IAKOBO 1

1Mai iroun Iakobo, ae ana toro te Atua ma te Uea are Iesu Kristo; nakoia ana aomata nako te Atua ake a uamaae i aonnaba; kam na mauri. 2Tariu, kam na kimwarerei ngkana kam kaaitara ma taiani kariirii nako, 3ngkai kam ataa kataan ami onimaki bwa e karika te nano mwaaka. 4Ao 461 ke e kakororaoa raoi ana mwakuri te nanomwaaka i nanomi, bwa kam aonga ni kororaoi n akea kabwakaami, ao kam aki kainnano n te bwai teuana. 5Ngkana akea ana rabakau temanna i buakomi, ao e na butiia te Atua ae e tituaraoi, ae e kukurei n angaangania aomata ni kabaneia, ao e na bon anganaki. 6Ma e na buubuti ma te nano n onimaki, n aki nanokokoraki teutana; bwa ane e nanokokoraki ai aron nanoni marawa ae e ukaki n te ang ao e kaueeaki. 7E na tai taku te aomata anne bwa e na anganaki te bwai mai iroun te Uea; 8ngkai te aomata ngaia n nanououa, ae e kai bibitaki arona. 9Ke e kimwaareirei te tari ae e aki kaubwai ngkae e karietaataaki; 10ao e na kimwaareirei ane e kaubwai ngkae e karinanoaki: bwa ane e kaubwai ao e na mauna n ai aron ueen te uteute. 11Bwa e oti taai ma te ang ae kabuebue, ao e karaia te uteute; ao e bwaka ueena, ao e mauna tamaaroana. Ao ai aron naba te aomata ae kaubwai: e na rai i nanon ana tai ni waakina ana bitineti. 12E a kabwaia te aomata ae e teimatoa i buakon te kariiriiaki; bwa ngkana e a tia ni kataaki, ao e na reke irouna te bau are te maiu, are E atongnga te Uea bwa aia bwai akana a tangiria. 13Ngkana e kariiriiaki temanna, ao ke e tai kaangai, I kariiriiaki mai iroun te Atua: bwa E aki konaaki te Atua ni kariiriiaki ni baika a bubuaka, ao akea ae E kariiriiaki irouna; 14ma e kariiriiaki te aomata ngkana e kairaki ma n tauaki n nanona ni kaibwabwaru. 15Ao te nano ni kaibwabwaru, ngkana e bikoukou, ao e bungia te bure; ao te bure, ngkana e ikawai, ao e bungia te mate. 16Tariu aika kam tangiraki, a na tai bure ami iango. 17Bwaai ni kabane aika a raraoi ma ni moanibaan te raoiroi boni bwaai n tituaraoi mai eta, aika a ruo mai iroun Taman te oota! “Taman te oota,” bon te Atua are e karika taai ma namwakaina ma itoi aika iai ootaia.are akea irouna te bibitaki are e na reke maiai te nu ae e roo. 18E karikira n oin nanona, n te taeka are te koaua, bwa ti na riki bwa kaanga moani-bwai i buakoia akana a karikaki irouna. 19Tariu aika kam tangiraki, kam na ataa aei: a riai aomata nako n aki tabwara n ongoraa, a na aki waekoa ni kan taetae, ao a na aki kakai un; 20bwa unin te aomata e aki konaa ni karaoa nanon te Atua. 21Ma ngaia ae kam na kaaki aromi aika a kamwaraa ma kateimi ni kabane aika a bubuaka, ao kam na kaaki i nanomi ma te nimamannei te taeka are e unikaki are e konaa te kamaiungkami. 22Kam na aki mwaamwanaingkami n iangoia bwa ti taan ongoraa ngkami n ana taeka te Atua; ma kam na riki bwa taan toua mwiina. 23Bwa ngkana e ongo ana taeka te Atua te aomata n aki toua mwiina, ao ai aron te aomata ae e tirotiroia n te tirotaam: 24bwa e tirotiroia, ao e nako, ao e a mwaninga naba ngkekei tein taraana. 25Ma ane e tarataraa te tua are moanibaan te raoiroi, are tuan te inaomata, n teimatoa iai, ngkai tiaki te aomata ngaia are e ongo ao i mwiina e mwaninga, ma te aomata are e karaoa nanon te baere e ongo, ao e na kakabwaiaaki n are e na karaoia. 26Ngkana e taku temanna bwa e taua te Aro, ao e aki konaa n taua tian ana taeka, ao e boni mwaamwanaia i bon irouna, ao akea nanon tauan te Aro irouna. 27Aio te Aro ae e itiaki ae e aki kamwaraa i matan te Atua ae te Tama: bon tararuaiia akana a mate tamaia ma aine aika a mate buia ni kain nanoia; ao te kaawakinna te aomata bwa e na aki baareka ni bwain aon te aba.


Copyright
Learn More

will be added

X\