EBERA 2

1Ma ngaia ae e riai bwa ti na tau ni kamatoai baika ti a tia n ongo, bwa ti kaawa ni beibeti nako. 2Bwa ngke e nooraki aron te taeka are e taekinaki irouia anera bwa e koaua, ao ngke a reke booni buure ni kabane ma aki-ongeaaba ni kabane aika booia aika a riai, 3ao ti na iranira ni kareke maiura ngkana ti aki mutiakina te aro ni kamaiu ae e kakannato aei? E moa n taekinaki iroun te Uea, ao e kakoauaaki nakoira irouia ake a ongo; 4ao te Atua E raoniia ni kakoauaa n arona ni karaoi kanikina ma kamiimii ma mwakuri aika a mwaaka ma tibwaakini bwaai n tituaraoi ake mai iroun te Taamnei are e Raoiroi. 5Bwa te Atua E aki kaaki i aani mwaakaia anera taekan te aonnaba ae e nangi roko, ae ti taekinna. 6Ma e taetae temanna n te tabo teuana n te Baibara ni kaangai: Tera te aomata, ngkai Ko ururingnga? Ke natin te aomata, ngkai ko kaakawaria? 7Ko karinanoa riki nakoia anera i nanon te tai ae e aki maan; Ko baunna bwa kaanga te uea n te neboaki ma te karineaki. 8Ko kaaki bwaai ni kabane i aani waena. Bwa ngke E kaaki bwaai ni kabane i aana, ao bon akea ae E katikua n aki kaaki i aana. Ma ngkai, ti tuai n noori bwaai ni kabane i aana. 9Ma ti noora Iesu, are e karaoaki ni karinanoaki riki nakoia anera i nanon te tai ae e aki maan, bwa E aonga ni mate i bukiia aomata ni kabaneia; ao e riki aei man nanon te Atua n akoi. Ti nooria ngkai bwa E a baunaki n te neboaki ma te karineaki ibukin arona ni maraki ma ni mate. 10Bon te bwai ae e riai iroun te Atua, are Ngaia ae e kariki bwaai ma ni kateimatoai aroia, bwa E na karaoa Iesu bwa E na bobonga raoi arona n te maraki, bwa a aonga natin te Atua aika a bati ni buokanibwai ma Iesu ni mimitongin te Atua. Bwa Iesu boni Ngaia ae e kairiia nakon te kamaiuaki. 11Bwa Iesu ni bootaki ma ake a riki n tabu maiuia irouna bwa ana bwai te Atua a bane n nako man te oi ae ti teuana. Ma ngaia ae E aki maamaa n atongiia bwa tarina, 12ngkae E kaangai N na taekina aram nakoia tariu; N na anenea aram i buakon aia bootaki. 13Ao E kaangai naba: N na onimakinna. Ao E a manga kaangai naba: Noria, Ngai ma ataei aika E anganai te Atua. 14Ma ngaia ae ngkai a buokanibwai ataei n te raraa ma te iriko, ao Iesu E buokanibwai naba ma ngaiia ni baikai, bwa e aonga n riki matena bwa kataean ana kai teuare iai mwaakana i aon te mate, ao teuaei bon te riaaboro; 15ao n te aro aei E a kainaomataia iai aomata ni kabaneia aika a toronaki n aia bongi ni maiu ni kabane ni maakan te mate. 16Bwa E aki tauia anera ni kamaiuiia, ma E tauia ana kariki Aberaam ni kamaiuiia. 17Ma ngaia are e riai irouna bwa E na riki n ai aroia tarina ni bwaai ni kabane, bwa E aonga n riki bwa aia Ibonga ae e Kakannato ae e nanoanga ma ni kakaonimaki ni baika a reitaki ma te Atua, n anga te karea n raoi ibukin aia bure aomata. 18Bwa ngkae E a tia ni maraki ao ni kariiriiaki, ao E boni konaa ni buokiia akana a kariiriiaki.

will be added

X\