IOANE 14

1A na tai rawaawata nanomi; kam na onimakina te Atua, ao kam na onimakinai naba. 2E mwaawaawa nanon ana auti Tamau ibukin te maeka; ma ngke arona bwa akea, ao e koaua bwa N na tuangkami ae N na nako ni katauraoi nnnemi i mwaaimi? 3Ao ngkana I nako ni katauraoi nne i bukimi, ao N na manga oki ni kairingkami nakoiu; bwa ike I mena iai, ao kam na mena naba iai. 4Ao kam ataa te kawai nakon te tabo are N na nako iai. 5E taku Toma nakoina, Te Uea, ti aki ataa te tabo are Ko na nako iai; ao ti na kangaa n ataa te kawai? 6E kaeka Iesu ao E taku, Boni Ngai te kawai, te koaua, ao te maiu; bon ti Ngai te kawai ibukin ane e kan nako n Tamau. 7Ngke arona bwa kam a kaman ataia bwa antai Ngai ni koaua, ao kam na kaman ataia naba bwa antai Tamau; ao kam a ataia ma ngkai, ao kam a tia n nooria. 8E taku Biribo nakoina, Te Uea, kaota Tamam nakoira, ao a a rau nanora iai. 9E taku Iesu nakoina, Ai maan ra Ngai ni mena i rarikimi, ao ko tuai man ataai, Biribo? Ane e a tia n noorai, ao e a tia naba n noora Tamau; e aera ngkai ko kaangai, Kaota Tamam nakoira? 10Ko aki kakoauaa bwa Ngai i nanon Tamau, ao Tamau i nanou? Baika I atongi nakoimi, I aki atongi man oin nanou; ma E karaoi baika E baairei bwa E na karaoi Tamau ae e E maeka i nanou. 11Kam na kakoauaai bwa Ngai i nanon Tamau, ao Tamau i nanou; ma ngkana kam aki, ao kam na kakoauaai ibukin au mwakuri nako. 12Bon te koaua ni koaua ae I a tuangkami bwa ane e onimakinai ao e na karaoi mwakuri aika I karaoi; ao e na karaoi mwakuri aika a abwaabwaki riki, ibukina bwa N na nako n Tamau. 13Ao N na karaoa te bwai ane kam buubuti ibukina n arau, bwa e aonga ni kaotaki mimitongin te Tama iroun te Nati. 14Ngkana kam butiai te bwai teuana n arau, ao N na karaoia. 15Ngkana kam tangirai, ao kam na tou mwiin au tua. 16Ao N na butiia Tamau, ao Ngaia E na anganingkami temanna riki te Tia Buobuoki, bwa E na meemena iroumi n aki toki. 17Te Tia Buobuoki aei bon te Taamnei ibukin te koaua; are e aki konaa ni butimwaaeaki iroun aonnaba, bwa e aki nooria, ao e aki ataia. Kam ataia ngkami, bwa E maeka iroumi, ao E meemena i nanomi. 18N na bon aki kiitaningkami ni kaaki taekami. I a manga okiringkami. 19Ai ti teutana, ao e na aki manga noorai aonnaba; ma kam na manga noorai. Ngkai N na manga maiu, ao ngkami kam na manga maiu naba. 20N te bong arei, ao kam na ataia bwa I mena i nanon Tamau, ao ngkami i nanou, ao Ngai i nanomi. 21Ane iai irouna au tua nako, ao e tou mwiia, ao e kaotia iai bwa e tangirai; ao ane e tangirai ao e na tangiraki iroun Tamau, ao e na tangiraki naba irou, ao N na kaotai nakoina. 22E taku Iuta (are tiaki Iuta Itekariota) nakon Iesu, Te Uea, Ko na kangaa n ae Ko na kaotiko nakoira, ma tiaki nakon te aonnaba? 23E kaeka Iesu ao E taku, Ngkana e tangirai te aomata, ao e na ongeaaba nakon au taeka; e na tangiraki iroun Tamau, ao Ti na nakoina ni maeka ma ngaia. 24Ane e aki tangirai, ao e aki ongeaaba nakon au taeka; ao te taeka are kam ongo bon tiaki au taeka, ma bon ana taeka Tamau are e kanakomaiai. 25I a tia n atongi baikai nakoimi, ngkai I mena i rarikimi. 26Ma te Tia Buobuoki, are te Taamnei are e Raoiroi, are E na kanakomaia te Tama n arau, E na reireingkami bwaai ni kabane, ao E na kaururingngkami taeka ni kabane ake I a tia n atong. 27I katuka te rau iroumi; I anganingkami au rau: I aki anganingkami n ai aron te aba, ngkana e anga. A na tai rawaawata nanomi, ao a na tai maaku. 28Kam ongo ngke I kaangai nakoimi, N na nako, ao N na manga okiringkami. Ngke kam tangirai, ao kam na boni kimwaareirei, ibukina ngkai N na nako n Tamau; bwa E kakannato riki Tamau nakoiu. 29Ao ngkai, I a tia n tuangkami te baerei i mwaain rikina; bwa ngkana e riki, ao kam na kakoauaa. 30N na aki kabatiaa te taetae ma ngkami, bwa ae e a nako mai te tia taua taekan te aonnaba aei. Akea mwaakana i aou; 31ma e na ataia te aonnaba bwa I tangira Tamau; ao anne bukina ae I karaoi iai bwaai ni kabane ake E tuangai. Tei rake, ti na nako maikai.

will be added

X\