IOANE 12

1Onobong i mwaain te Toa are te Riao, ao E roko Iesu i Betania, ike e mena iai Rataro are e kamaiuaki iroun Iesu man te mate. 2Ma ngaia are a karaoa te amwarake ibukin Iesu ikekei; e touati Mareta, ao Rataro e raonia ake a tekateka n rarikiriki ma Iesu. 3Ao Nei Maria e anaa ngkanne teuana te rawaawata te kabira ae e boiarara, ae te naro ni koaua ae e bati boona, ao e kabiri waen Iesu iai, ao e kaoi n iranatuna; ao e niiraki nanon te auti ni boin te kabira. 4E taku Iuta Itekariota, are temanna i buakoia ana reirei, are e nang kamwanea Iesu, 5E aera ngke e aki kabooaki nako te kabira aei n tenibubua te tenari, ao a anganaki akana a aki kaubwai? 6E atonga aei, tiaki ibukina bwa e tabe i bukiia aika a aki kaubwai; ma e atonga aei bwa te tia iraa ngaia, ao ngkai e mena irouna nnen te mwane, ao e taneiai n anaanaa are e taku maiai i bon ibukina. 7Ma ngaia are E taku Iesu, Katuka neienne i bon irouna! E na kaawakina ae iai irouna ibukin au bongi n taunaki. 8A boni meemena i rarikimi aomata aika a aki kaubwai, ma Ngai e na bon toki meemenau i rarikimi. 9Ngke a ataia aomata aika a bati aika I-Iutaia bwa E mena Iesu i Betania, ao a nako iai, tiaki ti ibukin Iesu, ma a kan noora naba Rataro, are e a tia ni kamaiuaki iroun Iesu mai buakoia maate. 10Ao a karekea aia iango ibonga ake mataniwi bwa a na kamatea naba Rataro, 11ibukina bwa a mwaiti I-Iutaia aika a rawa irouia, ao a onimakina Iesu i mwiin te baere e a tia n riki nakon Rataro. 12N te bong are i mwiina ao a ongo aomata aika a rangi ni bati, ake a roko n te Toa are te Riao, bwa ae i aoni kawaina n roko Iesu i Ierutarem. 13A anai baani kaai aika aroni baan te ni, ao a nako ni butimwaaia, ao a takaarua ni kaangai, E na neboaki te Atua! E na kakabwaiaaki Teuae nakomai n aran te Atua. E na kakabwaiaaki aia Uea Iteraera! 14Ao ngke E reke iroun Iesu te aati te teei, ao E toka i aona; n ai aron are e koreaki n te Baibara ni kaangai: 15Tai maaku, ngkami kaain Ierutarem; nooria, E a roko ami Uea, ae e toka i aon te bun n aati. 16A aki atai nanoni baikai ana reirei ngkekei; ma ngke E neboaki Iesu, ao a uringi baikai bwa taekana aika a koreaki n te Baibara, ao bwa a karaoaki naba nakoina. 17Ma ngaia arei bwa aomata ake a bati ake a mena i rarikin Iesu n te tai are E wetea iai Rataro ni kaotinakoa man te nne ni mate, ao ni kamaiua mai buakoia maate, a taekina te baere e a tia n riki nakon Rataro. 18Aei bukin are E a butimwaaeaki iai Iesu irouia aomata aika a bati, bwa a ongo ae E a tia ni karaoa te mwakuri ae e kamiimii arei. 19A i taetae ngkanne Bwaritaio irouia, ni kaangai, Kam nooria bwa akea te bae kam konaa ni karaoia; nooria, e a bane n nako te aba n iria 20Iai I-Erene tabemwaang i buakoia aomata ake a nako Ierutarem bwa a na taromauri n tain te Toa are te Riao. 21A nako ngkanne nakoni Biribo, are kaaini Betetaita are i Kariraia, ao a tuangnga ni kaangai, Teuaei, ti kan noora Iesu. 22E nako Biribo n tuanga Anterea, ao a uaia n nako n tuanga Iesu. 23Ao E kaekaia Iesu ao E taku, E a roko te aoa are E na neboaki iai Natin te Aomata. 