EBERA 7

1Merekitereka arei bon uean Tarem, ao ana ibonga te Atua are Moan te Rietata. Ngke e oki Aberaam man te buaka are e kamateia iai ueea, ao e kaaitibo Merekitereka ma ngaia, ao e kakabwaiaaki irouni Merekitereka; 2ao Aberaam e anganna kakateuana te katebwina ni mwakoro mani mwaitin ana bwai aika a kakaokoro nako ake a reke irouna. Moan nanon te ara ae Merekitereka bon Uean te Raoiroi; ao ibukina ngkai uean Tarem, ao iai naba nanona ae Uean te Raoi. 3Akea taekan tamana ke tinana ke taekaia ana bakatibu; ao akea naba taekan ana bongi ni bung ke taekani matena. E riki bwa kaanga ai aron Natin te Atua; e tiku bwa te ibonga n aki toki. 4Kam noora aroni kakannaton Merekitereka! Aberaam, are te bakatibu ae e kakannato, e anganna kakateuana te katebwina ni mwakoro mani mwaitin ana bwai aika a kakaokoro nako ake a reke irouna n te buaka. 5Ao ake kanoan Rewi, ake a anganaki te nakoa n ibonga, a tuangaki n te Tua bwa a na anai kakateuana te katebwina ni mwakoro mani mwaitin aia bwai aika a kakaokoro nako tariia, ake bon ana kariki naba Aberaam. 6E aki riki Merekitereka mai iroun Rewi, ma e anaa teuana te katebwina ni mwakoro man ana bwai nako Aberaam, ao e kakabwaia Aberaam, are teuare e anganaki taian taeka n akoi. 7E bane n ataaki bwa te aomata are e anga te kakabwaia e kakannato riki nakon are e kakabwaiaaki. 8A anganaki ibonga te kabwianibwai mai irouia aomata nako. Ma a bane ni mate ibonga, ma ti Merekitereka ae e aki, n ai aron taekana n te Baibara. 9Ma ngaia aei, ngke e anga te kabwianibwai Aberaam, ao e konaa naba n taekinaki ae e kaangai, bwa Rewi (ake taan anai kabwianibwai natina) e anga naba te kabwianibwai. 10Bwa e tuai ni bungiaki Rewi ngke e kaaitibo Merekitereka ma Aberaam; ma e konaa naba n taekinaki ni kaangai, bwa rabwatan Aberaam are ana bakatibu Rewi, ai bon rabwatan naba Rewi n te tai anne. 11Ma ngaia aei, bwa ngke arona bwa e kororaoi aron te nakoa n ibonga are iroun Rewi ma ana kariki, (bwa a anganaki aomata te Tua n te nakoa aei), ao bon akea kainnanoan te ibonga riki temanna ae e kaokoro bwa e na kaoti, n ai aroni Merekitereka, ae tiaki mai iroun Aaron. 12Ao ngkana e bitaki aron rinean te ibonga, ao e na bitaki naba te Tua. 13Bwa teuae a taekinaki baikai ibukina bon ara Uea, are kaain te baronga ae e kaokoro, ae akea temanna i buakoia kaaina ae e a tia n taua te nakoa n ibonga. 14Bwa E bon ataaki ara Uea bwa E riki man te baronga are Iuta, ae akea taekana irouni Mote ngke e taekinia ibonga. 15E a oota raoi riki te baere I a tia n taekinna, ngkae e kaoti te ibonga temanna ae ai aroni Merekitereka, 16are e riki n ibonga, tiaki ibukina ngke kaain te utu n ibonga ngaia, ma ibukina ngkae e aki tootoki maiuna. 17Bwa e kaotiotaki taekana ae e kaangai: Bon te ibonga Ngkoe n aki toki n ai aroni Merekitereka. 18E kaakiaki te tua are rimoa ibukini mamaarana ma aki-manenana. 19Bwa akea te bae e konaa ni kakororaoia te Tua; ma iai te kaantaninga ae e raoiroi riki, are ngaia ae ti a konaa iai n roko ni kaania te Atua. 20I rarikin te kaantaninga ae e raoiroi riki, ao bon iai te taeka ni berita. Akea te taeka ni berita ae e karaoaki ngke a riki bwa ibonga aomata akekei. 21Ma Iesu E riki n ibonga n te taeka ni berita iroun Teuare e kaangai nakoina, E taetae n tuea te Uea, ao E na aki bita nanona, Bon te ibonga Ngkoe n aki toki. 22Ao e riki naba iai Iesu bwa kakoauaan te booraraoi ae e raoiroi riki. 23A mmwaiti aia koraki n ibonga tekoraki arei, ma a bane ni mate ao a aki konaa ni waakina nako aia mwakuri. 24Ma Iesu E boni maiu n aki tootoki, ao e tiku n aki nako mai irouna nakoana n ibonga. 25Ma ngaia ae E konaa ngkai ao n taai nako ni kamaiuiia akana a nako n te Atua irouna, ngkae E maiu n aki toki bwa E na buubuti i bukiia. 26Iesu ngkanne bon te Ibonga ae e Kakannato ae e tau i bukira; E kukurei te Atua irouna, akea kabuaakakaana ma baarekana, E kamwaawaaki mai rarikiia taani bure, ao E karietaataaki riki i aon taiani karawa. 27E aki riai irouna, n ai aroia ibonga ake a kakannato, bwa E na anga karea n te bong ae koraki, n anga moa ibukin oin ana bure, ao rimwi ibukin aia bure aomata: bwa ti teuana karaoan aei irouna, ngke E anga Ngaia bwa te karea. 28Bwa te Tua e rineia aomata aika a aki kororaoi n aroia bwa ibonga aika a kakannato; ma te taeka n aakoi are e karaoaki ma te taeka ni bau are e roko rimwi i mwiin te Tua, e rinea te Nati bwa te ibonga ae e kororaoi n arona n aki toki.

will be added

X\