EBERA 11

1Te onimaki bon te aki-nanokokoraki ni baika a kaantaningaaki, ae kakoauaani baika a aki nooraki. 2Bon ibukin aia onimaki ikawai ake ngkoangkoa ae E kukurei iai irouia te Atua. 3I bukina ngkai ti onimaki, ao ti a ataia iai bwa a karikaki karawa ma aonnaba n ana taeka te Atua; ma ngaia ae te bae e nooraki e a karikaki mani baika a aki nooraki. 4I bukin ana onimaki Abera, ao e angan te Atua te karea ae e raoiroi riki nakon ana karea Kain; ao ibukin ana onimaki ao E kukurei te Atua irouna ngkai e karaoa nanona; ao e boni ngae ni mate Abera, ma e teimatoa n taetae ana onimaki ibukina. 5I bukin ana onimaki Enoka, ao e uotaki rake ngke e maiu bwa e na aki bo ma te mate; ao e aki manga nooraki bwa E uotia rake te Atua. Bwa i mwaain uotakina rake, ao iai kakoauaana bwa e kakukureia te Atua. 6Ma ngkana akea te onimaki ao e aki konaa te aomata ni kakukureia te Atua; bwa e bon riai iroun te aomata ane e nako n te Atua ni kakoauaa bwa bon iai te Atua ao boni Ngaia te tia karekea kaniwangaia te koraki aika a kakorakoraia n ukoukoria. 7I bukin ana onimaki Nooa, ao e ongo ana taeka ni katauraoi te Atua ibukini baika a na riki rimwi aika a aki konaaki n nooraki. E ongeaaba nakon te Atua ao e kabaa te kaibuke are e a kamaiuaki iai ma ana utu. Ao ibukin aei a motikaki iai taekaia kaain aon te aba ni kabuaakakaaki, ao Nooa e riki bwa te tia bwaibwai n te raoiroi are e reke n te onimaki. 8I bukin ana onimaki Aberaam, ao e ongeaaba ngke e weteaki iroun te Atua, ao e nako n te tabo are e na anganaki bwa abana; ao e mwananga n aki ataa ike e na nako iai. 9I bukin ana onimaki Aberaam, ao e maeka n iruwa n te aba are e atongaki n te taeka n akoi; ao e maeka n umwanrianna ma Itaaka ma Iakobwa, aika iai naba tibwangaia n te taeka n aakoi naba aei. 10Bwa Aberaam e kaantaninga te kaawa are iai aana ae e teimatoa, ae te kaawa ae e iangoaki arona iroun te Atua ao Ngaia naba ae e kateia. 11I bukin ana onimaki Nei Tara, ao e reke irouna te konaa ni kariki, e boni ngae ngke e a rangi ni kara. E taku bwa E kakaonimaki Teuare e anganna te taeka n akoi; 12ma ngaia are a a riki mai iroun ae ti temanna ae kaanga ae e mate, kanoana aika ai aroni mwaitin itoini karawa, ao ai aron te tano ae i aon te bike, ae e aki konaaki ni warekaki. 13A bane ni mate i nanon te onimaki Aberaam, Itaaka ao Iakobwa ngke a tuai n reke irouia baike a atongaki n taeka n aakoi akekei; ma a noori mai kiiraroa, ao a kukurei iai, ao a taku bwa bon II-anena ngaiia ao aomata aikaa maeka n iruwa i aon te aba. 14Bwa te koraki akana a atongi taeka aikai a kaotiia raoi iai bwa a korakora nanoia ni kani karekea te tabo ae bon abaia. 15Ao ngke tao a uringa te aba are a maeka ngkoa iai, ao a na kaman tia n reke aia tai n okiria. 16Ma a bon tangira te tabo ae e raoiroi riki, are i karawa. Ma ngaia are E aki maamaa te Atua n atongaki irouia bwa Atuaia, bwa E a tia ni katauraoa aia kaawa i bukiia. 17I bukin ana onimaki Aberaam, ao e anga Itaaka bwa te karea ngke e kataaki. Teuare a atongaki taeka n aakoi nakoina, e tauraoi n anga natina ae te rikitemanna bwa te karea; 18boni ngaia are e atongaki ae e kaangai nakoina, A na atoatongaki am kariki nako i nanon Itaaka. 