IAKOBO 3

1Tariu, kam na tai riki bwa taan reirei aika a bati, ngkai ti ataia bwa ngaira aika taan reirei e na reke iroura motikan taekara ae e rawaawata riki. 2Bwa akea iroura ae e aki kaairua; ao ngkana iai ae e aki kaairua n ana taeka, ao bon te aomata ae e kororaoi n arona, ae e konaa ni bweena rabwatana ae e bwanin. 3Bwa ngkana ti karini mwakoroni biiti i nanoni wiia aoti ake a na bweenaki iai, bwa a aonga n iri nanora, ao ti a konaa iai ni kairiia nakon te tabo are ti tangiria. 4Ao taraia naba kaibuke: a abwaabwaki ao a kabutaki n aang aika a korakora, ma a kaetaki ni kawaia n te bwe ae moan te uarereke nakon te tabo are e kani borau nako iai te tia taubwe. 5Ao ai aron naba te newe: boni bwain te rabwata ae e uarereke, ao e kamoamoaa ibukin arona ni konaa ni karaoi baika a abwaabwaki. Noria, ai uarereke ra te ai ao e konaa ni kaurarakea te buakonikai ae e abwaabwaki ! 6Ao te newe ai aron te ai. Bwa te newe kaanga te aonnaba ae e on n te buaakaka i buakoni bwain rabwatara nako; e kamwaraaea te rabwata ni kabane, ao kaanga ae e kaurarakea maiura ae e bwanin n uran te ai mai Keenna. 7Bwa maan nako aika maan aika kakaeai waeia ma maan aika a kibakiba ma maan aika a kawakawa ma iika, a kamananaaki irouia aomata, ao a a kamani kamananaaki irouia; 8ma te newe, bon akea te aomata temanna ae e konaa ni kamananaa: bon te bwai ae e buaakaka ae e aki wene n rau, ae e on n te boitin ae e kamaamate. 9Ti kaboonganaa ibukini katituaraoan te Uea ae Tamara, ao ibukin naba karereantiaia aomata aika a karaoaki bwa katootoongan te Atua. 10E oti nako te taetae ni kakabwaia ma ni karereanti naba man te wi ae ti teuana. Tariu, a bon aki riai baikai. 11E konaa te koburake n ran ni kaotinakoa te ran ae e mam ma te ran ae e tarika man te koburake n ran ae ti teuana? 12Tariu, e konaa te biiku ni karika te oriwa? Ao e konaa te kureebe ni kariki biiku? Ao e aki konaa naba te karika te ran ae e mam te ran ae e taari. 13Antai te aomata ae e rabakau ae e atatai i buakomi? E na kaotia ni maiuna ae e raoiroi ao n ana mwakuri aika a raraoi aika e karaoi ma te nimamannei ao te rabakau. 14Ma ngkana iai i nanomi te bakantang ae e bati ma te iangoingkami i bon iroumi, ao kam na tai kamoamoaingkami n eekaanako te koaua ma ni kakewea. 15Te aeka n rabakau aei e aki ruo mai eta, ma boni bwain aon te aba, ae e bwain te rabwata, ao aia bwai taimonio. 16Bwa ike e mena iai te bakantang ma te iangoia te aomata bon ibukina, ao e mena naba iai te mangaongao irouia aomata ma mwakuri aika a bubuaka ni kabane. 17Ma te rabakau are mai eta e kairiia aomata nakon te maiu moa ae e itiaki, ao ae e rau ma n nimamannei, ae e bwaina te iraorao; e on n te nanoanga, ao e karaoi mwakuri nako aika a raraoi; e aki nanonano ao e aki mwaamwanaa te aba. 18Te maiu ae e raoiroi boni ngaia ae e na taiaki bwa te uaa are e riki man te koraa are e unikaki n te raoi irouia taan raoi.

will be added

X\