IAKOBO 4

1A riki maia taiani buaka, ao a riki maia taian uun i buakomi? Tiaki a riki man naano n aonnaba aika a kume ni buaka i nanoni bwain rabwatami? 2Kam tangiri bwaai, ao a aki reke iroumi; ma ngaia ae kam kamateia aomata. Kam bakantang, ao a aki konaa n reke ami bwai, ma ngaia ae kam un ao kam buaka. A aki reke ami bwai bwa kioina ngkai kam aki buubuti. 3Kam buubuti, ao kam aki anganaki, bwa kioina ngkai kam buubuti n te aro ae e aki riai, bwa kam na bakataei ami bwai ibukin nanomi aika naano n aonnaba. 4Ngkami aika kaanga ainenumwa aika taani wene ni bure, kam aki ataia bwa te iraorao ma bwain te maiu aei bon ribaan te Atua? Ma ngaia aei, bwa ane e kan i raorao ma bwain te maiu aei, ao e riki bwa ana kairiribai te Atua. 5Kam taku bwa akea manenan ana taeka te Baibara are e kaangai, E rangi ni korakora nanon te Taamnei n tangiriira, are E kamaekaa te Atua i nanora. 6Ma E kabatiaa te aakoi n anga; ao anne bukin are e kaangai te Baibara: E rawa nakoia akana a kainikatonga te Atua; Ma E angania akana a nanorinano te aakoaki. 7Ma ngaia ae kam na iriira nanon te Atua; ao kam na raarawa nakon te riaaboro, ao ane e na biri nako mai iroumi iai. 8Kam na kaania te Atua, ao ane E na kaaningkami. Kam na kaitiaki baimi, ngkami aika taani bure; ao kam na kaitiaki nanomi, ngkami akana kam nanououa. 9Kam bon riai n nanokaawaki ma n tang ni korakai. Ke e oneaki ngarengaremi nakon te tang ni korakai, ao ami kimwarerei nakon te mata ni kananoanga. 10Kam na nanorinano i matan te Uea, ao ane E na karietaataingkami. 11Taari, kam na tai kabuaakaka. Ane e kabuaakakaa tarina, ke ane e motika taekan tarina, ao e kabuaakakaa te Tua, ke e motika taekan te Tua; ngkana ko motika taekan te Tua, ao tiaki te tia toua mwiin te Tua ngkoe, ma bon te tia motiki-taeka iai ngkoe. 12Ti temanna te tia karaoa te Tua, ao te tia motiki-taeka, ae e konaa te kakamaiu ma te kamaamate; ma antai ngkoe ngkai ko motika taekan raom? 13Ongora ngkai, ngkami akana kam kaangai, N te bong aei ke ningabong, ao ti na nako n te kaawa arei bwa ti na tiku iai teuana te ririki ni waakina ara bitineti iai, ao ti na karekei rakan ara bwai. 14Ao kam bon aki ataia bwa tera aroni maiumi ningabong. Bwa kaanga ai aron te maabubu ngkami, ae e kaoti teutana ao rimwi e mauna. 15Ma te bae kam riai n atongnga, e kaangai, Ngkana nanon te Uea, ao ti na maiu, ao ti na karaoa te baei ke te baerei. 16Ma ngkai, kam kamoamoaingkami n ami kainikatonga. Kamoamoa ni kabane aika ai aron aikai a bane ni bubuaka. 17Ma ngaia aei, bwa ane e ataa aroni karaoan ae e riai, ma n aki karaoia, ao e boni bure iai.

will be added

X\