EBERA 10

1Bwa iai n te Tua nuni baika a raraoi aika a na roko, ma nu aikai bon tiaki katootoongan ni koaua baika a raraoi; ao te Tua e bon aki konaa ni kakororaoa kaitiakaia akana a kaania te Atua ma karea aika ti te arona aika a angaanga n te ririki ae koraki n aki toki. 2Bwa ngke tao e kona, ao tiaki e toki te aba n angaanga karea akanne? Bwa ngke a kaitiakaki taan taromauri man aia bure, ao akea namakinani mwiin te bure irouia. 3Ma bon iai manga uringani buure n te ririki ae koraki ni karea akanne. 4Bwa a bon aki konaa ni kamaunaaki buure n raraaia kao-mwaane ma kooti. 5Ma ngaia aei, ngke E nangi roko Kristo i aon te aba, ao E kaangai nakon te Atua, Ko aki tangira te karea ma te bwai n tangira, ma Ko anganai rabwatau. 6Ko aki kukurei ni karea aika a kabaneaki ni kabuokaki ma karea ni kabwaraa buure. 7Ao I taku, Noria, I a roko bwa N na toua mwiin am taeka, te Atua, n ai aron ae e koreaki bwa taekau ni bokin te Tua. 8Bwa E kaangai moa, Ko aki tangiri ke ni kukurei n taiani karea ma bwaai n tangira, ma karea aika a kabaneaki ni kabuokaki ma karea ni kabwaraa buure. E taekina aei e boni ngae ngke karea aikai a kareanaki n aron taekaia n te Tua. 9Ao i mwiina E taku Kristo, Noria, I a roko bwa N na toua mwiin Am taeka. Nanona ngkanne bwa E kaaki are te aro n angakarea nikawai, ao E onea mwiina n te aro n angakarea ae e boou; 10ae ngaia ae a katabuaki iai maiura nakon te Atua bwa ana bwai, ngke E anga rabwatana Iesu Kristo n ai aron nanon te Atua bwa te karea n te tai ae ti teuana ao akea riki. 11Ao a bane ibonga n tei n te bong ae koraki ni karaoi nakoaia ma n okioki n anga karea aika ai uaia nako naba, aika a bon aki konaa ni kamaunai buure. 12Ao ngke E a tia Kristo n anga te karea ae ti teuana ibukini buure, ae manena n aki toki, ao E tekateka i angaatain te Atua; 13ao E na tiku ikekei ni kaantaninga te tai are a na kaakiaki iai ana kairiribai bwa nneni katokaani waena. 14Bwa n te karea ae ti teuana, ao E karaoiia iai aika a tia ni kaitiakaki man aia bure bwa a na moa n raoiroi n aki toki. 15Ao E kaotioti naba te Taamnei are e Raoiroi n aei nakoira; bwa ngke E a tia ni kaangai, 16Aio te booraraoi ae N na karaoia ma ngaiia i mwiini boong akekei, bon ana taeka te Uea; N a karin au tua i nanoia, ao N na koroi i nanoia; 17ao E a manga kaangai, Ao N na aki manga uring aia bure ma aia buaakaka. 18Ngkana a a tia baikai ni kabwaraaki, ao bon akea kainnanoan te angakarea ibukini kabwaraani buure. 19Ma ngaia aei, taari, ngkai iai iroura te aki-maku n rin n te tabo are moanibaan te tabu ni maten Iesu, 20n te kawai ae e boou ae e maiu, ae E a tia ni kaukia i bukira, ae te kawai n ri nanon te roki te kunnikai—ae e nanonaki iai arona ngke E anga boni Ngaia bwa te karea; 21ao ngkai iai ara Ibonga ae e Kakannato ae E mataniwi n ana auti te Atua; 22ao ti na kaania te Atua ma nanora ni koaua ao n ataakin raoi te onimaki, ngkai a a tia ni kaitiakaki nanora man namakinani mwiin te bure are ti taonaki iai, ao a a tia rabwatara n tebokaki n te ran ae itiaki. 23Ao ti na taua ni kamatoaa te kaantaninga are ti kaotiotia ma te aki nanokokoraki; bwa E kakaonimaki Teuare E atonga te taeka n akoi. 24Ti na iangoa aron temanna ma temanna iroura ni buokira bwa ti na kaota te tangira ni maiura, ao bwa ti na karaoi mwakuri aika a raraoi. 25Ao ti na tai kaaki arora ni bobootaki, n ai aroia tebemwang; ma ti na bwaina te aro ni kauunga ni kabatiaa riki, ngkai kam ataia bwa e a kaan roko te Bong arei. 26Bwa ngkana ti boni kani kateimatoaa arora ni karaoa te bure i mwiin reken ataakin te koaua iroura, ao bon akea riki i bukira te karea teuana ibukini buure; 27ma ti te tiku ma te maaku n tataningaa rokon te motiki-taeka ma te ai ae e ura-mwaaka, ae e na kamaunaia ana kairiribai te Atua. 28Ane e aki ongotaeka nakon ana Tua Mote, ao e kamateaki n aki nanoangaaki ngkana e motikaki taekana, bwa e bure n aia bukibuki uoman ke teniman aika a kaota ana bure. 29Tera ngkanne aron te aomata ae e toutoua Natin te Atua i aani waena, ma n atoatonga te raraa are e bwain te booraraoi are e kaitiakaki iai man te bure bwa te bwai ae e aki itiaki, ma ni kamatauningaa te Taamnei n akoi? Iangoia ngkanne bwa mwaitira riki te karawaawataaki are e na bwakaria bwa mwiini motikan taekana! 30Bwa ti ataa Teuare e kaangai, Au bwai te kareke kai; N na kabooboo Ngai. Ao manga aio: E na motiki-taekaia ana bootanaomata te Uea. 31Te bwai ae e kakamaaku te bwakara nanoni bain te Atua ae e maiu. 32Ma kam na ururingi boong ake rimoa, ngke e moa n reke te oota iroumi, ao kam kekeiaki mwaaka n taon nanomi nakon taiani maraki ake kam taonaki iai. 33N taai tabetai kam taetaebuakaaki ma ni bwainikiriinaki i mataia aomata bwa kaanga bwaai ni kamataku; ao n tabetai kam raoniia ake a bwainikiriinaki n te aro aei. 34Bwa kam uaia ni maraki ma ake a kabureaki, ao ngke kam kuribwaiaki ao kam kataua ma te kukurei, ngkai kam ataia bwa bon iai ami bwai aika a raraoi riki aika a aki mauna i karawa. 35Ma ngaia ae kam na tai kaaki aromi n nanomatoa, bwa bon iai kabwaiami ae e bati ae e na reke iai. 36E riai bwa kam na nanomwaaka, bwa kam aonga ni karaoa nanon te Atua ao e na reke iroumi iai te baere e taekinaki n te taeka n akoi. 37Bwa e kaangai te Baibara, Bwa ai ti teutana, ao ane E na roko Teuare e nangi roko, ao E na aki waeremwe. 38Ao au aomata ae e raoiroi e na maiu n te onimaki; ao ngkana e keerikaaki, ao I bon aki kukurei irouna. 39Ma tiaki ngaira kaain te keerikaaki nakon te mate, ma kaain te onimaki nakon te maiu.

will be added

X\