EBERA 8

1Oin te kaantaninga ni baika ti taekin bon aei: bwa iai iroura te Ibonga ae e Kakannato, are e tekateka i angaatain ana kaintokanuea ae e kakannato te Atua i karawa. 2Bon te tia mwakuri Ngaia n te tabo are moanibaan te tabu are n te umwanrianna ni koaua, are E kateia te Uea, ma tiaki te aomata. 3Bwa a rineaki ibonga aika a kakannato n tatabemaniia nako nakon aia mwakuri bwa a na angaanga bwaintituaraoi ma karea; ma ngaia ae e bon riai iroun ara Ibonga ae e Kakannato bwa e na iai naba te bwai ae E na anga bwa te karea. 4Ngke arona bwa E na mena i aon te aba, ao bon tiaki te ibonga, ngkai bon iai ibonga aika anga bwaintituaraoi n aron are e tangiraki n te Tua. 5Te mwakuri n ibonga are a karaoia bon ti katootoongan ao nuun are i karawa. Bon ti te bo ma are e riki nakoni Mote. Ngke e nang katea te umwanrianna, ao E kaangai te Atua, Ko na taraia bwa ko na karaoi bwaai ni kabane n ai aron te bwai ni kakairi are e kaotaki nakoim i aon te maunga. 6Ao E a reke iroun Iesu ngkai te nakoa n ibonga ae e rangi ni kakannato riki; ngkai Ngaia ae e konaa ni karekea te boorarao iae raoiroi riki i marenan te Atua ma ana aomata, ae te booraraoi ae e boboto i aon taian taeka n aakoi aika a raraoi riki. 7Ngke tao arona bwa e kororaoi raoiroin te moani booraraoi arei, ao a na akea kainnanoan are te kauoua. 8Bwa E kabuaakakaia ana aomata te Atua, ngke E kaangai, Noria, a na roko boong, aika N na karaoa iai te booraraoi ae e boou ma te bootanaomata ae Iteraera ao te bootanaomata ae Iuta. 9E na aki ti te bo ma te booraraoi are I karaoia ma aia bakatibu n te bong are I tauu baiia iai ni kaotinakoia man te aba are Aikubita, ibukina ngke a aki kakaonimaki nakon au booraraoi; ai ngaia anne are I aki mutiakiniia iai, bon ana taeka te Uea. 10Bwa aio te booraraoi ae N na karaoia ma te bootanaomata ae Iteraera i nanoni boong aika a na roko, bon ana taeka te Uea: N na karin au tua i nanon aia iango, ao N na koroi i nanoia. N na riki bwa Atuaia, ao ngaiia a na riki bwa au aomata. 11Ao a na aki manga i reirei: akea temanna ae e na reireia kaain ana kaawa, ke e na reireia tarina, ni kaangai, Kam na ataa te Uea. Bwa ane a na bane n ataai akana a moani mangori ma akana a moani kakannato. 12Bwa N na nanoangaiia ni kabwarai aia buaakaka, ao N aki manga uring aia bure. 13Ngkae E kaangai, Te booraraoi ae e boou; ao nanona bwa te Atua E a tia ni karaoa te moani booraraoi bwa te bwai nikawai; ao te bwai ae e a bwai nikawai ma ni m ane e waekoa ni mauna.


Copyright
Learn More

will be added

X\