EBETO 6

1Ataei, ngkai kam reitaki ma te Uea; ao kam na ongotaeka irouia ami karo, bwa e riai aei. 2Ko na karinea tamam ma tinam. Bon aei te moa n tua ae e raonaki n te taeka n aakoi ae e kaangai, 3Bwa ko aonga ni kabwaia, ao e aonga ni maan am tai ni maiu i aon te aba. 4Ao ngkami taama, tai kauniia natimi: ma kam na tongaiia ma ni kairiia i aan te reireiaki ma te tuatuangaki aroia aika a riai n ai aron nanon te Uea. 5Ao ngkami tooro, kam na ongotaeka irouia ami toka aika aomata, n ruru ni maaku, ao karaoia ma te nano ni koaua, n ai aromi n ongotaeka irouni Kristo. 6Kam na karaoia tiaki ibukina ngke kam kani kakukureiia ngke a taraingkami; ma kam na karaoia n ai aroia ana toro Kristo aika a karaoa nanon te Atua ma nanoia ni koaua. 7Kam na karaoa ami mwakuri n toro ma te nanoraoi, bwa kaanga ai aron ae kam toro iroun te Uea ma tiaki irouia aomata. 8Kam bon ataia bwa e na reke nakon temanna ma temanna boona mai iroun te Uea n te mwakuri ae e raoiroi are e karaoia, n aki warekaki bwa te toro ngaia ke te inaomata. 9Ao ngkami tooka, kam na karaoi baikai naba nakoia, ao tai kamaakuia; ngkai kam ataa aia Toka, are ami Toka naba, bwa E mena i karawa, ao akea ae E nanoniia irouia aomata. 10Te kabanea: kam na korakora i nanon te Uea, ao ni korakorani mwaakana. 11Kam na karini bwaini buaka nako ake mai iroun te Atua aika bwaini kamanoan rabwatami, bwa kam aonga ni konaa n tei ni kaaitarai aron te riaaboro ni wanawana aika a bureburea te aba. 12Bwa ti aki buaka ma aomata, ma ti buaka ma ueea, ma ake a korakora, ma taan tauu taekan aonnaba aika taan taua aron te roo aei, ma taian taamnei aika a buaakaka ake i aani karawa. 13Ma ngaia ae kam na karini bwaini kamanoan rabwatami ake mai iroun te Atua, bwa kam aonga ni konaa n tei ni kaaitaraiia n te bong ae e buaakaka; ao ngkana kam a tia ni karaoi bwaai ni kabane, ao kam na bon aki konaaki. 14Ma ngaia ae kam na tei, ao kam na kabae nuukami n te koaua, ao kam na katokaa te tanga are karaoan nanon te Atua, 15ao kauniwaeningkami n te tauraoi n taekina euangkerion te raoi. 16Kam na uouota n taai nako te otanga are te onimaki, are kam konaa iai ni kabane n tiring taian ai ake a ura i tabon ana kai ni bakarere teuare e buaakaka. 17Ao kam na uouota naba te barengaru are te maiu, ma ana kabaang te Taamnei, ae ana taeka te Atua. 18Ao kam na tataro n aki toki n taian tataro ni kabane ma buubuti, n ai aroni kairami iroun te Taamnei; ao kam na kamarurungingkami nako iai, ma n aki bwara n nano, ni buubuti i bukiia ake a itiaki ni kabaneia, 19ao i bukiu naba; bwa I aonga n anganaki te taetae, bwa N na kaurea wiiu n aki mamaaku, ni kaota te baere e raba are n te euangkerio, 20are te tia taetae ngai ibukina ae I kabaeaki iai n te taurekereke; bwa I aonga n taekinna n aki mamaaku, n te aro ae e riai bwa N na taekinna iai. 21Tukiko, ae te tari ae e tangiraki, ae te tia mwakuri ae e kakaonimaki ibukin te Uea, e na kaongoraaingkami bwaai ni kabane, bwa kam aonga naba n atai taekau ma arou bwa I ua ra: 22bwa anne bukin ae I kanakoa iai nakoimi, bwa kam na atai arora, ao e na karau nanomi. 23E bia reke te rau, ma te tangira, ma te onimaki irouia taari mai iroun te Atua are te Tama ma te Uea are Iesu Kristo. 24E na mena te aakoaki irouia aomata ni kabaneia ake a tangira ara Uea are Iesu Kristo n te tangira ae akea tokina.


Copyright
Learn More

will be added

X\