IAKOBO 2

1Tariu, kam na tai bwaina te nanonano nakoia aomata ngkai taan onimakina te Uea are Iesu Kristo ngkami, are te Uea are ana bwai te neboaki. 2Bwa ngkana e rin n ami bootaki te aomata ae e burenibainna n te burenibai ae te koora, ao e kunnikainna n te kunnikai ae e tamaaroa, ao ngkana e rin naba te aomata ae e aki kaubwai ma kunnikaina ae e buaakaka; 3ao ngkana kam tarataraa teuare e kunnikaia te kunnikai ae e tamaaroa ao kam kaota karineana ni kaangai, Ko na tekateka ikai n te tabo ae e raoiroi: ao nakon teuare e aki kaubwai, kam kaangai, Ko na tei ikekei! ke, Ko na tekateka ikai i rarikini waeu; 4ao tiaki kam karika te raure iroumi iai, ma n riki bwa taani babaaire aika kam babaaire ma te nanonano ae e buaakaka? 5Tariu aika kam tangiraki, kam na ongoraa: tiaki E rineiia akana a aki kaubwai ni bwain aon te aba te Atua bwa a na kau-onimaki, ao a na riki bwa taan ababa n ueana are E atongnga n te taeka n aakoi nakoia ake a tangiria? 6Ma ngkami, kam kamangora te aomata ane e aki kaubwai. Tiaki a baabakanikawai nakoimi akana a kaubwai ao tiaki ngaiia aika a katikiingkami nako matan taiani kaboowi? 7Tiaki ngaiia ake a taetaebuakaa te ara are e raoiroi are kam a tia n anganaki? 8Ma kam karaoa ae e raoiroi ngkana kam toua mwiin te tua are mai iroun te Uea, are e koreaki ni kaangai: Ko na tangira raom n ai aron tangiram i bon iroum; 9ma ngkana kam karineia aomata ibukin aromi n nanonano, ao kam bure iai; ao ni kaeti ma taekan te Tua, kam a kabuaakakaaki iai bwa taan ri aona ngkami. 10Bwa ane e toua mwiin te Tua ni kabanea ma e reke burena n teuana, ao e a bukinaki naba iai bwa e aki ira nanon te Tua ni kabane. 11Bwa Teuare e kaangai, Ko na tai wene ni bure, ao boni Ngaia naba ae e kaangai, Ko na tai kamateia aomata. Ngkana ko aki wene ni bure, ma ko kamatea te aomata, ao ko riki iai bwa te tia ri aon te Tua. 12Kam na taetae ao kam na karaoi aromi n ai aroia aomata aika a nangi motikaki taekaia n tuan te inaomata. 13Bwa ane e aki nanoangaaea te aba, ao e na motikaki taekana n aki nanoangaaki; ma e tootokanikai te nanoanga n te motiki-taeka. 14Tariu, tera manena ngkana e taku temanna bwa iai ana onimaki ao akea kakoauaana n ana mwakuri? E konaa te aeka n onimaki anne ni kamaiua? 15Ngkana akea ana kunnikai tarimi temanna ke mwaannnemi temanna, ao ngkana akea kanaia n te bong ae koraki, 16ao e kaangai nakoia temanna iroumi, Kam na nako ma te rau, kam na kunnikaingkami raoi bwa kam aonga n aki mariri, ao kam na nuai; ao ngkana kam aki anganiia baika a tau nakon rabwataia, ao tera manenan ami taeka? 17Ao ai aron naba te onimaki: e mate ngkana ti ngaia ao akea ana mwakuri. 18Ma ane e na kaangai temanna, Iai am onimaki, ao ngai iai au mwakuri; ko na kaota am onimaki nakoiu ae e aki nooraki koauana n am mwakuri. Ao ngai au kaeka e kaangai, Ko na kaota am onimaki nakoiu, ngkai akea am mwakuri, ao ngai I a kaota au onimaki nakoim n au mwakuri. 19Ko taku bwa ti temanna te Atua; e eti am taeka anne. A boni kakoauaa naba te taeka anne taian taimonio, ao a ruru ni maaku. 20Te aomata ae ko baba! Ko tangira ae e na kaotaki nakoim bwa te onimaki are akea ana mwakuri e aki manena? 21Tiaki e reke reitakin Aberaam are ara bakatibu ma te Atua n ana mwakuri, ngke e anga Itaaka are natina bwa te karea i aon te baonikarea? 22Ko nooria ngkanne bwa te onimaki e mwamwakuri n ana mwakuri Aberaam, ao e kakoroaki raoi ana onimaki n ana mwakuri; 23ao e kakoauaaki taekan te Baibara are e kaangai, Ao e onimakina te Atua Aberaam, ao e atongaki aei bwa ngaia ae e reke iai reitakina ma te Atua; ao e aranaki bwa raraon te Atua. 24Kam nooria ngkanne, bwa e reke reitakin te aomata ma te Atua tiaki ti n te onimaki n ti ngaia, ma n ana onimaki ni bootaki ma ana mwakuri. 25Ao tiaki bwa ai aron naba Nei Raba are te kabekaau? E reke reitakina ma te Atua n ana mwakuri, ngke e akoiia taan tutuo akekei, ao e kanakoia n te kawai teaina. 26Bwa aron te rabwata bwa e mate ngkana akea te taamnei, ao ai aron naba te onimaki bwa e mate ngkana akea te mwakuri.

will be added

X\