EBERA 6

1Ma ngaia ae ti na aki toki ni baike ti moa n reireiaki iai n taekan Kristo, ma ti na waaki rake nakon reirei n ikawai; ao ti na tai manga titiku n taekani baika kam moa n reireiaki iai, ake taekan te rairan nano mani mwakuri aika akea uaaia, ao taekan onimakinan te Atua, 2ma taiani bwabetito, ma katokaani baai, ma manga-maiuia maate, ma te motiki-taeka ae e aki toki. 3Ao ti na karaoa aei, ngkana E kariaia te Atua. 4Bwa aomata aika a tia n reke irouia te oota, aika a tia ni katoonga te bwai n tituaraoi mai karawa, aika a tia n anganaki naba te Taamnei are e Raoiroi, 5ao a a tia naba n reke irouia ana taeka ae e raoiroi te Atua ma mwaakan te aba ae e nangi roko, 6ngkana a kiitana te onimaki, ao a bon aki konaaki ni kaokaki nakon rairan te nano ibukina ngkai a manga taura Natin te Atua n te kaibangaki i bon i bukiia, ao a karaoa ae E na kamaamaaeaki iai irouia aomata. 7Bwa e kakabwaiaaki iroun te Atua te tano ae a tia n oonga te karau ae e bwaabwaka i aona, ae e kariki aroka aika a boongana nakoia akana e ribanaaki i bukiia. 8Ma ngkana e kariki kaai aika a kateketeke ma kaai aika akea boonganaia, ao e aki boongana; e a kaan rekeni kaina, ao n tokina e na kabuokaki. 9Ma ti bon aki nanokokoraki iroumi, ngkami aika kam tangiraki, ngkana tao ti taetae n te aro aei; bwa ti ataia bwa a a tia n reke iroumi taiani kabwaia aika a raraoi riki aika a reitaki ma aroni kamaiuami. 10Bwa E aki riibuaka te Atua ni mwanuoki taekan ami mwakuri ake kam karaoi ibukina, ma ami tangira are kam kaotia ibukina, ngke kam a tia n anga ami buobuoki, ao ae kam bon teimatoa naba iai i bukiia ake a itiaki. 11Ma ti tangiringkami n tatabemaningkami nako bwa kam na kaota te ingainga n nano ae ti te arona ni karokoa te toki, bwa kam aonga ni koaua raoi ni bwaai aika kam kaantaningai bwa a boni koaua: 12bwa kam na aki taningaroti, ma kam na kakairi irouia ake a tia ni karekea kanoan te taeka n aakoi ibukin aia onimaki ma aia taotaonaki n nano. 13Ngke e anganaki Aberaam te taeka n aakoi iroun te Atua, ao E tuea i bon irouna, ngke akea riki temanna ae e kakannato riki nakoina are E konaa ni kamanenaa arana ngkana E tuea; 14ao E kaangai, Bon te koaua bwa N na kakabwaiako, ao N na kabatiaia am kariki ni boni kabatiaia. 15Ao ibukin aron Aberaam n taotaona nanona, ao e a reke irouna mwiin te taeka n aakoi arei. 16Bwa ngkana a taetae n tuea aomata ao a kaboonganai araia ake a kakannato riki nakoia; bwa te taeka ni berita boni ngaia ae katoki kauntaeka ni bane. 17Ma ngaia aei, bwa te Atua ngke E kani kaota raoi nakoia taani bwaibwai n te taeka n aakoi bwa E aki konaa ni bita nanona are iai, ao E kamatoaa ana taeka n aakoi n te taeka ni berita, 18bwa ti aonga ni karekea kakorakoraan nanora ae bati ni baika uoua aikai aika a aki bibitaki, aika ti aki konaa ni keweaki iai iroun te Atua, ngaira aika ti biri nako bwa ti na taua te kaantaninga are e kamenaaki i mwaaira. 19Ao iai iroura te kaantaninga ae ti taua bwa kaanga atinroni maiura, ae te atinro ae e matoatoa ae e nene, are e rin i nanon te ru are moan te tabu are i akuun te roki are te kunnikai i nanon te umwantabu i karawa, 20ike E a tia n rin iai Iesu i bukira, ae te tia ri-moara; ao E riki bwa te Ibonga ae e Kakannato n aki toki, n ai aroni Merekitereka.

will be added

X\