EBERA 1

1N taai ake ngkoangkoa ao te Atua E taetae nakoia ara bakatibu irouia buraabeti n te tai teuana ma teuana, ao n aaro aika a bati; 2ao ni boong aikai aika kabaneani boong, E taetae nakoira iroun Natina, are E a tia n rineia bwa te tia bwaibwai ni bwaai ni kabane, ao are E karaoa te aonnaba ae e bwanin irouna; 3Ngaia raneaneani mimitongin te Atua, ao katootoongan arona ni koaua; ao E kateimatoai bwaai ni kabane aika a karikaki bwa a na waaki n aroia n ana taeka ae e mwaaka. Ngke E a tia ni kaitiaki buure, ao E tekateka i angaatain te Atua are e Mwaaka i eta; 4ngkae E a tia n riki ni kakannato riki nakoia anera n ai aron arana are E bwainna ngkae e rine riki nakon araia. 5Bwa te anera ra ae E kaangai te Atua nakoina ngkoa, Bon Natiu Ngkoe I karikiko n te bong aei? Ke ni kaangai, N na riki bwa Tamana Ngai ao Ngaia E na riki bwa Natiu? 6Ma ngke E nang kanakoa ana moa n Nati te Atua nako aon te aba, ao E kaangai, Ao a bane ana anera te Atua n taromauriia. 7Ao E taekinia anera te Atua ni kaangai: E karaoiia ana anera bwa aang, ao ana tia mwakuri bwa uran te ai; 8ma E taekina Natina ni kaangai: Ueam, te Atua, e na teimatoa n aki tootoki; ao Ko na tautaeka ma te eti i aoia am aomata. 9Ko tangira karaoan nanon te Atua, ao Ko ribaa riaoakin nanona. Ma ngaia ae E kabiriko te Atua, ae Atuam, ni bwaan te kimwaareirei bwa Ko aonga ni kimwaareirei riki i aoia raom. 10Ao E kaangai naba, Ngkoe, te Uea, Ko kawenea aan aonnaba i mwaain rikini bwaai, ao Ko karaoa karawa ni baim. 11A na mauna, ma Ko tei matoa; A na bane ni mane n ai aron te kunnikai; 12Ao ane ko na rukum n ai aron te niiniira, ao a na onikaki naba n ai aron te kunnikai: ma ai uauam nako naba Ngkoe, ao a na akea tokin am ririki. 13Ao te anera ra ae E kaangai te Atua nakoina n te tai teuana,: Ko na tekateka i angaataiu, ni karokoa I kaakiia am kairiribai bwa nneni katokaani waem? 14Tiaki bon taamnei ni kabaneia anera, aika taani mwakuri aika a kanakoaki bwa a na buokiia te koraki akana a nang karekea te kamaiuaki?

will be added

X\