IOANE 13

1I mwaain rokon te Toa are te Riao, ao E ataia Iesu bwa e a roko ana aoa ni kiitana te aonnaba aei nakon Tamana. E a kaman titiku i nanona tangiraia aomata ake a onimakinna, ake a mena i aon te aba, ao E tangiriia ni karokoa te toki. 2Ao ngke a amwarake, ngke e a tia te riaaboro ni karina te iango i nanon Iuta, are natin Timon Itekariota, bwa e na kamwanea Iesu, 3ao Iesu, n ataana irouna bwa E a tia Tamana ni kaaki bwaai ni kabane i aani mwaakana, ao bwa E roko mai iroun te Atua ao E na manga oki nakon te Atua. 4E tei rake man te amwarake, ao E buuta kunnikaina, ao E kabaea te kaoa i nuukana. 5Ao i mwiina E kabwaroa te ran i nanon te beetin, ao E moanna n teboki waeia ana reirei, ao E kaoi n te kaoa are e bae i nuukana. 6E roko ngkanne iroun Timon Betero. E taku Betero nakoina, Te Uea, Ko teboki waeu? 7E kaeka Iesu ao E taku, Ko aki ataa ae I karaoia ngkai, ma ane ko na ataia rimwi. 8E taku Betero nakoina, Bon akea te anga ae Ko na teboki iai waeu. E kaeka Iesu ao E taku, Ngkana I aki teboki waem, ao ko aki buokanibwai ma Ngai. 9E taku Timon Betero nakoina, Te Uea, tiaki ti waeu, ma teboki naba baiu ma atuu! 10E taku Iesu nakoina, Ane e a tia n tebokia ao e itiaki rabwatana ni kabanea, ao e aki manga tangira te tebotebo, ma ti waena ae e na tebokia; ao kam itiaki, ma kam aki bane n itiaki. 11Bwa E a kaman ataa teuare e nang kamwanea; ma ngaia are e kaangai, Kam aki bane n itiaki. 12Ao ngke E a tia Iesu n teboki waeia ana reirei, ma ni karina ana kunnikai are E a tia ni buutia, ma ni manga okira nnena n tekateka n rarikiriki, ao E taku nakoia ana reirei, Kam ataa nanon te bae I a tibwa tia ni karaoia nakoimi? 13Kam atongai bwa te Tia Reirei ao te Uea; ao e eti ami taeka, bwa boni Ngai. 14Ma ngaia are ngkai I teboki waemi, Ngai ae ami Uea ao ami Tia Reirei, ao kam bon riai naba ngkami n i teboteboki waemi. 15Bwa I anganingkami te banna ni kakairi, bwa kam na katootoonga ae I a tia ni karaoia nakoimi. 16Bon te koaua ni koaua ae I a tuangkami, bwa e aki kakannato riki te toro nakon ana mataniwi; ao e aki kakannato riki ane e kanakoaki nakon ane e kanakoa. 17Ngkana kam atai baikai, ao kam a kabwaia ngkana kam karaoi. 18I aki taekiningkami ni kabaneingkami; I ataiia aika I a tia n rineiia; ma e na kakoroaki nanon are e taekinaki n te Baibara ni kaangai: Te aomata ae I amwarake ma ngaia, e riki bwa te tia kamwaruaai. 19I taekina te baei ngkai nakoimi, ngkae e tuai n riki; bwa ngkana e riki, ao kam na kakoauaai bwa boni Ngai ae Ngai. 20Bon te koaua ni koaua ae I a tuangkami, bwa ane e mwanea n aakoa ane I kanakoa, ao e mwaneai n aakoai; ao ane e mwaneai n aakoai, ao e mwanea n aakoa naba Teuare e kanakomaiai. 21Ngke E a tia n atongi baikai Iesu, ao e rawaawata taamneina; ao E taetae ma te aki nanokokoraki ni kaangai, Bon te koaua ni koaua ae I a tuangkami bwa ane e nang kamwaneai temanna i buakomi. 22A i taramata ana reirei ma te mino n nano bwa ai antai ae E nanonna n ana taeka. 23Ao temanna i buakoia ana reirei Iesu, are te reirei are E tangiria Iesu, e rarikiriki ni kaan ma bwanibwanin Iesu. 24Ma ngaia are e karaoa te kanikina Timon Betero nakoina, ao e kaangai, Kakaaea mai iroun Iesu bwa antai ae E nanonna n ana taeka. 25Ao e ei nako ngkanne teuarei ni kaania riki Iesu, ao e titirakinna ni kaangai, Te Uea, antai ae Ko nanonna? 26E kaeka Iesu ao E taku, N na kateboa te mwakoro ni kariki ao N na anganna; boni ngaia teuanne. Ma ngaia are ngke E a tia Iesu ni kateboa te mwakoro ni kariki, ao E anaia, 0 ao E angan Iuta, are natin Timon Itekariota. 27I mwiin te tai are e reke iroun Iuta iai te mwakoro ni kariki, ao e a rin naba Tatan i nanon Iuta. E taku ngkanne Iesu nakoina, Tai tabwara, karaoa ane ko nang karaoia. 28Bon akea temanna i buakoia ake a rarikiriki n amwarake, ae e ataia bwa bukin tera ngke E atonga aei Iesu nakon Iuta. 29Ma a taku n aia iango tabemwaang i buakoia ana reirei, bwa ngkae e mena iroun Iuta nnen te mwane, ao e a tuangaki iroun Iesu bwa e na kaboo baike a kainnanoi ibukin te Toa, ke e na angania akana a aki kaubwai te bwai teuana. 30Ma ngaia aei, bwa ngke e reke iroun Iuta te mwakoro ni kariki, ao e a oti nako naba; ao e a bong. 31Ao ngke e a tia n oti nako Iuta, ao E taku Iesu, Ane e nangi nooraki ngkai irouia aomata mimitongin Natin te Aomata; ao ane e na nooraki naba n arona aroni mimitongin te Atua. 32Ao ngkana a na noora irouna aroni mimitongin te Atua, ao te Atua ngkanne E na manga kaota nakoia aron Natin te Aomata ni kamimitongaki irouna, ao ane E na karaoia ngkai naba. 33Ataei, N na aki maan ni meemena i rarikimi. Ane kam na ukoukorai; ao n aron are I a tia n taekinna ngkoa nakoia I-Iutaia, ao I a manga taekinna ngkai nakoimi, Kam aki konaa n roko n te tabo are N na nako iai. 34I anganingkami te tua ae e boou: kam na i tangitangiri; n ai arou ngke I tangiringkami, bwa kam aonga n i tangitangiri. 35Ngkana kam bwaina te itangitangiri, ao ane a na ataingkami iai aomata ni kabaneia bwa au reirei ngkami. 36E taku Timon Betero nakon Iesu, Te Uea, Ko na nakea? E kaeka Iesu ao E taku, Ko aki konaa n irai ngkai nakon te tabo are N na nako iai; ma ko na irai rimwi. 37E a manga taku riki Betero nakoina, Te Uea, e aera bwa N na aki konaa n iriko ngkai? N na anga maiuu i bukim. 38E kaeka Iesu ao E taku, Ko na anga maium i bukiu? Bon te koaua ni koaua ae I a tuangko, bwa i mwaain tangin te moa ao ane ko na katenua kaakeaau.


Copyright
Learn More

will be added

X\