EBERA 4

1Ma ngaia aei, ngkai ti anganaki te taeka n aakoi ibukin te rin i nanon ana motirawa te Atua, ao ti na taraia raoi bwa e kaawa ni kuneaki temanna i buakomi bwa e aki tau n rin iai. 2Bwa e a tia n taekinaki te euangkerio nakoira, n ai aroia; naba; ma e matebuaka irouia te rongorongo are a ongo, bwa a aki bwaina naba te onimaki are e reke irouia te koraki ake raoia n ongoraa. 3Ngaira ngkanne, aika ti onimaki, ti a rin i nanon te motirawa arei; n ai aron are E taekinna te Atua ni kaangai, Ma ngaia are I taetae n tuea iai ngke I un, Bwa a na aki rin i nanon au motirawa. E taekina aei, e boni ngae ngke a kaman tia ana mwakuri ma ngke a moani karikaki aonnaba. 4Bwa E taekina te kaitibong n te tabo teuana ni kaangai: E motirawa te Atua n te kaitibong man ana mwakuri ni kabane. 5Te bwai naba aei e a manga taekinaki naba ni kaangai: A na bon aki rin i nanon au motirawa. 6Te koraki ake a moa n ongo te rongorongo ae e raoiroi are taekan te motirawa e aki reke nakoia te motirawa anne, ibukin aia aki-ongeaaba. Ma iai ngkanne tabemwaang aika a kariaiakaki bwa e na reke nakoia. 7E kaotaki aei n aron te Atua ni baairea te bong teuana, ae e aranaki bwa Te bong aei; ngke E kaangai iroun Tawita, i mwiin ririki aika a bati, n ai aron are e a tia n taekinaki: Ngkana kam ongo bwanaana n te bong aei, Ao kam na tai kamatoatoai nanomi. 8Bwa ngke arona bwa e anganiia aomata Iotua te motirawa, ao E aki manga taekina te bong ae tebongina te Atua i mwiini baikai. 9Ma ngaia ae bon iai te motirawa-n-taabati nakoia ana aomata te Atua. 10Bwa ane e rin i nanon ana motirawa te Atua, ao e boni motirawa man ana mwakuri, n ai aron te Atua ngke E motirawa naba man ana mwakuri. 11Ma ngaia ae ti na kakorakoraira ni kan rin i nanon te motirawa arei, bwa e kaawa temanna ni bwaka, ni kaototoongiia te koraki arei ibukin aia aki-ongeaaba. 12Bwa e maiu ana taeka te Atua, ao e mwamwakuri ao e kakang riki nakoni kabaang aika uaitera wiia ni kabane, ao e ewara nako te aomata nakon te tabo are a kaaitibo iai te maiu ma te taamnei, ao taian toma n rii ma kanoan rii; ao e atai raoi ana iango te nano ma baika a riki iai. 13Bon akea te bwai teuana ae e karikaki ae e na raba mai irouna; ma a bane bwaai ni kaakiaki rabunaia ma ni kaotaki raoi i matan Teuare Ngaia ae ti nangi taekin arora nakoina. 14Ma ngaia aei, ngkai iai ara ibonga ae moanibaan te kakannato, are E a ta n ri buakon taiani karawa, are Iesu are Natin te Atua, ao ti na taua are ti a tia n taekinna ibukina. 15Bwa ara ibonga ae e kakannato bon tiaki ae e aki konaa te nanoangaira ibukini mamaarara, ma bon ae e kariiriiaki ni bwaai ni kabane n ai arora, ma E aki bure. 16Ma ngaia ae ti na tai maaku ni kaania ana kaitokanuea te Atua are e aakoaki te aba iai, bwa ti aonga n anganaki te nanoangaaki, ao ti aonga ni karekea te aakoaki ngkana a kai nanora..

will be added

X\