, ao I kaawakiniia ni mwaakan aram, ae te ara are Ko anganai. I tantani i rarikiia, ao akea temanna i buakoia ae e bua, ma ti natin te mate, bwa e na kakoauaaki taekan te Baibara. 13Ma N nangi nakoim ngkai, ao I atongi baikai i aon te aba bwa e aonga n reke irouia kororaoini kukureiu i nanoia. 14I a tia n taekin am taeka nakoia, ao e ribaiia te aba, bwa tiaki ana bwai te aba ngaiia; n ai arou ngkai tiaki ana bwai te aba Ngai. 15I aki tataro bwa Ko na uotiia nako mai aon te aba, ma I tataro bwa Ko na kaawakinia mai iroun teuare e buaakaka. 16Tiaki ana bwai te aba ngaiia, n ai arou ngkai tiaki ana bwai te aba Ngai. 17Ko na tabuiia n am taeka aika a koaua; te koaua am taeka. 18Bwa arom ngke Ko kanakomaiai nako aon te aba, ao ai arou naba, I a manga kanakoia nako aon te aba. 19Ao I tabuai i bukiia, bwa a aonga n tabuaki n am taeka aika a koaua. 20I aki tataro i bukiia ti aikai, ma I tataro naba ibukiia ake a onimakinai n aia taeka, 21bwa a na bane n riki n teuana; n ai arora, ngkai Ko mena i nanou, Tamau, ao Ngai i nanom: bwa a na mena naba i nanora, bwa e aonga ni kakoauaa te aba bwa Ko kanakomaiai. 22I anganiia te neboaki are Ko anganai, bwa a aonga n riki n teuana, n ai arora ngkai teuana Ngaira; 23Ngai i nanoia, ao Ngkoe i nanou, bwa a aonga ni katiteuanaaki raoi, ao e na ataia te aba bwa Ko kanakomaiai ao Ko tangiriia, n ai arom ngkai Ko tangirai. 24Tamau, I tangiriia ake Ko anganai bwa a na mena irou ike I mena iai, bwa a na noora neboakiu are Ko anganai ngke Ko tangirai i mwaain rikin aonnaba. 25Tamau, ae am bwai te eti, e aki ataiko te aba, ma I ataiko; ao a ataai uaakai ae Ko kanakomaiai. 26I a tia ni kaota aram nakoia, ao N na bon aki toki ni kaotiotia nakoia, bwa a aonga n tangiria aomata n ai aron am tangira nakoiu, ao bwa I aonga n nim ma ngaiia.


Copyright
Learn More

will be added

X\