EBETO 5

1Ma ngaia ae kam na kakairi iroun te Atua, n ai aroia ataei aika a tangiraki; 2ao kam na bwaina te maiu n tangira, n ai aroni Kristo ngkae E tangiriira naba, ao E anga Ngaia bwa E na mate i bukira bwa te karea nakon te Atua, ae te karea ae e boiarara ae e kamateaki. 3Ma ngkai aomata aika a itiaki ngkami, ao e aki riai bwa e na taekinaki bwa iai te wene ni bure, ma te kammaira nako, ma te mataai ni kani bwaibwai i buakomi; 4ao e aki riai bwa kam na atongi taeka aika a aki tau aika taeka aika a kamwaraa, ma taeka ni winikamwaraane aika a aki riai; ma kam riai n taetae ni kaaitau. 5Bwa kam bon ataa aei, bwa akea te aomata ae te tia wene ni bure, ma te tia kammaira, ma te tia mataai ni kanibwaibwai ae te tia taromauri bouananti, ae e na karekea ueani Kristo ma te Atua. 6E na tai mwaamwanaaingkami temanna n taeka aika akea boonganaia: bwa e roko unin te Atua ibukini baikai i aoia aomata aika a aki ongeaaba nakoina. 7Ma ngaia ae kam na tai reitaki ma ngaiia. 8Bwa kaanga te roo ngkami ngkoa, ma ngkai ai kaanga te oota, ngkai kam a onimakina te Uea. Kam na nakonako n ai aroia natin te oota; 9bwa uaan te oota, te atataiaomata ni kabanea, ma te raoiroi, ma te koaua, 10ao kataa te kakukureia te Atua. 11Tai buokanibwai n ana mwakuri te roo aika akea uaaia, ma kam na kaoti aroia; 12bwa e kamaamaa bwa a na taekinaki baika a karabai ni karaoi aomata. 13Bwa bwaai ni kabane ngkana a kaotaki n te oota ao a oota raoi aroia ni koaua; 14bwa bwaai ni kabane aika a kaotaki a riki bwa te oota. Ao aei bukin are e atongaki ni kaangai: Ko na uti, ngkoe ae ko matuu, ao tei rake mai buakoia maate, ao ee na kaootako Kristo. 15Ma ngaia ae kam na taratarai aromi ni maiumi: kam na aki maiu n ai aroia akana a aki ataibwai, ma kam na maiu n ai aroia akana a ataibwai. 16Kam na kaboonganaa te tai ane e konaa n reke iroumi ibukini karaoan ae e raoiroi, bwa a buaakaka aomata ni boong aikai. 17Ma ngaia ae kam na tai baba, ma kam na ataa ae e tangiraki iroun te Uea bwa e na karaoaki. 18Kam na tai manging, bwa ngaia ae e na urua arom, ma kam na kaonaki n te Taamnei. 19Kam na i taetae temanna nakon temanna, n taekan Taian Areru, ma anene ma kuuna aika kam kairaki iai iroun te Taamnei; anenei ma nanomi taian anene ma taekan Taian Areru nakon te Uea; 20ao kam na aki toki ni katituaraoa te Atua are te Tama n aran ara Uea are Iesu Kristo, ibukini bwaai ni kabane; 21ao kam na aan-taeka, temanna iroun temanna, bwa kaotani karineani Kristo iroumi. 22Ainenumwa, kam na aan-taeka irouia bumi, n ai aromi n aan-taeka iroun te Uea: 23bwa iai mwaakan te mwaane i aon te aine, n ai aron naba Kristo ngkai iai mwaakana i aon te ekaretia; ao Kristo boni Ngaia ana Tia Kamaiu te ekaretia, are bon rabwatana. 24Ma aron te ekaretia ngkae e aan-taeka irouni Kristo, ao ai aroia naba ainenumwa bwa a na aan-taeka irouia oini buia ni bwaai ni kabane. 25Mwaanenumwa, kam na tangiriia bumi, n ai aron naba Kristo ngkae E tangira te ekaretia, ao E anga Ngaia bwa E na mate ibukina. 26E karaoa aei bwa E na katabua te ekaretia ibukin te Atua n ana taeka, n tebokia ni kaitiakia n te ran, 27bwa e aonga n riki nakoina bwa te ekaretia ae e rangi n tamaaroa, ae akea baarekana ke tikibuakana, ke te aro riki teuana ae e na taraa-buaka iai, bwa e aonga n itiaki ma n akea buaakakana. 28E riai naba bwa a na tangiri’ia buia mwaane n ai aroia n tangiri oin rabwataia. Ane e tangira buuna ao e tangira oin rabwatana. 29Bwa bon akea te aomata ae e ribaa rabwatana, ma e tararuaia ni karekei baika e kainnanoi, ao e akoia, n ai aron naba Kristo ngkae E aakoa te ekaretia, 30n aron ae ti ataia ngkai kaain te ekaretia ngaira. 31N aron are e koreaki n te Baibara, ni kaangai: I bukin aei, ao e na kiitana tamana ma tinana te aomata, ao e na nim ma buuna, ao a na riki bwa ti te irikona naka uoman. 32Bon iai te koaua ae e kakannato ae e raba i nanon te taeka aei, ma I taku bwa e taekinaki iai Kristo ma te ekaretia. 33Ma bon taekami naba ni tatabemaningkami: e na tangira buuna te mwaane n ai arona n tangira oin rabwatana; ao e na karinea buuna te aine.

will be added

X\