KARATIA 2

1Tengauni ma a ririki i mwiina, ao I a manga nako Ierutarem ma Bwarenaba, ao I kaira naba Tito. 2I nako bwa tuangau n te kaotioti are e roko irou; ao I tuangiia te euangkerio are I tataekinna i buakoia aomata aika tiaki I-Iutaia; ao I karaoa aei nakoia uaake a atoatongaki bwa taani kairiri, ngke ti ngai ma ngaiia, bwa a kaawa ni matebuaka au mwakuri ake I a tia ni karaoi n taai aika a nako, ao aika I karaoi ngkai. 3Ma e aki kairoroaki Tito, are raou, bwa e na koroberoaki, e boni ngae ngke te I-Erene ngaia. 4E riki aei i bukiia taari ni kewe ake a karinaki ni karabaaki i buakora bwa a na taratarai aroni inaomatara are e reke iroura n reitakira ma Kristo Iesu. A tangiria bwa a na tau-toronira, 5ma ti bon aki kariaia naba teutana bwa ti na iri nanoia, bwa e aonga ni meemena koauan te euangkerio iroumi. 6Ao uaake atoatongaki bwa taani kairiiri—I aki tabe ma aroia ngkekei bwa aekara; bwa E aki babaaire te Atua man taraan te aomata—a aki tuangai uaakekei te bwai teuana ae e raka; 7ma te bae a karaoia: a noorai bwa I a tia ni mwiokoaki n taekan te euangkerio i bukiia ake a aki koroberoaki, n ai aroni Betero, ngke e mwiokoaki n taekan te euangkerio i bukiia ake a koroberoaki. 8Bwa Teuare e mwamwakuri i nanoni Betero ibukin te nakoa n tuatua nakoia aomata ake a koroberoaki E mwamwakuri naba i nanou nakoia aomata aika tiaki I-Iutaia; 9ao Iakobo, ma Keebwa, ma Ioane, ake a atoatongaki bwa boua, ngke a ataa ae E anganai te Atua te mwiokoaki aei, ao a anganai ma Bwarenaba angaataiia, ao ti iobai ma ngaiia, bwa kaotan aroaro n iraorao ni mwiokoara, ngaira nakoia aomata aika tiaki I-Iutaia, ao ngaiia nakoia I-Iutaia. 10Ao akea te bae a butiira iai, ma ti na ti uringiia ake a aki kaubwai; ao bon aei te bwai are e a kaman ingainga iai nanou ni kani karaoia. 11Ma ngke e roko Keebwa i Antioka, ao I taetae i matana n ekia nako, bwa e bure te baere e karaoia. 12Bwa i mwaain rokoia tabemwaang mai iroun Iakobo, ao e bon amwaamwarake ma aomata aika tiaki I-Iutaia; ma ngke a roko, ao e keerikaaki man arona arei, ni kaokoroa, bwa e maakuia ake a koroberoaki. 13Ao I-Iutaia ake raona a karaoa naba are e karaoia Betero, ni karaoanare a ataia bwa a aki riai ni karaoia; ma ngaia are e anaaki naba nanoni Bwarenaba n are a karaoia, ao e katootoongiia. 14Ma ngke I nooriia bwa a aki toua te kawai ae e eti ma koauan te euangkerio, ao I kaangai nakoni Keebwa i mataia aomata akekei ni kabaneia, Ngkai te I-Iutaia ngkoe, ao ko aera ngkai ko kairoroia aomata aika tiaki I-Iutaia bwa a na maiu n ai aroia I-Iutaia? 15Ngaira bon I-Iutaia n rikira, ao tiaki aomata aika ianena aika taani bure, n aron are e atoatongaki; 16ao ti ataia bwa e aki kaetaki reitakin te aomata ma te Atua ni karaoani baika a tangiraki n te Tua, bwa ti n onimakinan Iesu Kristo; ngaira naba, ti onimakina Kristo Iesu, bwa a aonga ni kaetaki reitakira ma te Atua n onimakinani Kristo, ma tiaki ni karaoan are e tangiraki n te Tua: bwa bon akea temanna ae e na kaetaki reitakina ma te Atua ni karaoani baika a tangiraki n te Tua. 17Ngkana arona ngkanne bwa ngkai ti kekeiaki ni kani kaeta reitakira ma te Atua n arora n reitaki ma Kristo, ao ti nooraki iai bwa bon taani bure ngaira—e a nanonaki n aei ngkanne bwa E mwakuri Kristo ibukin te bure? E bon aki. 18Bwa ngkana I a manga katei baike I uru, ake a kaeti ma aron te Tua, ao I kaotai iai bwa te tia ri aon te Tua ngai. 19Bwa bon iroun te Tua are I a riki ni mate iai nakon te Tua, bwa I aonga ni maiu ibukin te Atua. I tauraki n te kaibangaki ma Kristo. 20Ao ai tiaki ngai ae I maiu ngkai, ma Kristo ae e maiu i nanou; ao arou ae I maiu iai n te rabwata, I maiu n onimakinan Natin te Atua, are E tangirai, are E anga Ngaia i bukiu. 21I aki kaakeaa boonganan ana aakoi te Atua; bwa ngkana e kaetaki reitakin te aomata ma te Atua n te Tua, ao akea boonganani mateni Kristo.

will be added

X\