KARATIA 6

1Taari, ngkana e bure te aomata temanna, “ngkana e kuneaki bwa e bure te aomata temanna.” ao ngkami akana kam kairaki iroun te Taamnei, kam na manga kaetia n te nano ae e nimaamannei; ma ko na tarataraiko, bwa ko kaawa ni manga kariiriiaki naba ngkoe. 2Kam na ibuobuoki n uotami, ao kam na toua mwiin ana tua Kristo iai. 3Bwa ngkana e taku temanna n ana iango bwa e kakannato, ngke e bon aki, ao e burebureia. 4Ma a na kataa oin aia mwakuri aomata n tatabemaniia nako bwa a uara, ao ane e na kamoamoa te aomata i nanona n ti ngaia n are e a tia ni karaoia. E na aki kabootaua are e karaoia ma are e karaoia temanna. 5Bwa a na bon uoti oin uotaia aomata n tatabemaniia nako. 6Ao ane e reireiaki ana taeka te Atua e na buokanibwai ni baika a raraoi ma te tia reirei. 7Kam na tai burebureaki; E aki konaaki ni mwaamwanaaki te Atua: bwa te bae e unikia te aomata, ao e na manga anaa naba uaana. 8Bwa ane e ira nanon rabwatana ao e na anaa mwiina ae te mate man te rabwata; ao ane e ira nanon te Taamnei, ao e na anaa mwiina ae te maiu are e aki toki mai iroun te Taamnei. 9Ma a na tai toki nanora ni kaakaraoa ae e raoiroi, bwa ti a bon tai anai mwiin ara mwakuri n te tai ae e riai, ngkana a aki bwara nanora. 10Ma ngaia ae ti na kaakaraoa ae e raoiroi nakoia aomata ni kabaneia, n aron ae ti kona, ao ai moara riki nakoia kaain te utu n onimaki. 11Nori manin au koroboki aika I koroi n oini baiu bwa ai buubura ra! 12A imanonoingkami te koraki akana a kani bakantamaaroa n aron te maiu n rabwata bwa kam na koroberoaki; bwa ti ibukin aei, bwa a aonga n aki bwainikiriinaki ibukin tataekinan ana kaibangaki Kristo. 13Bwa a aki toua naba mwiin te Tua te koraki ake a koroberoaki; ma a tangiringkami bwa kam na koroberoaki, bwa a aonga ni kamoamoaia n aromi ni kariaia. 14Ma ngai, I bon aki kani kamoamoaai n te bwai teuana, ma ti n ana kaibangaki ara Uea are Iesu Kristo; bwa n ana kaibangaki ao ai aron ae e mate te aonnaba nakoiu, ao ngai nakon te aonnaba. 15Bwa e aki kakaawaki te koroberoaki ke te aki-koroberoaki, ma e kakaawaki reken te maiu ae e boou ni maiun te aomata. 16E na mena i aoia akana e reke irouia te aro aei te rau ma te nanoangaaki, ao i aoia naba ana Iteraera te Atua. 17Kabanean au taeka: Akea ae e na kariki baika N na aki rau iai; bwa I uoti mwiin kain te Uea are Iesu n rabwatau. 18E na mena ana aakoi ara Uea are Iesu Kristo irouia taamneimi, taari. Amene.


Copyright
Learn More

will be added

X\