IOANE 10

1Bon te koaua ni koaua ae I a tuangkami bwa ane e aki rin ni nnen te tiibu man te mataroa, ma e tamwarake man te tabo teuana, ao bon te tia iraa ao te tia kamwarua; 2ma ane e rin man te mataroa ao bon te tia kaawakin-tiibu. 3E kaukaki te mataroa nakoina iroun te tia tantani n te mataroa; a ongo bwanaana tiibu, ao e weteiia ana tiibu n araia nako, ao e kairiia ni kaotinakoia. 4Ngke a bane n oti nako ana tiibu, ao e ri moaia, ao tiibu a iria, bwa a kinaa bwanaana. 5A aki konaa n ira te ianena, ma a na biri nako mai irouna, bwa a aki kinai bwanaaia ianena. 6E taekina te rongorongo ni kabootau aei Iesu nakoia, ma a aki oota iai bwa tera ae E nanonna. 7Ma ngaia are E a manga taku Iesu nakoia, Bon te koaua ae I a tuangkami bwa Ngai aia mataroa ni koaua tiibu. 8Taan iraa ao taani kamwarua te koraki ni kabaneia ake a roko i mwaaiu; ma a aki ongo tiibu irouia. 9Boni Ngai te mataroa; ngkana e rin te aomata irou, ao e na kamaiuaki: e na rin ao e na oti nako, ao e na karekea kanana. 10Bukin rokon te tia iraa bon ti te iraa, te kamaamate ao te urubwai; ma I roko bwa e aonga n reke irouia te maiu ae e koro raoi arona. 11Ngai te tia kaawakin-tiibu ae e raoiroi. E anga maiuna te tia kaawakin-tiibu ae e raoiroi i bukiia tiibu. 12Te aomata ane e kabooaki ana mwakuri, ane tiaki te tia kaawakin-tiibu ao tiaki ana man tiibu, ngkana e noora te man ae e tiritiri bwa e roko, ao e biri nako ni kiitaniia tiibu; e rawea temanna te tiibu te man are e tiritiri n tenaia, ao e kauamaaei ake nikiraia. 13E biri nako ibukina ngke te aomata ngaia ae e kabooaki ana mwakuri, ao akea nanona irouia tiibu. 14Ngai te tia kaawakin-tiibu ae e raoiroi; ao I ataiia au tiibu, ao a ataai au tiibu, 15n ai aron te Tama ngkae E ataai, ao Ngai I ataa te Tama; ao I anga nanou bwa N na mate i bukiia tiibu. 16Iai au tiibu tabeman aika a aki mena i buakoia tiibu aikai; e riai bwa N na kairiia naba, ao a na ongo bwanaau. N te aro aei, ao a na riki bwa te nanai ae ti teuana, ao ti temanna te tia kaawakiniia. 17Ma ngaia ae E tangirai te Tama ibukina ngkai I anga nanou bwa N na mate, bwa I aonga ni manga maiu. 18Akea ane e anaa maiu mai irou. I anga n oin nanou. E mena irou te konaa n anga, ao te konaa n anaia. I anganaki te mwioko aei iroun Tamau. 19I bukin taeka aikai ao a manga aki booraoi naba I-Iutaia n aia iango ibukin Iesu. 20A mwaiti aomata i buakon te koraki arei ake a kaangai, Iai irouna te taimonio, ao e rangirang; kam aera ngkai kam ongoraa irouna? 21A taku tabemwaang i buakon te koraki naba arei, Taeka aikai bon tiaki ana taeka te aomata ae e taniaki iroun te taimonio. E konaa te kaure mataia mataki te taimonio? 22E a bo tain te Toa are Katabuan te Umwantabu i Ierutarem; bon tain te kamwaitorotoro te tai arei. 23E nanakonako Iesu n te tabo ae e aranaki bwa ana kaman Toromon n te umwantabu. 24A ootabwaniniia Iesu I-Iutaia ao a titirakinna ni kaangai, Maan ra te tai ae Ko na katikuira iai n tataninga i mwaain ae Ko tuangiira te koaua? Tuangiira raoi te koaua: te Kristo Ngkoe? 25E kaekaia Iesu ao E taku, I a kaman tuangkami, ma kam aki kakoauaai. A riki bwa bwaai ni kakoaua i bukiu baika I karaoi ni mwaakan Tamau; 26ma kam aki kakoauai, bwa tiaki kaain au nanai n tiibu ngkami. 27A ongo bwanaau au tiibu, ao I kinaia, ao a iriirai. 28I anganiia te maiu are e aki toki, ao a na bon aki mate; ao akea ae e konaa ni buribaiia mai irou. 29Tamau, are e anganai tiibu bwa au tiibu, E korakora riki nakoni bwaai ni kabane; ao akea ae e konaa n anaiia mai iroun Tamau are e kakaawakiniia. 30Ti temanna Ngai ma te Tama. 31A manga anai atiibu I-Iutaia bwa a na karebanaia. 32E taku Iesu nakoia, I a tia ni kaoti nakoimi mwakuri aika a bati aika a raraoi mai iroun te Tama; e ngaa i buakoia ae kam na karebanaai iai ibukina? 33A kaeka ao a kaangai, Tiaki ibukin te mwakuri ae e raoiroi ae ti na karebanaiko iai, ma ibukin am taetae ni bakanatua; ao ibukina naba bwa bon te aomata Ngkoe, ao Ko kan riki n Atua. 34E kaekaia Iesu ao E taku, Tiaki e koreaki n ami Tua ae e kaangai, I taku, atua ngkami? 35Ngkana E atongiia te Atua te koraki ake E anganiia ana taeka bwa atua (ao e aki konaa ni katinanikuaki taekan te Baibara), 36ao e aera ngkanne bwa kam na kaangai, Ko bakanatua, ibukina ngke I kaangai, Natin te Atua Ngai? Ao bon te Tama ae e rineai ao E kanakoai nako aonnaba. 37Ngkana I aki karaoi ana mwakuri Tamau, ao tai kakoauaai; 38ma ngkana I karaoi, e aoria ngkana kam aki kakoauaai, ma kam na kakoauai au mwakuri, bwa kam aonga n ataia ma ni kakoauaa bwa iai te Tama i nanou, ao Ngai i nanon te Tama. 39A manga kataia riki bwa a na tauua Iesu ni kaburea, ma E aki reke irouia. 40E kiitana ikekei Iesu ao E ri nuukan te karaanga are te Ioretan nako tanimainikuna nakon te tabo are e bwabwaabetiito ngkoa iai Ioane; ao E tiku ikekei. 41A mwaiti aomata ake a roko irouna; ao a kaangai, Akea te mwakuri ae e kamiimii ae e karaoia Ioane, ma ana taeka ni kabane ake e atong ibukin Teuaei a bane ni koaua. 42Ao a mwaiti aomata n te tabo arei ake a onimakina Iesu.

will be added

X\