EBERA 12

1Ma ngaia ae ngaira, ngkai iai taani kakoaua aika a rangi ni bati aika a otabwaniniira, ao ti na kaaki bwaai nako aika a katinebuira, ma te bure ae e nimnimtira, ao ti na biri ma te nanokorakora n te kabobirimwaaka ae e kamenaaki i mwaaira; 2ao ti na tarataraa Iesu are te tia kariki ara onimaki, ao te tia kakoroa; are E taona nanona nakon te kaibangaki, n aki mutiakina kamaamaeana, ibukin te kimwaareirei are kamenaaki i mwaaina; ao E tekateka i angaatain ana kaintokanuea te Atua. 3Kam na iangoa aron Teuare e taotaona nanona nakon ribaakina ae e bati irouia taani bure, bwa a aonga n aki bwara ma n toki nanomi. 4Bwa n ami buaka are kam kaaitaraa iai ma te bure, ao akea iroumi ae e mate. 5Kam a tia ni mwaninga te taeka ni kauunga nano nakoimi ngkai naati ngkami, are e kaangai: Natiu, ko na mwannanoa reireiam iroun te Uea ibukini kaetan arom; Ao e na tai toki nanom ngkana ko boaaki irouna; 6Bwa ane E tangiria te Uea ao E reireia kaetan arona, Ao E kataereia natina ni kabaneia aika E mwaneia n akoiia. 7Kam na taotaon nanomi nakon reireiami ibukini kaetan aromi; bwa te bae e karaoaki nakoimi bon aron te Atua n tabeakiningkami ngkai naati ngkami. Bwa antai te nati ae e na aki reireiaki ibukini kaetan arona iroun tamana? 8A bane n reireiaki naati ibukini kaetan aroia; ma ngkana kam aki reireiaki, ao bon natintamwa iai ngkami, ao tiaki naati ni koaua. 9I rariki aei, bon iai tamara aika taman rabwatara, aika a reireira ni kaeti arora, ao ti karineiia; ao tiaki e raoiroi riki bwa ti na anga ngaira nakon Taman taamneira, ao ti na maiu? 10A reireinira ni kaeti arora tamara aika taman rabwatara i nanon tabe bong n ai aron are a taku bwa e raoiroi iroura; ma te Atua E reireinira bwa e boongana i bukira, bwa ti aonga ni buokanibwai ni maiuna ae e itiaki man te bure. 11Reirei ni kabane ngkai ibukini kaetan aroia aomata a taraa n tiaki te bwai ni kakimwaareirei, ma a taraa ni bwai ni kananokaawaki. Ma rimwi, ao te koraki ake a tia ni kataneiaaki iai a na anaa mwiina ae te maiu ae e rau ae e kaakaraoa nanon te Atua. 12Ma ngaia ae kam na karekei angini baimi akana a kainikamate, ma waemi akana a mamaara bubuniwaeia, 13ao nakonako i aoni kawai aika a eti, bwa e aonga n aki tiba nako toman riin te bubua ni wae are e mamaara, ma e na riki ni marurung iai. 14Kam na keiaki n raoi ma aomata ni kabaneia, ma n tabui maiumi bwa a na bwai te Atua; bwa ngkana akea aei ao e aki konaa te aomata n noora te Uea. 15Kam na tarataraingkami bwa e kaawa temanna ni bwaka man te aakoaki iroun te Atua, ao bwa e kaawa n riki bwa kaanga ai aron te wakaa ae e mao ni kakiriweeingkami, ao a na kamwaraaeaki iai aomata aika a bati. 16E na aki riki temanna bwa te tia wene ni bure, ke te tia kamwaraai baika a tabu aika ana bwai te Atua, n ai aron Etau are e anga nako baika a kakaawaki n reitaki ma arona ni karimoa ibukin te amwarake ae ti teuana taina ni kanaki. 17Kam ataia bwa i mwiina, ngke e kani karekea ana taeka ni kakabwaia tamana, ao e ribaaki; bwa akea te anga ae e na konaa iai ni bita aron are e a tia ni karaoia, e boni ngae ngke e ukoukoria ma te tang. 18Bwa kam tuai roko ni kaania te maunga are e konaaki n riingaki are e ura iai te ai; ao kam tuai ni kaania naba te baere e roroo ma te baere e rootongitong ma te ang are te ukeukenanti, 19ma tangin te buu ma bwanaan te taeka. Ngke a ongo aomata te bwanaa ao a buubuti bwa e na tai atongaki riki te taeka teuana nakoia. 20Bwa a aki konaa n taon nanoia nakon are a tuangaki iai, are e kaangai, Ngkana tao e bo ma rarikin te maunga arei te man, ao e na karebanaaki ni kamateaki. 21Ao moan te kakamaaku noorana, ma ngaia are e kaangai Mote, I bati ni maaku ma n ruru. 22Ma kam kaania te maunga are Tion ma ana kaawa te Atua ae e maiu, are Ierutarem are i karawa, ma anera aika ngaa ma ngaa, 23ma aia bootaki taan onimaki ake naati ake kaanga ai aroia moan nati, aika a koreaki araia i karawa; ao kam kaania naba te Atua ae te tia motiki-taekaia aomata ni kabaneia, ao kam kaaniia naba taamneiia aomata ake a bwaabwaina te eti, ake a tia ni karaoaki bwa a na kororaoi aroia n reitaki ma nanon te Atua. 24Ao kam kaania Iesu, are Ngaia ae e reke mai irouna te booraraoi ae e boou, n raraana are e katimtimwaki, are e kaota te bae e raoiroi riki nakon are e taekinna Abera. 25Kam na tarataraingkami bwa kam na aki rawa nakon Teuare e taetae. Bwa ngke a aki konaa n rawei maiuia ake a rawa nakon Teuare e taetae i aon te aba, ao ti bon aki konaa n rawei maiura ngaira aikai ngkana ti tannako mai iroun Teuare e taetae mai karawa; 26are e kamwaeieia te aba bwanaana n te tai arei, ao E taetae ngkai ni kaangai, Ai ti teuana riki kamwaeieian tiaki ti aonnaba irou, ma kamwaeieian naba karawa. 27Ao te taeka ae e kaangai, Ti teuana riki, e kaota kamaunaani baike a kamwaeieiaki bwa kaanga baika a karaoaki, bwa a aonga n teimatoa n tiku baike a aki konaaki ni kamwaeieiaki. 28Ma ngaia aei, ngkae e a reke iroura te abanuea ae e aki konaaki ni kamwaeieiaki, ao ti riai ni kaaitau ma n taromauriia te Atua n te aro ae E na kukurei iai, ao ni kaota te karinerine ma te maaku; 29bwa Atuara ai aron te ai ae e kamaamate.


Copyright
Learn More

will be added

X\