EBERA 5

1Bwa te ibonga ae e kakannato e a rineaki mai buakoia raona, bwa e na mwakuri ibukin te Atua i bukiia aomata, bwa e na kaakaraoi taromauri ma n angaanga karea ibukini buure. 2Ngkai a bati naba mamaaran te ibonga ae e kakannato ao bon iai ana konaa n nanoangaia akana a karaoi mwakuri aika a kaairua ibukini babangaia; 3ibukini mamaarana anne, ao e bon riai bwa e na anga karea tiaki ti ibukin aia bure aomata, ma ibukin naba oin ana bure. 4Ao akea temanna ae e anaa te karineaki aei bwa karineana, ae te nakoa n ibonga ae e kakannato, ma ti ngkana e weteaki nako iai iroun te Atua, n ai aron Aaron. 5Ao ai aron naba Kristo, E aki neboaia i bon irouna n arona n riki bwa te Ibonga ae e Kakannato Ngaia, ma E neboaki iai iroun te Atua ngke E kaangai nakoina, Bon Natiu Ngkoe, I karikiko n te bong aei. 6Ao E a manga kaangai naba n te tabo teuana: Bon te Ibonga Ngkoe n aki toki N ai aroni Merekitereka. 7Ngke E maiu Iesu i aon te aba, ao E tataro ni buubuti ma te tang ae e korakora ma rannimatana nakon Teuare e konaa te kamaiua man te mate, ao E ongo irouna ibukina bwa iai maakan ma karinean te Atua irouna. 8E boni ngae ngke te Nati, ma E reireinaki te ongeaaba ni baike E maraki iai; 9ao ngke E a bobonga raoi arona, ao E riki iai bwa te tia karika te maiu are e aki toki nakoia ni kabaneia aika a ira nanona; 10ao E atongaki iroun te Atua bwa te Ibonga ae e Kakannato, ae te karinan ae Merekitereka. 11A bati ara taeka aika ti kan taekin ibukin te nakoa n ibonga aei ma a kaangaanga aroia ni kabwarabwaraaki nakoimi, ibukina ngkai kam aki kai oota iai. 12Kam a riai ni kaman tia n riki bwa taan reirei, ma ae kam bon tangira naba temanna bwa e na reireingkami baike moanreirei n ana taeka te Atua; ao ae kam bon teimatoa naba n tangira te miriki, ao tiaki te amwarake ae e matoatoa. 13Bwa ane e momooi n te miriki ao ai aron te merimeri ae akea ana atatai n taekani karaoan nanon te Atua. 14Ma te amwarake ae e matoatoa bon i bukiia aika a ikawai, akana a kataneiaaki bwa a aonga ni konaa n ataa te kaokoro i marenan ae e raoiroi ma ae e buaakaka.


Copyright
Learn More

will be added

X\