19E kakoauaa Aberaam i nanona bwa E konaa te Atua ni manga kamaiua te mate—ao aei kaanga ai aron taekani manga-maiun Itaaka man te mate. 20I bukin ana onimaki Itaaka, ao e taetae ni kakabwaia Iakobwa ma Etau nakoni boong aika a na roko. 21I bukin ana onimaki Iakobwa ao e taetae ni kakabwaiaia natin Iotebwa n tatabemaniia nako ngke e a kaani mate. E tei n raraa aon okona n nakonako ao e taromauriia te Atua. 22I bukin ana onimaki Iotebwa, ao ngke e nangi mate, ao e taetae bwa a na oti nako tibun Iteraera mai Aikubita, ao e tua te baere e riai ni karaoaki ibukin riina. 23I bukin aia onimaki ana karo Mote, ao a karabaa Mote teniua namwakaina i mwiini bungiakina, bwa a nooria bwa te teei ae e tamaaroa; ao a aki maaka ana taeka te uea. 24I bukin ana onimaki Mote, ao e rawa n atongaki bwa natin natini Bwarao te aine ngke e a ikawai; 25ma e tangira riki ae e na uaia ni bwainikiriinaki ma ana aomata te Atua nakon ae e kakukureia n te buaakaka i nanon te tai ae e aki maan. 26E taku i nanona bwa te bwai ae e kakaawaki riki te taetaebuakaaki ibukin te Mesia nakoni kaubwain Aikubita aika a bati: bwa e tabe n iaiangoa te kaniwanga are e na anganaki n te tai ae e na roko. 27I bukin ana onimaki Mote, ao e kiitana Aikubita n aki maaka unin te uea. E kanene n arona aei bwa kaanga ai aron ae e noora te Atua ae e aki noonooraki. 28I bukin ana onimaki Mote, ao e a riki iai ni karaoa te Toa are te Riao ma katimtimwan te raraa, bwa e aonga teuare e tiritiri n aki kamateia naati mwaane ake karimoa. 29I bukin aia onimaki Iteraera, ao a ri nuukan Tari are Uraura n ai aron ae kaanga a nakonako i aon te tano ae e mwauu; ao ngke a kataia I-Aikubita ni karaoa naba aei, ao a iekaki n te ran ao a mate. 30N te onimaki are a bwaka iai nonon Ieriko, ngke a a tia ni katoobibiaki itibong. 31N te onimaki are e aki kamateaki iai Nei Raaba are te kabekaau ma ake a aki onimaki, ngke e a tia ni mwaneiia n akoiia taan tutuo akekei ma te rau. 32Ao tera riki ae N na atongnga? E na bane au tai ngkana I taekina Kiteon, ma Bwaraka, ma Tamton, ma Iebeta, ma Tawita, ma Tamuera, ma taiani buraabeti. 33N te onimaki ao a kataei aia kai ueea, a kaakaraoa nanon te Atua, a reke irouia baike a atongaki n taeka n akoi, a kaini wiia raian, 34a katoka korakoran uran te ai, a rawei maiuia man te tiringaki n te kabaang, a kakorakoraaki ngkana a mamaara, a riki n ninikoria n te buaka, ao a katae aia kai aia taanga n tautia I-anena; 35a manga reke irouia aine aia koraki ake a tia ni mate ngke a a manga maiu. Ao temwaangina a kataereaki ni karokoi mateia, ngke a rawa ni kani kainaomataaki, bwa a aonga n reke irouia te maiu ae e raoiroi riki ngkana a manga maiu. 36A kataaki temwaangina ni kakanikoaia ao ni kataereaia, ao temwaangina ni kabaeaia n taurekereke ao ni kainakiia n te karabuuti. 37A karebanaaki n atiibu, a kariiriiaki, a korouaaki n taao, a kamateaki n te kabaang, a tiotio nako ni kunnikaiia ni kunnikai aika a karaoaki mani kuniia tiibu ma kooti. Akea aia bwai, a kammarakaki, a bwainikiriinaki; 38a aki tau nakon te aonnaba aei: a tiotio nako n rereua, ao i aoni maunga, ao i nanoni bwanganimatang ma kinonon te aba. 39Ao aomata aikai, aika E kukurei te Atua irouia ibukin aia onimaki, a bane n aki karekea te baere e atongaki n te taeka n akoi, 40ibukina bwa iai ana kaantaninga ae e raoiroi riki te Atua i bukira: bwa a na aki konaa ni kakoroaki raoi aroia n ai aron are E tangiriia iai te Atua, ngkana a aki raonaki iroura.

will be added

X\