24Bon te koaua ni koaua ae I a tuangkami bwa ngkana e aki bwaka uaan te uiita i buakon te tano ni mate iai, ao e na tiku n ti ngaia; ma ngkana e bwaka ao e mate iai, ao ane e na kariki uaana aika a bati. 25Ane e tangira maiuna ao e na kabuaa; ao ane e ribaa maiuna n te aonnaba aei, ao e na kaawakinna nakon te maiu are e aki toki. 26Ane e toro irou, ao e iai n iriirai; ao ike I mena iai, ao e na mena naba iai au toro; ane e toro irou, ao e na karineaki iroun Tamau. 27E rawaawata nanou ngkai; ao tera ae N na taekinna? Tao N na kaangai, Tamau, kamaiuai man te aoa aei? Ma aei bukin rokou, bwa N na rin i nanon te aoa aei. 28Tamau, neboa aram. E roko ngkanne te bwanaa mai karawa, ae e kaangai, I a tia n neboia, ao N na manga neboia. 29Ma ngaia are aomata ake a teitei ikekei a ongo, ao a taku bwa e rebwe te ba; ma iai tabeman i buakoia ake a kaangai, E taetae te anera nakoina. 30E kaekaia Iesu ao E taku, E aki roko te bwanaa aei i bukiu, ma e roko i bukimi. 31Ana tai ngkai te aonnaba aei ni motikaki taekana; te tai naba aei are e na bwaka man ueana iai te tia taua taekan te aonnaba aei; 32ao Ngai, ngkana I kateaki rake mai aon te aba, ao N na katiki nanoia aomata ni kabaneia bwa a na nakoiu. 33E atonga aei bwa E na kaota aron te mate are e na riki nakoina. 34Ma ngaia are a kaeka aomata ni kaangai, Ti ongo n te Tua bwa E na maiu n aki tootoki te Kristo. Ko na kangaa ngkanne n taku bwa E na kateaki rake Natin te Aomata? Antai Natin te Aomata anne? 35E taku ngkanne Iesu nakoia, E na aki rangi ni maan ana tai te oota ni mena i buakomi. Ma ngaia are kam na nakonako ngkai iai te oota, bwa e kaawa n taoningkami te roo; ane e nakonako n te roo, ao e aki ataa ike e nako iai. 36Ngkai iai te oota iroumi, ao kam na onimakinna, bwa kam aonga n riki bwa natin te oota. 37E boni ngae ngke E kabatiai ni karaoi ana mwakuri aika a kamiimii i mataia, ma a bon aki onimakinna: 38bwa e na kakoroaki bukin ana taeka Itaia are te buraabeti are e kaangai: Te Uea, antai ae e kakoauaa ara rongorongo? Ao antai ae e kaotaki mwaakan te Atua nakoina? 39Aio bukin ae a aki konaa n onimaki iai: bwa e a manga taku Itaia, 40E kamatakii mataia te Atua, ao E kamatoai nanoia; bwa a kaawa n nooraaba ni mataia ao n atatai n nanoia, ma n rairaki nakoiu bwa N na kamaiuiia. 41E atongi baikai Itaia ibukina bwa e a kaman noora mimitongin Iesu, ao e taekinna. 42Ma e ngae n anne ao a bon onimakinna naba taan tau-taeka aika a bati; ma a aki kani kaotia, ibukina bwa a maakuia Bwaritaio, bwa a kaawa n tuukaki mani mwaneabaia I-Iutaia: 43bwa a tangira riki kamoamoaaia irouia aomata nakoni kamoamoaaia iroun te Atua. 44Ao E kanenea bwanaana Iesu ao E kaangai, Ane e onimakinai, ao e aki onimakinai, ma e onimakina Teuare e kanakomaiai. 45Ao ane e noorai, ao e noora Teuare e kanakomaiai. 46I roko bwa te oota i aonnaba, bwa e na aki mena n te roo ane e onimakinai. 47Ngkana e ongo au taeka te aomata, ao e aki iri nanoia, ao I aki motika taekana: bwa I aki roko bwa N na motika taekan aonnaba, ma I roko bwa N na kamaiua. 48Ane e rawa nakoiu, ao e aki kaaki i nanona au taeka, ao bon iai ae e na motika taekana: taeka ake I atong a na riki bwa bwaini motikan taekana n te kabanea ni bong. 49Bwa I aki taetae man oin au iango; ma E tuangai te Tama are e kanakomaiai bwa tera ae N na taekinna, ao ae N na atongnga. 50Ao I ataia bwa e reke te maiu are e aki toki man ana tua. Ma ngaia aei, bwa te bae I atongnga, ao I atongnga n aron are E tuangai Tamau.


Copyright
Learn More

will be added

X\