IOANE 1

1Ngke a tuai ni karikaki bwaai, ao bon iai te Taeka; ao E meemena iroun te Atua, ao bon te Atua te Taeka. 2E meemena te Taeka iroun te Atua ngke a tuai ni karikaki bwaai. 3E kariki bwaai ni kabane te Atua irouna; ao ngke tao akea Ngaia, ao e aki karikaki te bwai teuana ae e karikaki. 4E mena mwiin te maiu irouna; ao ootaia aomata te maiu arei. 5Ao te Oota arei E oota i buakon te roo, ao te roo e aki tokanikai i aona. 6Iai te aomata temanna ae arana Ioane, ae e kanakoaki mai iroun te Atua. 7E roko bwa te tia kakoaua ngaia ibukin te Oota arei, bwa a aonga ni bane aomata n onimaki n ana kaotioti. 8Tiaki te Oota arei Ioane, ma e roko bwa te tia kakoaua ibukin te Oota arei. 9Bon arei te Oota ni koaua, are E roko i aon te aba, ao E oota i aoia aomata ni kabaneia. 10E mena te Taeka i aonnaba, ao e karikaki aonnaba irouna, ma a aki kinaa aomata. 11E roko i abana ni koaua, ma a aki mwaneia n akoia kaain abana. 12Ma iai ake a mwaneia n akoia, ao a onimakinna. E angania aomata akanne te konaa n riki bwa natin te Atua, 13ake a bungiaki tiaki n aroia ataei ake a riki mai irouia tamaia aika aomata; ma E karikiia te Atua bwa natina. 14E riki n aomata te Taeka, ao E maeka i buakora. E on n te aakoi ma te koaua, ao ti noora mimitongina, are mimitongina n arona bwa ti Ngaia Natin te Atua. 15E tataekinna Ioane, ao e kanenea bwanaana ni kaangai, Bon aei Teuare I taekinna ngke I kaangai, Teuare e roko i mwiiu, E kakannato riki nakoiu bwa ai kaman iai Ngaia ma ngkoa i mwaaini bungiakiu. 16Man onrakena n te aakoi ma te koaua, ao ti a karekea iai te aakoaki teuana i mwiin te aakoaki teuana. 17E anganaki te aba te Tua irouni Mote; ma te aakoaki ao te koaua a roko iroun Iesu Kristo. 18Bon akea temanna ae a tia n noora te Atua; te Nati are te rikitemanna, are E meemena i rarikin te Tama, boni Ngaia ae E kaota raoi te Atua nakoia aomata. 19Ao aikai ana taeka Ioane nakoia ibonga ma taian Rewi ake a kanakoaki nakoina irouia I-Iutaia mai Ierutarem, bwa a na titirakinna ni kaangai, Antai ngkoe? 20Ao e kaotia n aki karabaa ao e kaangai, Tiaki te Kristo ngai. 21Ao a manga titirakinna riki ni kaangai, Ao antai ngkoe ngkanne? Eria? Ao ngaia e taku, Tiaki. Ao a manga taku, Te buraabeti ngkoe? Ao ngaia e kaangai, Tiaki. 22Ao a manga taku riki nakoina, Ao ai antai ngkoe? Bwa ti na tuangiia ake a kanakomaira. Tera am kaotioti i bukim? 23Aoo e kaekaia Ioane n ana taekaItaia are te buraabeti, ni kaangai, Ngai bwanaan temanna ae e takaarua n te rereua ni kaangai, Kaeta kawain Iehova. 24Ao ake a kanakoaki boni mai irouia Bwaritaio; 25a titirakina Ioane ni kaangai, E aera ngkai ko bwabwaabetiito ngkai tiaki ngkoe te Kristo, ao tiaki Eria, ao tiaki te buraabeti. 26E kaekaia Ioane ao e kaangai, I bwabwaabetiito n te ran, ma iai temanna ae E tei i buakomi, ae kam aki ataia, 27ae na waaki i mwiiu. I aki tau bwa N na kabwaraa kabaean ana kauniwae. 28A riki kakarabakau aikai i Betania, n iteran te karaanga are te Ioretan mai mainiku, ike e bwabwaabetiito iai Ioane. 