IOANE 11

1E aoraki te aomata temanna, ae Rataro arana; kaaini Betania ngaia, are aia kaawa Nei Maria ma tarina are Nei Mareta. 2Aei Nei Maria are e kabira te Uea n te bwa ao e kaoi waena n iranatuna, ao ngaia are e aoraki mwaanena are Rataro. 3A kanakoa ngkanne aia rongorongo mwaanen Rataro aikai nakon Iesu ma taekana ae e kaangai: Te Uea, e aoraki teuare e Ko tangiria. 4Ngke E ongo Iesu, ao E taku, Tiaki te aoraki ae e na mate iai te aomata, ma e riki aei ibukin neboan te Atua, ao bwa E aonga n neboaki iai Natin te Atua. 5Ao Iesu E tangira Mareta, ma tarina, ma Rataro naba. 6Ma ngaia are ngke E ongo bwa e aoraki Rataro, ao E tiku uabong riki n te tabo are E mena iai. 7Ao i mwiin arei, ao E taku nakoia ana reirei, Ti a nako riki nako Iutaia. 8A taku ana reirei nakoina, Te Tia Reirei, a ukoukoriko I-Iutaia i nanon tabebong boongi n nako bwa a na karebanaiko, ao Ko nangi manga nako Iutaia? 9E kaekaia Iesu ao E taku, Tiaki tebwi ma uoua te aoa n te ngaina? Ngkana e nakonako te aomata n te ngaina, ao e aki untabataba bwa e noora ootan te aonnaba aei. 10Ma ngkana e nakonako n te bong, ao e untabataba bwa akea te oota irouna. 11Ngke E a tia n atongi baikai, ao E a manga taku riki, E matuu raaraora ae Rataro, ma N na nako ni kautia. 12A taku ngkanne ana reirei nakoina, Te Uea, ngkana tao e matuu ao ane e nangi marurung. 13Ma Iesu E nanona maten Rataro n ana taeka; ma ngaiia a taku n aia iango bwa E taekina te matuu are bon te matuu. 14Ma ngaia are E katereterea raoi nakoia Iesu ao E taku, E a mate Rataro; 15ma I kukurei i bukimi ngke I aki mena ikekei, bwa kam aonga n onimakinai. 16E taku ngkanne Toma, are e aranaki bwa te Bwebwee, nakoia raona n reirei, Ti na nako naba, bwa ti aonga ni mate ma Ngaia. 17Ngke E roko Iesu, ao E a ataia bwa ngaia a tia ni koro abong ana bong Rataro n te nne ni mate. 18E kaani Betania ma Ierutarem, tao a kaani koro uoua te maire raroaia; 19ao a mwaiti I-Iutaia ake a tia n roko irouia Mareta ma Nei Maria ni kabeebetei nanoia ibukini mateni mwaaneia. 20Ao Mareta ngke e ongo taekan Iesu bwa E a kaan roko, ao e nako ni butimwaaia; ma Nei Maria e karaua n tekateka n te auti. 21E taku ngkanne Mareta nakon Iesu, Te Uea, ngke arona bwa Ko mena ikai, ao e na bon aki mate mwaaneu. 22Ao I bon ataia bwa ngkai naba ngkana iai te bwai ae Ko butiia te Atua iai, ao Ngaia E na boni karekea nakoim. 23E taku Iesu nakoina, E na boni manga maiu mwaanem. 24E taku Mareta nakoina, I ataia bwa e na maiu n tain te manga-maiu n te kabanea ni bong. 25E taku Iesu nakoina, Boni Ngai te manga-maiu ao te maiu; ane e onimakinai ao e na boni maiu, e ngae ngkana e a mate: 26Ane e maiu ao e onimakinai, ao e na bon aki mate. Ko kakoauaa aei? 27E kaeka ao e taku, Eng, te Uea. I kakoauaa bwa te Kristo Ngkoe, are Natin te Atua, are Ngaia are e na roko i aonnaba. 28Ngke e a tia Mareta n atongi baikai, ao e nako ni wetea tarina are Nei Maria n te aro ni karaba, ao e taku, E a roko te Tia Reirei, ao E kaoko. 29Ngke e ongo aei Nei Maria, ao e waekoa n tei rake ao e nakoina. 30E tuai roko Iesu n te kaawa, bwa E mena naba n te tabo are e bo ma Ngaia iai Mareta. 31Ao I-Iutaia ake a raona Nei Maria ni kabeebetea nanona, ngke a nooria bwa e kawaekoaa n tei rake n oti nako, ao a iria, bwa a taku n aia iango bwa e na nako n te nne ni mate n tang iai. 32Ao Nei Maria ngkanne, ngke e roko n te tabo are E mena iai Iesu, ao ngke e nooria, ao e bwaka ni bobaraaki i rarikini waen Iesu, ao e taku nakoina, Te Uea, ngke arona bwa Ko mena ikai, ao e na bon aki mate mwaaneu. 