IOANE 16

1I atongi baikai nakoimi bwa a aonga n aki bua ami onimaki. 2Ane kam na tuukaki bwa kam na aki manga roko ni mwaneabaia I-Iutaia, ao e na roko te aoa are e na taku iai ane e kamateingkami bwa ngke e karaoa aei, ao e karaoia ibukin neboan te Atua. 3A na karaoi baikai nakoimi aomata ibukina bwa a aki ataa Tamau, ao a aki ataai naba. 4Ma I atongi baikai nakoimi bwa ngkana e roko te aoa are a karaoi iai baikai nakoimi aomata, ao kam na uringnga bwa I a kaman taekin nakoimi. 5I aki taekini baikai nakoimi ngkoa, ibukina ngke I meemena iroumi. Ma ngkai N nangi nako nakon Teuare e kanakomaiai, ao akea naba iroumi ae e titirakinai ni kaangai, Ko na nakea? 6Ma ngkai I a tia n taekini baikai nakoimi, ao kam a taonaki n te nanokaawaki. 7Ma I tuangkami te koaua: e manen riki i bukimi nakou; bwa ngkana I aki nako, ao E aki roko iroumi te Tia Buobuoki. Ma ngkana I nako, ao N na kanakomaia nakoimi. 8Ao ngkana E roko, ao E na kaotia nakon te aba bwa e bure ootana n aron te bure ao te raoiroi, ao e bure naba ootana n aron ana motiki-taeka te Atua. 9E bure ootana n aron te bure ibukina ngkai e aki onimakinai; 10e bure ootana n aron te raoiroi ibukina ngkai N nangi nako n te Tama, ao kam na aki manga noorai; 11ao e bure ootana n aron ana motiki-taeka te Atua ibukina ngkai e a kaman tia ni motikaki taekan te tia taua taekan te aonnaba aei. 12A bati baika I kan taekin riki nakoimi, ma kam aki konaa n oota iai ngkai. 13Ma ngkana E roko te Taamnei ibukin te koaua, ao E na kairingkami nakon te koaua ni kabanea: bwa E na aki taekina are oin nanona, ma E na taekina are E ongo, ao E na tuangkami baika a na roko. 14Ane E na neboai, bwa E na anai au taeka ao E na taekin nakoimi. 15Bon au bwai bwaai ni bane ake iroun te Tama; ao aei bukin are I kaangai iai, bwa E na anai au taeka ao E na taekin nakoimi. 16Ai ti teutana, ao kam na aki noorai; ao ai manga ti teutana riki i mwiina, ao kam na manga noorai. 17A i titiraki i bon irouia ana reirei Iesu ake tabemwaang, ao a kaangai, Tera nanon ana taeka ngke E kaangai nakoira, Ai ti teutana, ao kam na aki noorai; ao ai manga ti teutana riki i mwiina, ao kam na manga noorai? Ao tera naba nanon ana taeka are e kaangai, I bukina bwa N na nako n te Tama? 18Tera nanon ae e kaangai, Ai ti teutana? Ti aki ataa ae E nanonna iai. 19E atai nanoia Iesu ae a kan titirakinna, ma ngaia are E taku nakoia, E kaangai au taeka, Ai ti teutana, ao kam na aki noorai; ao ai manga ti teutana riki i mwiina, ao kam na manga noorai. Ngaia aei ae kam i titiraki iai iroumi bwa kam kan ataa nanona? 20Bon te koaua ni koaua ae I a tuangkami bwa ane kam na tang ma n tanginiwenei, ma ane e na kimwaareirei te aba; ane kam na nanokaawaki, ma ane e na oneaki nanokaawakimi nakon te kimwaareirei. 21Ngkana e a kaani bung te aine, ao e nanokaawaki, bwa e a roko ana aoa ni maraki; ma ngkana e a tia ni bungia natina, ao e mwaninga taekani marakina, ibukini kukureina bwa e a bungiaki te aomata nako aon te aba. 22Ao ai aromi naba: bwa kam nanokaawaki ngkai, ma N na manga nooringkami, ao ane a na kaonaki nanomi n te kimwaareirei, ao akea temanna ae e na anaa kimwaareireimi mai iroumi. 23Ao n te bong arei, ao akea ami titiraki ae kam na manga titirakinai iai. Bon te koaua ni koaua ae I a tuangkami bwa ngkana kam butiia te Tama te bwai teuana n arau, ao E na anganingkami. 24Kam tuai ni buubuti te bwai teuana n arau ni karokoa ngkai: kam na buubuti, ao ane kam na anganaki, bwa e aonga ni koro raoi kimwaareireimi. 25I a tia ni kaboonganai taeka aika a kaangaanga iroumi bwa kam na oota iai ngke I atongi baikai nakoimi; ma e na roko te aoa are N na aki manga taekina iai te Tama nakoimi n taeka aika a kaangaanga iroumi bwa kam na oota iai, ma N na taekinna nakoimi n te aro ae kam na oota raoi iai. 26N te bong arei ao kam na butiia te Tama n arau; ao I aki taku nakoimi bwa N na butiia i bukimi; 27bwa E bon tangiringkami te Tama ibukina ngke kam tangirai ao kam kakoauaa ae I nako maai mai iroun te Atua. 28I nako mai mai iroun te Tama, ao I roko i aon te aba; ao ngkai, N nang kiitana te aba n nako n te Tama. 29A taku ana reirei nakoina, Noria, ti a oota raoi ngkai n am taeka, bwa Ko a aki kaboonganai taeka aika ti aki oota iai. 30Ti a ataiko ngkai bwa Ko atai bwaai ni kabane, ao Ko a aki tangira temanna bwa e na titirakiniko; ti a kakoauaa iai bwa ngaia Ko nako mai mai iroun te Atua. 31E kaekaia Iesu ao E taku, Kam a tibwa kakoauaa iai ngkai? 32Noria, e a roko te aoa, ao e a boni kaman roko, are kam na kauamaeaki nako iai nakoni mwengami nako, ao kam na kiitanai ni katukai n ti Ngai; ma iai raou bwa Tamau. 33I atongi baikai nakoimi bwa e aonga n reke iroumi te rau ngkana kam reitaki ma Ngai. Ami bwai i aon te aba te rawaawata; ma kam na ninikoria, bwa I a tia ni kataea ana kai te aba.

will be added

X\