IAKOBO 5

1Ongora ngkai, ngkami akana kam kaubwai: kam na kanenei bwanaami n tang ni korakai ibukin aaro ni karawaawata aika a nangi riki nakoimi. 2A mka ami bwai ao a kanaki ami kunnikai irouia kooa. 3A raraa ami koora ma ami tirewa; ao a na riki raraani baikai bwa bwaai ni kakoaua aika a na kabuaakakaingkami, ao a na kang irikomi n ai aron te ai. Kam a tia ni kaiko ami bwai i nanoni boong aika kabaneani boong. 4Noria, e tangi boon aia mwakuri taani mwakuri aika tai i abami, ae booia ae e tauaki iroumi; ao tangiia ake a tai e a tia n roko i taningan te Atua, are te Uea ae Moan te Mwaaka. 5Kam a tia ni maiu ni kaubwai ma n iri kukurein rabwatami n te maiu aei. Kam a tia ni kamarikaingkami ibukin te bongi ni kamaamate. 6Kam motika taekan te aomata ae akea ana bure ni kaburea; ao kam kamatea; ao e aki rawa nakoimi. 7Ma ngaia aei, taari, kam na taotaon nanomi ni karokoa rokon te Uea. Nora aron te tia ribana: e taningaa te uaa ae e kakaawaki ae e na riki man te aba; ao e taotaona nanona n taningaia ni karokoa ae e anganaki te moani karau ma te karau are i mwiina. 8Kam riai naba ngkami n taotaon nanomi. Kam na nanomatoa, bwa e a kaan rokon te Uea. 9Taari, kam na tai i bwangantaeka, bwa a kaawa ni motikaki taekami; nooria, e a kaan te tia motiki-taeka bwa ae E a kaani kaoti. 10Taari, kam na ururingia buraabeti ake a taetae n aran te Uea. A na riki bwa banna ni kakairi n aroia ni kataua te maraki ma ni botumwaaka n taotaon nanoia. 11Noria, ti taku bwa a kabwaia ake a nanomwaaka. Kam a tia n ongo nanomwaakan Iobi, ao kam ataa aron te Uea n tabeakinna n tokina. Bwa moan te nanoanga te Uea, ao E akoi. 12Tariu, te bae moan te kakaawaki i aoni bwaai ni kabane bon aei: kam na tai mwanewea arani karawa ke aon te aba ke te bwai riki teuana ngkana kam tuea; ma e na atongaki ami eng bwa bon eng, ao ami tiaki bwa bon tiaki; bwa aonga n aki motikaki taekami ni kabuaakakaaki. 13E taonaki temanna i buakomi n te rawaawata? Ke e tataro. E kukurei temanna? Ke e anene. 14E aoraki temanna i buakomi? Ke e weteia unimwaanen te ekaretia; ao a na tataro i aona, ao a na kabiria n te bwa n aran te Uea. 15Ao ane e na kamaiua te aoraki te tataro n onimaki; E na kaokaki marurungina nakoina iroun te Uea, ao a na kabwaraaki ana bure ngkana e a tia ni bure. 16Ma ngaia ae kam na kaotioti ami bure nakoimi, temanna nakon temanna, ao kam na tataro i bukimi, temanna ibukin temanna, bwa kam aonga ni kamaiuaki. E bati ni mwaaka ana tataro te aomata ae e kaakaraoa nanon te Atua, ngkana e tataro ma nanona. 17Eria bon te aomata ae ti te bo arona ma arora, ao n ana tataro e buubuti bwa e na aki bwaka te karau; ao e aki bwaka te karau i aon te aba i nanon teniua te ririki ao onoua namwakaina. 18Ao e a manga tataro, ao e bwaka te karau mai karawa, ao e kariki uaana aontano. 19Tariu, ngkana iai iroumi ae e kiitana te koaua ao temanna e a manga kaokia, 20ao e na ataia, bwa ane e kaoka te tia bure man arona are e kaairua iai, ao e na kamaiua maiun te tia bure anne man te mate, ao a na kamaunaaki ana bure aika a bati.

will be added

X\