33Ngke E noora Nei Maria Iesu bwa e kaatuumaua te tang, ao bwa a tang naba I-Iutaia ake a iria, ao E rootaki taamneina, E rawaawata; 34ao E taku, Kam kawenea ia? A taku nakoina, Te Uea, mai nooria. 35A waawaa nako rannimatan Iesu. 36Ma ngaia are a taku I-Iutaia, Noria, ai bati ra tangirana irouna! 37Ma iai temwaangina i buakoia ake a kaangai, E na aki konaa Teuare e kaure matan te mataki n tuuka te mate bwa e na aki roko iroun Rataro? 38Ma ngaia are e a manga rootaki naba nanon Iesu, ao E nako n te nne ni mate, ae te bwanganimatang, ae e bonotaki matana n te atiibu. 39E taku Iesu, Kaaki te atiibu. E taku Mareta are mwaanen teuare e mate, Te Uea, e a mwaung, bwa ai a bong ana bongi ni mate. 40E taku Iesu nakoina, Tiaki I a tia n tuangko bwa ngkana ko onimaki ao ko na noora iai mwaakan te Atua? 41A kaaki ngkanne te atiibu. Ao E tara rake Iesu, ao E taku, Tamau, I kaaitauko bwa Ko ongo irou. 42Ao I ataia bwa Ko ongoongo irou n taai nako: ma I atonga aei i bukiia aomata aika a teitei ikai, bwa a aonga ni kakoauaa bwa Ngkoe ae Ko kanakomaiai. 43Ngke E a tia n atongi baikai, ao E kanenea bwanaana n takaarua ni kaangai, Rataro, oti nako! 44E oti nako teuare e mate ma baina ao waena aika a niiniiraki n te kabae ae te kunnikai, ma ubuna ae e kabaeaki n te kaawere. E taku Iesu nakoia, Kabwara, ao kanakoa. 45Ma ngaia arei, ngke a noori baike. E karaoi Iesu I-Iutaia aika a bati, ake a roko ni kawara Nei Maria, ao a onimakinna. 46Ma iai temwaangina i buakoia aomata akekei ake a nakoia Bwaritaio n tuangiia baike E karaoi Iesu. 47Ma ngaia are a tewea te kaboowi aia mataniwi ibonga ma Bwaritaio, ao a taku, Tera ae ti na karaoia? Bwa a bati mwakuri aika a kamiimii aika E karaoi te aomata arei. 48Ngkana ti katikua bwa E na waaki nako n arona aei, ao a na boni bane aomata n onimakinna, ao ane a na roko I-Rom n urua ara tabo ma ara bootanaomata. 49Ma temanna i buakoia, ae arana Kaiaba, are aia mataniwi ibonga n te ririki anne, e taku nakoia, Kam aki oota n te bwai ae e riki; 50ao kam aki iango bwa e tamaaroa riki i bukimi bwa e na iai temanna ae e na mate i bukiia aomata, nakon ae e na bane ni mate te bootanaomata aei. 51Ma e aki atonga aei bwa oin ana iango; ma ngkai mataniwiia ibonga ngaia n te ririki arei, ao e taetae ni buraabeti bwa E nangi mate Iesu ibukin te bootanaomata arei; 52ao tiaki ti i bukiia, ma E na bootiia natin te Atua, ake a maae nako, n ti teuana. 53Ma ngaia are man te bong arei, ao a iaiangoa aroni kamatean Iesu. 54E aki manga mwamwananga Iesu ni kaotiotia i mataia I-Iutaia, ma E kiitana ikekei ao E nako n te aba are i rarikin te rereua, nakon te kaawa are arana Eberaim; ao E tiku iai ma ana reirei. 55E a kaan tain aia bootaki I-Iutaia are te Toa are te Riao; ao a mwananga aomata aika a bati mai abaia, nako Ierutarem, i mwaain te Toa are te Riao, bwa a na kaitiakiia. 56A ukoukora Iesu ngkanne, ao a i taetae irouia ngke a tei i nanon te umwantabu, ni kaangai, Tera ami iango? Tao E na aki roko n te Toa? 57A a tia ni kanakoa aia taeka aia mataniwi ibonga ma Bwaritaio, bwa ngkana iai te aomata are e ataa te tabo are E mena iai Iesu, ao e na kaotia, bwa a aonga n tauua Iesu.


Copyright
Learn More

will be added

X\