EBERA 3

1Ma ngaia aei, taari aika kam itiaki, aika raou ni weteaki mai karawa, kam na iangoa te Tia Tuatua are Iesu, are Mataniwiia ibonga n te onimaki ae ti tataekinna. 2E kakaonimaki nakon Teuare e rineaki irouna bwa E na karaoa ana mwakuri, n ai aroni Mote ngke e kakaonimaki nakon ana mwakuri i bukiia ana aomata te Atua. 3Bwa E atongaki Teuaei bwa e riai ni mwaiti riki neboakina nakon neboakini Mote, n ai aron te tia kateitei ae e riai ni mwaiti riki karineana nakoni karinean te auti are e kateia. 4Bwa auti n tatabeua nako a kateaki iroun temanna ma temanna; ma ane E karaoi kateitei ni kabane bon te Atua. 5E kakaonimaki Mote n ana mwakuri i bukiia ana aomata te Atua ngkai te toro ngaia, ao n arona aei e a kaoti iai baika a na atongaki rimwi iroun te Atua. 6Ma Kristo E kakaonimaki bwa te Nati Ngaia ae iai tabena i bukiia ana aomata te Atua. Bon ana aomata ngaira ngkana ti teimatoa ni karokoa te toki ni bwaina te aki-nanokokoraki ma te kakatonga n te baere ti kaantaningaia.Te Motirawa i bukiia Ana Aomata te Atua 7Ma ngaia aei, n ai aron ana taeka te Taamnei are e Raoiroi, ae e kaangai: Ngkana kam ongo bwanaan te Atua n te bong aei, 8Ao kam na tai kamatoatoai nanomi, n ai aroia te koraki ngkoa ake a rawa ni kani kairaki n tain te kataaki n te rereua, 9Ike a kariiriia iai te Atua ami bakatibu ni kataia, Ao a noori naba ana mwakuri angaun te ririki. 10Ma ngaia are E un te Atua nakon te roro arei, Ao E kaangai, A aki toki ni buubure i nanoia; ao a aki atai arou nako; 11Ma ngaia are I taetae n tuea iai ngke I un, Bwa a na aki rin i nanon au motirawa 12Kam na tarataraingkami, taari, bwa e na aki mena iroun temanna i buakomi, te nano ae e buaakaka ae e aki onimaki, ae te kani kiitana te Atua ae e maiu. 13Ma kam na i kauungaingkami n te bong ae koraki, ngkae e atongaki bwa Te bong aei; bwa e kaawa temanna i buakomi ni mwaamwanaa ki n te bure ao e riki ni matoatoa iai nanona. 14Bwa ti riki bwa raao ngaira ma Kristo ngkana ti taua ni kamatoaa ni karokoa te toki te aki-nanokokoraki are e reke iroura ngke ti moa n onimaki. 15Bwa e kaangai te Baibara: Ngkana kam ongo bwanaan te Atua n te bong aei, Ao kam na tai kamatoatoai nanomi, n ai aroia te koraki ake a rawa ngkoa ni kani kairaki. 16Bwa antai te koraki ake a ongo ao a rawa ni kani kairaki? Tiaki aomata ni kabaneia ake a oti nako mai Aikubita irouni Mote? 17Ao antai ake E un te Atua irouia angaun te ririki. Tiaki ake a bure, ake a bwaka ni mate n te rereua? 18Ao antai ake E taetae n tuea nakoia bwa a na aki rin i nanon ana motirawa? Tiaki ake a aki ongeaaba? 19Ao ti a ataia iai bwa a aki konaa n rin ibukin aia aki-onimaki.

will be added

X\