EBERA 9

1Bon iai tuua n te moani booraraoi ibukin te taromauri, ao te tabo naba n taromauri ae e bwain aon te aba. 2Bwa e kateaki te umwanrianna, ae iai i nanona te moa n ru ae e aranaki bwa te tabo ae e tabu, are e mena i nanona nnen te taura n tei ao te taibora ma kariki aika a katabuaki ibukin te Atua. 3Ao i akuun te roki are te kauoua bon te ru ae e aranaki bwa te tabo ae moanibaan te tabu; 4are kanoana te baonikarea ae te koora ibukini kabuokani karea aika a boiarara, ma atin te berita are e kanimwaki te koora iai ni kabutaa, are e mena i nanona te bwaati ae te koora are kanoana te manna, ma te kai are okon Aaron are a bwebwe baanikai maiai, ma baban te booraraoi ake atiibu. 5Ao a mena i aon te ati ni booraraoi kerubim aika a mimitong, ma baiia ni kiba aika a taangaki nako n rabuna aon te nne ni kabwaraa buure. Ma tiaki taiia ngkai ni kabaneaki raoi aroia ni kabwarabwaraaki. 6Ma aei aroni baikekei ni baireaki. A rin ibonga i nanon te moa n ru n te umwanrianna ni karaoi aia mwakuri ni katoa bong; 7ma ti te ibonga ae e kakannato ae e rin nako n te tabo are moanibaan te tabu; ao ti teuana ana tai ni karaoa aei n teuana te ririki, ao uotana ni katoa tai te raraa ae e na anga bon ibukina, ao ibukin naba aia bure aomata. 8Ao te Taamnei are e Raoiroi E kaota man aroni baikai ni baaireaki bwa e tuai n uki te kawai nako nanon te tabo are moanibaan te tabu, ngkae e bon teimatoa n tei te ru are te moa n ru. 9Ao te ru aei bon te bwai ni kabootau ibukin taai aikai. Ao bwaintituaraoi ma karea aika a anga aomata ngkai, a aki konaa ni kakororaoa karaoiroani mataniwiin nanon te tia taromauri, 10ngkai baikai, a tabe ma taekan ti taian amwarake ma ninima ma taian teboka nako, aika tuua ibukin te rabwata aika a na karaoaki ni karokoa te bong are a na oneaki iai nakon aika a raraoi riki. 11Ma E a tia n roko Kristo bwa te Ibonga ae e Kakannato ibukini baika a raraoi aika a kamani mena ikai, ao E nako n ri nuukan te umwanrianna ae e kakannato riki ma n raoiroi riki, ae e aki karaoaki ni bain te aomata, ao tiaki bwain aon te aba; 12ao E rin n te tabo are moanibaan te tabu ti teuana te tai ao akea riki, ao E aki uoti raraaia kooti ma buniia kaao, ma E uota oin raraana ao E karekea kamaiuara ae e aki tootoki. 13Bwa ngkana a kaitiakaki aomata mani kamwaraaia n raraaia kooti ma kao-mwaane ma mannangin te kao-aine te tei, aika a katimwaki i aoia; 14ao ai bati ra riki kaitiakani mataniwiin nanora mani mwakuri aika akea uaaia n raraani Kristo are e anga Ngaia iroun te Taamnei are e maiu n aki tootoki bwa te karea ae akea buaakakana nakon te Atua, bwa kam aonga n toro iroun te Atua ae maiu! 15I bukin aei ngkanne, ao Kristo boni Ngaia ae e buoka reken te booraraoi ae e boou, are a konaa iai te koraki ake a weteaki iroun te Atua ni kabwaibwaiaki n te kabwaia ae akea tokina, are E a tia te Atua n taekinna n ana taeka n akoi. E konaa ni karaoaki aei ibukina bwa iai te mate are e kainaomataia aomata man taiani bure ake a karaoi ngke bon iai te moani booraraoi. 16Bwa ike e mena iai te kaburebwai, ao e bon riai ni kakoauaaki bwa te aomata are e karaoa te kaburebwai e a bon tia ni mate; 17bwa akea nanon te kaburebwai ngkana e maiu te aomata are e karaoia; e a tibwa boongana ngkana e a tia ni mate are e karaoia. 18Ma ngaia ae e a tibwa boongana te moani booraraoi ngke e kaboonganaaki te raraa. 19Ngke e a tia Mote n tuangiia aomata ni kabaneia bwaai ni kabane ake a taekinaki n te Tua, ao e anaa te burae ae e uraroo ae buraen te tiibu ma te kaibwaabwaa ae te utobwa ao e kamanenaai ni katimtimwa iai raraaia bun ni kaao ma kooti, ma te ran i aoia aomata ni kabaneia ma te niira-ni-boki; 20ao e taku, Te raraa aei boni kamatoaan te booraraoi ae E a tia te Atua n tua bwa e na karaoaki ma ngkami. 21Ao e katimtimwa naba te raraa Mote n te aro naba arei i aon te umwa ao i aoni bwaai nako ake bwain te taromauri. 22Ao n aron taekan te Tua, a kuri ni bane bwaai ni kaitiakaki n te raraa; ao ngkana akea katuutuuan te raraa, ao akea naba kabwaraani buure. 23Ma ngaia ae e riai bwa a na kaitiakaki baike katootoon oi ni bwai ake i karawa n te aro anne. Ma bwaini karawa a tangiri aaro n angakarea aika a raraoi riki nakon aikai. 24Bwa Kristo E aki rin nako nanon te tabo are e tabu, are e karaoaki ni bain te aomata, ao are katootoongan te oi ni bwai ni koaua; ma E bon rin i karawa, bwa E aonga ni kaoti i matan te Atua i bukira. 25Ao E aki rin iai bwa E na okioki n angaanga Ngaia bwa te karea, n ai aron te ibonga ae e kakannato are e rin n te tabo are moanibaan te tabu n te ririki ae koraki ma uotana ae te raraa ae tiaki raraana. 26Bwa ngke aroni Kristo anne, ao e na bon okioki marakina ni moa mani karikan aonnaba. Ma ngkai, ngkai e nangi roko tokin te tai ao E a ti kaoti ti te teuana te tai ao akea riki, ibukina bwa E na kamauna te bure n arona n anga Ngaia bwa te karea. 27Ao ngkai e katauaki nakoia aomata bwa ti teuana mateia ao i mwiina motikan taekaia; 28ao ai aron naba Kristo: bwa ti teuana te tai are E riki iai bwa te karea Ngaia ni kamaunai aia bure aomata aika a bati. E na kaoti te kaua tai nakoia ake a kaantaningaia ibukini kamaiuaia, ma E na aki katabea n te bure.

will be added

X\