EBETO 4

1Ma ngaia ae I butingkami, ngai ae I kabureaki ibukin te Uea, bwa kam na karaoi baika a booraoi ma nanon te weteaki are kam weteaki nako iai: 2kam na bwaina te nanorinano ni kabanea ma te nimamannei, ma te taotaonaki n nano, n i tobwatobwai aromi ma te nano n tangira; 3ao kam na kakorakoraingkami ni kaawakina te aro ni katiteuanaaki are mai iroun te Taamnei n te bwai ni kabaebae are te raoi. 4Ti teuana te rabwata, ao te temanna te Taamnei, n ai aron naba weteami bwa kam weteaki nakon te kaantaninga ae ti teuana. 5Ti temanna te Uea, ao ti teuana te onimaki, ao ti teuana te bwabetito; 6ti temanna te Atua are Tamaia aomata ni kabaneia, are E uea i aoia ni kabaneia, ma ni mwamwakuri ri nanoia, ao E maeka i nanoia ni kabaneia. 7Ma ti anganaki n tatabemanira nako te bwai n akoi, n ai aroni baaireana are e nako man aron nanoni Kristo n tituaraoi. 8N aron are e kaangai n te Baibara, Ngke E rierake nakon te tabo ae e rietaata, ao E kairiia aomata aika a bati aika a taenikai; Ao E anganiia aomata bwaai n tituaraoi. 9Ao tera nanon ae E rierake? Iai nanona ti ngkana E a tia n ruo moa nakon taabo i nano i aan te aba. 10Ma ngaia are Teuare e ruo boni Ngaia naba ae e rierake nakon are moan te rietaata are i etani karawa, bwa E aonga n rootii taabo nako. 11Boni Ngaia ae E anga temwaangina bwa taan tuatua; ao temwaangina, bwa bureitiman, ao temwaangina, bwa taan taekina te euangkerio; ao temwaangina, bwa taani kaawakina te ekaretia ao taan reirei. 12E karaoa aei ibukini kabobongaaia ake a itiaki nakoni karaoan nakoaia, are kateimatoaan rabwatani Kristo; 13ao n tokina bwa ti na bane n roko n te onimaki ae ti teuana ao n ataakin Natin te Atua; ti na riki bwa kaanga te aomata ae a ikawai, n ai aroni Kristo; ao ti na riki n ai arona ni koaua: 14bwa ti aonga n toki man arora n ataei, n uouotaki nako i aon naao ma ni katiotioaki n aki akaka n aangi nako aika reirei nako mai irouia aomata aika taani mwaamwanaa-te-aba, aika a kairiia aomata nakon te kaairua n aia mwakuri ni wanawana aika a bureburea te aba. 15Ma ti na rikirake n aaro nako nakon arora n reitaki ae e nako raoi ma Kristo, are atuun te ekaretia; ao e na reke aei n tataekinan te koaua ao ni maiuakinan te tangira. 16Ao boni mai irouna are a bane iai bwain nako te rabwata n nim raoi, ma n tauaki bwa te rabwata ae e bwanin n taian toma n ri n ai aroni baireaia. Ma ngaia ae ngkana a bane bwain nako te rabwata ni karaoi aia mwakuri n tatabeua nako n ai aroni baireaia, ao e na rikirake te rabwata ma ni kateimatoaaki n te tangira. 17Ma ngaia ae aei au taeka, ae I kamatoaa nakoimi n reitaki ma nanon te Uea, bwa kam na tai manga katootoongiia aomata aika tiaki I-Iutaia n aroni maiumi, ngkai a maiu ma aia iango aika akea boonganaia; 18a roo nanoia, ao a riki n ianena man te maiu are mai iroun te Atua ibukin te babanga are irouia, are e reke ibukini matoatoan nanoia. 19E a tia ni bua mai irouia namakinan te maamaa, ao a anga ngaiia nakon te maiu n tamware bwa a na karaoa te aro ni kammaira ni kabane ma nanoia ae e korakora nako iai. 20Ma tiaki anne are kam reireiaki iai man aroni Kristo. 21Kam a bon tia n ongo taekana; ao ngkai kam reitaki ma Ngaia, ao kam a reireiaki te koaua are iroun Iesu. 22Kam na kaaki te aomata nikawai are aromi ni maiu ngkoa, are riki ni buaakaka ibukin iran taian nano n kaibwabwaru aika a mwaamwanaa te aba. 23Kam na oneaki iroun te Taamnei n ami iango, 24ao kam na riki bwa te aomata ae e boou, are e karaoaki bwa katootoongan te Atua, ao ni bwaina te maiu ae e itiaki ni koaua. 25Ma ngaia ae kam na kaaki te kewekewe, ao kam na atoatonga te koaua n tatabemaningkami nako nakoia raomi n onimaki, ngkai bwain rabwatani Kristo ngaira n tatabemanira nako. 26Kam konaa n un iroun temanna, ma a na aki riki unimi bwa kairami nakon te bure; e na aki bungi taai i aon unimi. 27Tai angan te riaaboro ana tai. 28Ke e tai manga iraa te tia iraa; ma e na mwakuri, ni karaoa te bae e raoiroi ni baina, bwa e aonga ni konaa ni buokanibwai n are e karekea ma ane e kai nanona. 29E na tai oti nako te taeka teuana ae e kamwaraa mai wiimi, ma e na oti nako te taeka ae e raoiroi ae e na buokiia aomata ni kain nanoia, ao a na reke kabwaiaia iai akana a ongo. 30Tai karawaawata te Taamnei are e Raoiroi, are Taamnein te Atua, are Ngaia are e karika te aki nanokokoraki iroumi, bwa n te tai teuana ao kam na kainaomataaki man te bure. 31Kam na kaaki aromi ni maraki n nano, ma n unun, ma n riribai, ma n tatakaarua ni bwanaa n un, ma n taetae n iowawa, ma aromi ni kabane aika a buaakaka. 32Ao kam na bwaina te i aakoakoi, ma te nanoanga, ma te i kabwarabure, n ai aron te Atua ngkae E a tia ni kabwaraa ami bure irouni Kristo.


Copyright
Learn More

will be added

X\