KARATIA 4

1Ma I kan taekinna naba bwa i nanon ana tai n ataei te nati are e na bwaibwai i mwiin tamana, ao e aki kakaokoro ma te toro, e boni ngae ngke ngaia ae e na bwaini bwaai ni kabane. 2Ma e mena i aaia te koraki aika a tararuaia ma n tau mwiin ana bwai ni karokoa te tai are e a tia ni baaireia tamana. 3Ao ai arora naba, ngke ataei ngaira, ao ti toronaki ni baika iai mwaakaia n te aonnaba aei. 4Ma ngke e a koro raoi taina, ao te Atua E kanakoa Natina. E bungiaki iroun te aine, ao E mena i aan te Tua, 5bwa E aonga ni kainaomataiia aika a mena i aan te Tua, bwa ti aonga n riki bwa natin te Atua. 6Ao ngkai naati ngkami, ao te Atua E kanakoa Taamnein Natina nako nanora, are E tataro ni kaangai, Abwa, Tamara. 7Ma ngaia ae ko a aki manga riki bwa te toro ngkoe, ma ai te nati; ao ngkana te nati, ao te tia bwaibwai naba iroun te Atua. 8Ma kam aki ataa te Atua ngkekei, ao kam toro irouia baika iai mwaakaia aika tiaki atua; 9ma ngkai kam a ataa te Atua—ke ngkai kam a ataaki iroun te Atua—ao kam kangaa ni manga rairaki nakoni baike iai mwaakaia ake a mamaara ma n akea boonganaia, ake kam kani manga moana aromi n toronaki iai? 10Kam kaawakini boong, ma taian namwakaina, ma tain nako taian toa, ma ririki. 11I maaku iroumi, bwa e kaawa ni matebuaka au mwakuri i bukimi. 12Taari, I butingkami bwa kam na riki n arou, ngkai I riki naba n aromi. Akea te bae e buaakaka ae kam a tia ni karaoia nakoiu; 13ma kam ataia bwa I taekina te euangkerio nakoimi n te moa n tai, bwa kioina ngke e mamaara rabwatau. 14E riki mamaarau bwa te kaangaanga nakoimi, ma kam aki kaota ae kam kaakeaa boongana ke kam ribaia; ma kam mwaneai n akoai bwa kaanga ai aron ana anera te Atua ngai, ao bwa kaanga ai aroni Kristo Iesu. 15E ngaa ngkoa kukureimi? I boni koaua bwa kam na kaman tia n auti kanoani matami n anganai, ngke arona bwa kam konaa. 16I a riki ngkai bwa ami kairiribai ngkai I taekina te koaua nakoimi? 17A tauaninne aomata akanne iroumi, ma tiaki n te aro ae e raoiroi; ma a kani kaokoroingkami, 18bwa kam aonga n tauaninne irouia. E raoiroi te tauaninne n tai nako n te bae e raoiroi, ao tiaki ti ngkana I mena iroumi. 19Natiu aika a uarereke, ai aron te aine ngai n ana tai ni bung, ae I ngirangira ni maraki i bukimi ni karokoa ae kam riki bwa taan ira Kristo ngkami. 20Tera ngke I mena iroumi ngkai, bwa I aonga n ae I bita teini bwanaau; bwa I aki ataa te bae N na karaoia nakoimi. 21Kam na tuangai, ngkami aika kam kani mena i aan te Tua, kam aki ataia bwa tera ae e taekinna te Tua 22Bwa e kaangai, bwa uoman natin Aberaam aika mwaane, temanna natina ma te aine ae te toro, ao temanna ma te aine ae te inaomata. 23Teuare natin te aine are te toro e bungiaki n aroni bungiakiia aomata; ma teuare natin te aine are te inaomata e riki bwa kakoroan nanon te taeka n akoi. 24Taetae ni kabootau baikai, bwa booraraoi aika uoua naakekeki: neiere bungiia natina bwa tooro bon Nei Aka, ao e tei ibukin te booraraoi are e karaoaki n te maunga are Tinai. 25Aka bon te maunga are Tinai i Arabia, ao bon te banna ni kabootau naba ibukin Ierutarem ae ngkai, n arona n toronaki ma kaaina ni kabaneia. 26Bwa e koreaki ae e kaangai: 27Ko na kukurei ngkoe ae ko kanoaboo ae ko tuai ni bung; Ko na takaarua ni kimwaareirei ngkoe ae ko tuai n ariri; Bwa a bati riki natin te aine ae e tiku n ti ngaia nakoni mwaitiia natin neiere iai buuna. 28Taari, natin te taeka n aakoi ngaira, n ai aron Itaaka. 29Ma n aron are ngkekei, ngke e bwainikiriinaki teuare e bungiaki n aron nanon te Taamnei iroun teuare e bungiaki n aron bungiaia aomata, ao ai bon arona naba ngkai. 30Ma e kaanga te Baibara? Kanakoa te toro te aine ma natina; bwa e na bon aki bwaibwai natin te aine are te toro ma natin te aine are te inaomata. 31Ma ngaia aei, taari, tiaki ngaira natin te aine are te toro, ma bon natin te aine are te inaomata.


Copyright
Learn More

will be added

X\