KARATIA 1

1Ngai ae Bwauro, ae te tia tuatua—tiaki mai irouia aomata, ao tiaki naba iroun te aomata, ma bon te tia tuatua iroun Iesu Kristo ma te Atua ae te Tama, are E a manga maiu Iesu irouna mai buakoia maate- 2ao taari ni kabaneia aika irou, nakoia ekaretia ake i Karatia: 3Ami bwai te aakoaki ma te raoi mai iroun te Atua ae Tamara ao te Uea are Iesu Kristo, 4are e anga Ngaia ibukin ara bure, bwa E aonga ni kamaiuira mai aon te aba ae e buaakaka aei, n ai aron nanon Atuara ae Tamara, 5are ana bwai te neboaki n aki tootoki; Amene. 6I miimii ngkai kam kai rairaki mai iroun Teuare e weteingkami n ana aakoi Kristo, nakon te euangkerio teuana; 7bwa bon akea riki te euangkerio teuana, ma ti iai tabemwaang aika a aki karaungkami, aika a kani kabwaouaa euangkerioni Kristo. 8Ma ngkana tao ngaira ke te anera mai karawa, ae e na taekina te euangkerio riki teuana i rarikin are ti taekinna nakoimi, ao ke e reke kaina. 9N aron are ti a tia n atongnga ngkoa, ao I a manga atongnga naba ngkai, Ngkana tao e taekinaki iroun te aomata temanna te euangkerio riki teuana i rarikin are kam anganaki, ao ke e reke kaina. 10Bwa I anai nanoia aomata ngkai, ke I anaa nanon te Atua? Ke I ukoukori kakukureiaia aomata? Ngkana I tabe ma kakukukureiaia aomata, ao bon tiaki ana toro Kristo ngai. 11Bwa I kaotia nakoimi, taari, bwa te euangkerio ae I tataekinna bon tiaki ana bwai te aomata. 12Bwa I aki anganaki iroun te aomata, ao I aki reireiaki naba taekana iroun te aomata, ma E kaotia Iesu Kristo. 13Bwa kam ongo arou ngkekei, i nanon te Aro n Iutaia, bwa e rangi ni korakora bwainikiriinan ana ekaretia te Atua irou, ao I kaakaraoa are I konaa n urua iai. 14E nako raoi riki arou n te Aro n Iutaia nakoia au roro aika a bati aika kaain au bootanaomata, bwa I bati n tangiri aia taeka n reirei au bakatibu. 15Ma ngke E kukurei nanon Teuare e a tia n rineai mai nanoni biroton tinau, ma ni weteai n ana akoi, 16bwa E na kaota Natina irou, bwa I aonga n tataekinna i buakoia aomata aika tiiaki I-Iutaia, ao I aki iangoma temanna ngkekei naba; 17ao I aki nako Ierutarem nakoia uaake a kaman riki bwa taan tuatua i mwaaiu; ma I nako Arabia, ao I a manga okira Taamateko. 18Ao rimwi, i mwiin ten ririki, ao I nako Ierutarem ni kawara Keebwa, ao I mena irouna tengauni ma nima bong; 19ma I aki noora te tia tuatua riki temanna, bwa ti Iakobo are tarin te Uea. 20Ao nooria, I bon aki kewe i matan te Atua ni baika I koroi. 21Ao rimwi I nako n aaba ake Turia ma Kirikia. 22E aki kinaaki matau irouia taian ekaretia ni Kristian i Iutaia. 23Ma a ti ongo taekau ae e kaangai, Teuare e bwainikirinira ngkoa, e a tataekina ngkai te onimaki are e kataia ngkoa n urua. 24Ao a neboa te Atua ibukin te baere E a tia ni karaoia irou.

will be added

X\