29N te bong are i mwiina ao e noora Iesu Ioane ngke E nakoina, ao e taku, Nora ana Tiibutetei te Atua, ae e uoti nako aia bure kaain aonnaba. 30Boni Ngaia are I taekinna ngke I kaangai, E roko i mwiiu te aomata ae e kakannato riki nakoiu, bwa ai kaman iai Ngaia ma ngkoa i mwaaini bungiakiu. 31Akea ataakina irou bwa antai Ngaia, ma I roko ni bwabwaabetiito n te ran bwa e aonga n ataaki irouia Iteraera. 32Ao aikai ana taeka riki Ioane ni kaotioti: I noora te Taamnei bwa E ruo mai karawa n ai aron te taobe, ao E tiku irouna. 33I aki kinaa; ma te Atua are e kanakomaiai bwa N na bwabwaabetiito n te ran E kaangai nakoiu, Te aomata ane ko nooria bwa E ruonna te Taamnei ni mena irouna, ao boni ngaia ane e na bwabwaabetiito n te Taamnei are e Raoiroi. 34I a tia n nooria ao n tataetae ni kakoaua ibukina: bon Natin te Atua Ngaia. 35N te bong are i mwiina, ao e a manga tei Ioane ma ana reirei uoman; 36ao e tarataraa Iesu ngke E nakonako, ao E taku, Nora ana Tiibutetei te Atua! 37Ngke a ongo ana taeka aei ana reirei, ao a nako n ira Iesu. 38E rairaki Iesu, ao E nooriia bwa a iria. E taku nakoia, Tera ae kam ukoukoria? A kaeka ni kaangai, Rabi (ae nanona Te Tia Reirei), Ko maeka ia? 39Ao Ngaia E taku, Nako mai nooria. A roko ao a noora te tabo are E maeka iai; a tiku irouna n te bong arei bwa e a bo aua n te tanimaeaontaai. 40Anterea are tarin Timon boni ngaia temanna irouia uaake uoman ake a ira Iesu i mwiin ongoia iroun Ioane. 41E reke moa irouna tarina are Timon, ao e taku nakoina, E a reke iroura te Mesia (ae nanona Kristo). 42E kairia nakon Iesu; ao Ngaia E taraia ao E taku, Timon ngkoe ae natin Ioane; ko na aranaki bwa Keebwa. 43N te bong are i mwiina, ao E moti n ana iango Iesu bwa E na nako Kariraia. E kaaitibo ma Biribo, ao E taku nakoina, Ko na irai. 44Biribo boni kaaini Betetaita, ae aia kaawa naba Anterea ma Betero. 45Ao Biribo e kunea Natanaera ao e taku nakoina, E a reke iroura Teuare e koreaki taekana irouni Mote ni bokin te Tua ao irouia buraabeti: bon Iesu are te I-Natareta, are natin Iotebwa. 46E taku Natanaera nakoina, E konaa ni kaoti te bwai ae e na kabwaia te aba iai mai Natareta? E taku Biribo nakoina, Mai, nooria. 47Ngke E noora Natanaera Iesu bwa e nakoina, ao aikai ana taeka ibukina: Noria, bon te Iteraera ni koaua ae e bwaabwaina te eti! 48E taku Natanaera nakoina, Ko ataai maia? E kaeka Iesu ni kaangai, I nooriko ngke ko mena i aan te biiku, i mwaaini weteam irouni Biribo. 49E taku Natanaera, Te Tia Reirei, bon Natin te Atua Ngkoe; aia Uea Iteraera Ngkoe. 50E kaeka Iesu ao E taku, Ko onimaki ti ibukin are I tuangko bwa I nooriko i aan te biiku? Ane ko na noori baika a abwaabwaki riki nakoni baikai. 51Ao E taku nakoina, Bon te koaua ni koaua ae I a tuangkami: ane kam na noora karawa bwa e kaukaki, ao ana anera te Atua bwa a rierake ma n ruo rikaki i etan Natin te Aomata.


Copyright
Learn More

will be added

X\