IOANE 15

1Ngai te kai ae te kureebe ni koaua, ao Tamau te tia ribana. 2Te mwaanga ae e nim ma Ngai ae e aki uaa, ao E kanakoa; ao te mwaanga ae e uaa, E kaitiakia, bwa e aonga ni kariki uaana aika a mwaiti. 3Ao ngkami, kam a kaman tia ni kaitiakaki n te taeka are I a tia n atongnga nakoimi. 4Kam na teimatoa n nim ma Ngai, ao N na teimatoa n nim ma ngkami. Akea te mwaanga ae e konaa ni kariki uaa i bon irouna, ngkana e aki nim ma botona; ao ai aromi naba, kam aki konaa ni kariki uaa, ngkana kam aki nim ma Ngai. 5Ngai te kai ae te kureebe, ao ngkami mwaangana. Ane e nim ma Ngai, ao I nim ma ngaia, ao e na kariki uaa aika a bati; bwa akea te bwai ae kam konaa ni karaoia ngkana akea Ngai. 6Ane e aki nim ma Ngai, ao e teweaki nako n ai aron te mwaanga, ao e rai. A bobootaki aeka ni mwaanga aikai, ao a teweaki nako nanon te ai, ao a bue. 7Ngkana kam teimatoa n nim ma Ngai, ao a tiku au taeka i nanomi, ao kam na buubuti baika kam tangiri, ao a na reke iroumi. 8E neboaki Tamau n ami kariki uaa aika a bati, ao n rikimi bwa au reirei. 9I tangiringkami n ai aron Tamau ngkae E tangirai; kam na teimatoa n nim ma Ngai bwa e aonga n aki bua tangirami irou. 10Ngkana kam ongeaaba nakon au tua nako, ao e na bon aki bua mai irou tangirami; n ai arou ngkai I ongeaaba nakon ana tua nako Tamau, ao e aki bua tangirau irouna. 11I atongi baikai nakoimi, bwa e aonga n reke iroumi te kimwaareirei ae ti te bo ma ae e reke irou, ao bwa e aonga ni koro raoi kimwaareireimi. 12Aio au tua: kam na i tangitangiri, n ai arou ngkai I tangiringkami. 13Akea te tangira ae e korakora riki iroun te aomata nakon ae te anga maiuna i bukiia raona. 14Raou ngkami, ngkana kam karaoi baika I tuangkami. 15I aki manga atongngkami bwa tooro, bwa te toro e aki ataa ane e karaoia ana uea; ma I atongngkami bwa raao, ibukina bwa I a tia n tuangkami bwaai ni kabane ake I ongo iroun Tamau. 16Kam aki rineai; ma I rineingkami, ao I baairei ami mwakuri, bwa kam na nako ni kariki uaa aika a bati, ao a na aki mauna uaami; ma ngaia are ngkana iai te bae kam butiia iai Tamau n arau, ao E na anganingkami. 17I tuangkami aei: kam na i tangitangiri. 18Ngkana e ribaingkami te aba, ao kam na ataia bwa e a tia n ribaai i mwaain ae e ribaingkami. 19Ngkana ana bwai te aba ngkami, ao e na tangiringkami bwa e tangiriia ana bwai; ma ngkai tiaki ana bwai te aba ngkami, ao I rineingkami maiai, ao bon aei bukina ae e ribaingkami iai te aba. 20Kam na uringa te taeka are I atongnga nakoimi are e kaangai, E aki kakannato riki te toro nakon ana uea. Ngke a bwainikiriinai, ao a na boni bwainikiriningkami naba; ngke a ongeaaba nakon au taeka, ao a na bon ongeaaba naba nakon ami taeka. 21Ma ane a na karaoi baikai ni kabane nakoimi ibukin arau, bwa a aki ataa Teuare e kanakomaiai. 22Ngke tao I aki roko n taetae nakoia, ao a na akea irouia namakinani mwiin aia bure; ma ngkai, ai bon akea aonaia ibukin aia bure. 23Ane e ribaai, ao e ribaa naba Tamau. 24Ngke tao I aki karaoi i buakoia bwaai aika a aki kaakaraoaki ma rimoa iroun te aomata, ao a na bon akea irouia namakinani mwiin aia bure; ma ngkai, a a tia n noorai ma Tamau ao a ribaira. 25Ma e riki aei, bwa e na kakoroaki bukin te taeka are e koreaki ni kaangai n aia Tua: Akea bukin ribaau irouia. 26Ma ngkana E roko te Tia Buobuoki, are N na kanakomaia nakoimi mai iroun Tamau, ao E na kakoaua i bukiu. Boni Ngaia te Taamnei ibukin te koaua, are e nako mai iroun Tamau. 27Ao ngkami naba taani kakoaua, bwa kam a tia ni meemena irou mai moana.

will be added

X\