KARATIA 3

1I-Karatia aika kam nanobaba, antai ae e mwaamwanaaingkami, ngkami aika E kaotaki raoi taekani Iesu Kristo i matami, bwa E tauraki n te kaibangaki? 2Ti aei te bae I kan ataia mai iroumi, Kam anganaki te Taamnei ibukina ngke kam karaoi baika a tangiraki n te Tua, ke ibukina ngke kam ongo taekan te euangkerio ao kam kakoauaa? 3E aera ngkai kam konaa n nanobaba n aromi anne? Kam moana maiumi n onimaki iroun te Taamnei, ao ngkai kam nang kakororaoia n te aro n rabwata? 4A matebuaka bwaai ake a tia n riki nakoimi? A bon aki matebuaka. 5Ma ngaia aei, bwa Teuare e anganingkami te Taamnei, ma ni karaoi naba mwakuri aika a mwaaka i buakomi, E karaoi ibukina ngke kam karaoi baika a tangiraki n te Tua, ke ibukina ngke kam ongo taekan te euangkerio ao kam kakoauaa? 6Ngke e onimakina te Atua Aberaam, ao e a riki ana onimaki bwa kaetan reitakina ma te Atua. 7Ma ngaia ae kam na ataiia aika a onimaki, bwa bon natin Aberaam. 8E a kaman ataia te Baibara, bwa te Atua E na karekea reitakiia aomata aika tiaki I-Iutaia ma Ngaia n te onimaki; ao e taekina te euangkerio nakon Aberaam rimoa, ao e kaangai, A na bane ni kabwaia bootanaomata iroum; 9ma ngaia ae a uaia ni kabwaia aika a onimaki ma Aberaam are e onimaki. 10Bwa a nangi reke kaiia aomata aika a bati aika a karaoi baika a tangiraki n te Tua; bwa e a tia ni koreaki ae kaangai, E na reke kain te aomata ae aki teimatoa ni karaoi bwai ni kabane ake a koreaki ni bokin te Tua. 11Ma e ataaki bwa akea te aomata i matan te Atua ae e eti reitakina ma Ngaia n te Tua, bwa e kaangai te Baibara, E na maiu ane e kaetaki reitakina ma te Atua n te onimaki. 12Ma te Tua tiaki man te onimaki; ma te aomata ane e karaoi baika a tangiraki n te Tua, e na maiu iai. 13E kainaomataira Kristo man te rekenikai are n te Tua, ngkae E karaoa are E na reke kaina iai i bukira, bwa e koreaki ae e kaangai, E a reke kain te aomata ae e tauraki n te kai: 14bwa e aonga n reke kakabwaian Aberaam irouia aomata aika tiaki I-Iutaia irouni Kristo Iesu, ao bwa e aonga n reke iroura n te onimaki te Taamnei are e atongaki n te taeka n akoi. 15Taari, N na taekina te bwai ni kakairi man te bae e noonooraki irouia aomata: bon akea temanna ae e konaa n urua ke ni karakaa riki taekan aia booraraoi aomata aika uoman, ngkana a a tia ni karaoia. 16A atongaki taian taeka n aakoi nakon Aberaam ao nakon ana kariki—ni kaotia bwa e aki nanonaki iai aomata aika a bati—ma e kaangai, ao nakon am kariki—ni kaotia bwa ti temanna ae e nanonaki iai, bwa Kristo. 17Aei te bae I nanonna n au taeka: te Tua are e roko abubua ma teningaun te ririki i mwiin te booraraoi are e kamatoaaki iroun te Atua, e aki urua te booraraoi anne, ao e aki kamauna te taeka n akoi. 18Bwa ngkana e reke te kakabwaiaaki n te Tua, ao nanona ngkanne bwa e aki reke n te taeka n akoi; ma te Atua E angan Aberaam ibukin ana taeka n akoi. 19Tera ngkanne manenan te Tua? E roko te Tua bwa raon te booraraoi, ao e boongana ibukin taiani bure, ni karokoa rokon Temanna n ana kariki Aberaam, are E anganaki te taeka n akoi. E anganaki te aba te Tua irouia anera ni bain te aomata ae te tia itoman i marenan te Atua ma aomata. 20Ma e aki kainnanoaki te tia itoman ngkana ti temanna te aomata ae e na tabe ma ngaia; ao te Atua bon ti temanna. 21E eki nako ngkanne ana taeka n aakoi te Atua te Tua? E bon aki; bwa ngke arona bwa e anganaki te aba te tua ae e konaa te kakamaiu, ao a konaa ngkanne n reke reitakiia aomata ni kabaneia ma te Atua n iran nanon te tua anne. 22Ma e taku te Baibara bwa a bane aomata nako ni mena i aani mwaakan te bure; ma ngaia are ana taeka n aakoi te Atua bon i bukiia akana a onimakina Iesu Kristo. 23Ma i mwaain rokon te onimaki, ao ti kaawakinaki bwa kaanga buure ngaira i aani mwaakan te Tua ni karokoa ae e kaotaki te onimaki. 24Ma ngaia ae e riki te Tua bwa te tia reireiniira arora ni karokoa ae E roko Kristo, bwa aonga n reke reitakira ma te Atua n te onimaki. 25Ma ngkae e a roko te onimaki, ao ti a aki manga mena i aan ana kairiiri te tia reireinira. 26Bwa kam a riki bwa natin te Atua ngkami ni kabaneingkami n onimakinan Kristo Iesu. 27Bwa ngkami ni kabaneingkami akana kam bwaabetitooaki nako nanoni Kristo, kam a karina Kristo i aomi bwa kaanga ai aron te kunnikai. 28Akea kaokoron te I-Iutaia ma te I-Erene i nanoni Kristo, ao akea kaokoron te toro ma te aomata ae e inaomata, ao akea naba kaokoron te mwaane ma te aine: bwa ti temanna ngkami ni kabaneingkami i nanoni Kristo Iesu. 29Ngkana ana bwai Kristo ngkami, ao boni kanoan Aberaam ngkami, ao kam na bwaibwai n te taeka n aakoi arei.


Copyright
Learn More

will be added

X\